خانه / خبر / نمونه سوالات مهندسی صنایع پیام نور به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات مهندسی صنایع پیام نور به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود رایگان نمونه سوالات مهندسی صنایع پیام نور به همراه جواب و پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات نیمسال اول ۹۶  با پاسخنامه تستی و تشریحی به مجموعه اضافه شد .

نمونه سوالاتی که در کنار نام نیمسال آنها حروف p و t نوشته شده است دارای پاسخنامه تستی و تشریحی در داخل فایل سوال می باشند.

نام دروس کد درس دانلود بر اساس نیمسال تحصیلی
ریاضی عمومی ۱ ۱۱۱۱۱۰۸ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱p ۹۰-۲p T90p ۹۱-۱ ۹۱-۲ T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲p p
۹۳-۱ ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲pt T94 ۹۵-۱pt ۹۵-۲pt T95 ۹۶-۱p ۹۶-۲ T96
فیزیک پایه ۱۱۱۳۱۰۱ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱p ۹۰-۲p T90p ۹۱-۱ ۹۱-۲pt T91p ۹۲-۱pt ۹۲-۲pt T92p
۹۳-۱ ۹۳-۲pt T93 ۹۴-۱t ۹۴-۲pt T94 ۹۵-۱pt ۹۵-۲pt T95 ۹۶-۱pt ۹۶-۲ T96
نقشه کشی عمومی ۱۱۲۲۰۱۲ ۸۹-۱ ۸۹-۲p T89 ۹۰-۱p ۹۰-۲p T90 ۹۱-۱p ۹۱-۲pt T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲p T92
۹۳-۱p ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱p ۹۵-۲p T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
ریاضی عمومی ۲ ۱۱۱۱۱۰۹ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱p ۹۰-۲pt T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲pt T91 ۹۲-۱pt ۹۲-۲pt T92
۹۳-۱pt ۹۳-۲pt T93 ۹۴٫۱pt ۹۴-۲pt T94 ۹۵-۱pt ۹۵-۲pt T95 ۹۶-۱t ۹۶-۲ T96
فیزیک پایه ۲ ۱۱۱۳۱۰۳ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱p ۹۰-۲pt T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲ T91 ۹۲-۱pt ۹۲-۲ T92
۹۳-۱p ۹۳-۲pt T93 ۹۴-۱pt ۹۴-۲pt T94 ۹۵-۱pt ۹۵-۲pt T95 ۹۶-۱pt ۹۶-۲ T96
برنامه سازی کامپیوتر ۱۱۱۵۱۷۸ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱p ۹۱-۲pt T91 ۹۲-۱p ۹۲-۲p T92
۹۳-۱p ۹۳-۲p T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲pt T94 ۹۵-۱pt ۹۵-۲pt T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
استاتیک ۱۱۲۲۰۰۵ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲ T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲ T92
۹۳-۱ ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲-t
T94t
۹۵-۱t ۹۵-۲t T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
مدیریت کیفیت و بهره وری ۱۲۱۸۱۰۳ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱p ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲pt T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲ T92p
۹۳-۱ ۹۳-۲p T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲p T94p ۹۵-۱ ۹۵-۲ T95p ۹۶-۱p ۹۶-۲ T96
آمار و احتمالات مهندسی ۱۱۲۲۰۰۲ ۸۹-۱ ۸۹-۲t T89 ۹۰-۱p ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱p ۹۱-۲pt T91 ۹۲-۱pt ۹۲-۲ T92
۹۳-۱p ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱p ۹۴-۲pt T94pt ۹۵-۱pt ۹۵-۲pt T95 ۹۶-۱p ۹۶-۲ T96
روش های محاسبات عددی ۱۱۱۵۱۷۹ ۸۹-۱ ۸۹-۲pt T89 ۹۰-۱p ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱p ۹۱-۲pt T91 ۹۲-۱pt ۹۲-۲ T92
۹۳-۱p ۹۳-۲pt T93 ۹۴-۱p ۹۴-۲pt T94 ۹۵-۱pt ۹۵-۲pt T95 ۹۶-۱p ۹۶-۲ T96
مقاومت مصالح ۱ ۱۱۲۲۰۰۹ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲t T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲ T92
۹۳-۱ ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲t T94t ۹۵-۱ ۹۵-۲t T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
فرآیند های تولید ۱۱۲۲۰۰۸ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲p T92
۹۳-۱p ۹۳-۲p T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱p ۹۵-۲t T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
اقتصاد مهندسی ۱۱۲۲۰۷۹ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱p ۹۰-۲p T90 ۹۱-۱p ۹۱-۲pt T91 ۹۲-۱pt ۹۲-۲ T92
۹۳-۱p ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱p ۹۴-۲pt T94pt ۹۵-۱pt ۹۵-۲pt T95 ۹۶-۱p ۹۶-۲ T96
ارزیابی کار و زمان ۱۱۲۲۰۱۳ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲p T92p
۹۳-۱p ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲pt T94pt ۹۵-۱pt ۹۵-۲pt T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
اقتصاد عمومی ۱۲۲۱۰۲۴ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱p ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱p ۹۲-۲ T92p
۹۳-۱p ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲ T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
معادلات دیفرانسیل ۱۱۱۱۱۱۰ ۸۹-۱ ۸۹-۲pt T89 ۹۰-۱p ۹۰-۲pt T90 ۹۱-۱p ۹۱-۲ T91 ۹۲-۱pt ۹۲-۲pt T92
۹۳-۱p ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱t ۹۴-۲pt T94 ۹۵-۱pt ۹۵-۲pt T95 ۹۶-۱pt ۹۶-۲ T96
مبانی مهندسی برق ۱۱۲۲۰۱۰ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱p ۹۰-۲p T90 ۹۱-۱p ۹۱-۲pt T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲ T92
۹۳-۱p ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲pt T94 ۹۵-۱pt ۹۵-۲pt T95 ۹۶-۱p ۹۶-۲ T96
تحقیق در عملیات ۱ ۱۱۲۲۰۰۱ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲ T92p
۹۳-۱p ۹۳-۲p T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲p T94p ۹۵-۱pt ۹۵-۲pt T95pt ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
طرح ریزی واحد های صنعتی ۱۱۲۲۰۱۵ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱p ۹۰-۲ T90p ۹۱-۱ ۹۱-۲pt T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲t T92p
۹۳-۱ ۹۳-۲p T93 ۹۴-۱p ۹۴-۲pt T94pt ۹۵-۱pt ۹۵-۲pt T95 ۹۶-۱p ۹۶-۲ T96
اصول حسابداری ۱۲۱۴۰۶۳ ۸۹-۱ ۸۹-۲p T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱p ۹۲-۲p T92
۹۳-۱p ۹۳-۲p T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲p T94p ۹۵-۱p ۹۵-۲p T95p ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
سیستم های اطلاعات مدیریت ۱۲۱۸۱۰۵ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱p ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲p T92p
۹۳-۱p ۹۳-۲p T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲p T94p ۹۵-۱p ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱p ۹۶-۲ T96
کاربرد آمار و احتمال در مهندسی ۱۱۲۲۰۷۸ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱p ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱p ۹۱-۲pt T91 ۹۲-۱pt ۹۲-۲p T92
۹۳-۱ ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱p ۹۴-۲pt T94 ۹۵-۱p ۹۵-۲pt T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی های ۱ ۱۱۲۲۰۱۴ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱p ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲pt T92p
۹۳-۱p ۹۳-۲p T93 ۹۴-۱p ۹۴-۲pt T94pt ۹۵-۱pt ۹۵-۲pt T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
اصول مدیریت و سازماندهی ۱۲۱۸۱۰۲ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱p ۹۰-۲ T90p ۹۱-۱ ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱p ۹۲-۲p T92p
۹۳-۱ ۹۳-۲p T93 ۹۴-۱p ۹۴-۲p T94p ۹۵-۱p ۹۵-۲p T95p ۹۶-۱p ۹۶-۲ T96
کنترل کیفیت آماری ۱۱۱۷۰۸۰ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱p ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲pt T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲p T92
۹۳-۱ ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲p T94p ۹۵-۱p ۹۵-۲p T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
خلاقیت، حل مساله و تفکر راهبردی ۱۲۱۷۱۷۳ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱p ۹۰-۲p T90p ۹۱-۱ ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱p ۹۲-۲p T92
۹۳-۱ ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱p ۹۴-۲p T94p ۹۵-۱p ۹۵-۲p T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
مدیریت و کنترل پروژه ۱۲۱۸۱۰۴ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱p ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲p T92p
۹۳-۱p ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱p ۹۴-۲p T94p ۹۵-۱p ۹۵-۲p T95p ۹۶-۱p ۹۶-۲ T96
کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع ۱۱۱۵۱۸۰ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱p ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲pt T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲p T92
۹۳-۱p ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲pt T94 ۹۵-۱p ۹۵-۲p T95 ۹۶-۱p ۹۶-۲ T96
مبانی کارآفرینی ۱۲۳۴۰۲۷ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲p T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱p ۹۲-۲p T92
۹۳-۱ ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱p ۹۴-۲p T94p ۹۵-۱ ۹۵-۲p T95 ۹۶-۱p ۹۶-۲ T96
زبان تخصصی ۱۲۱۲۱۶۲ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲ T92p
۹۳-۱ ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲p T94p ۹۵-۱p ۹۵-۲p T95p ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
مهندسی عوامل انسانی ۱۱۲۲۰۱۷ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱p ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲p T92p
۹۳-۱ ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲p T94p ۹۵-۱p ۹۵-۲p T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
اصول بازاریابی ۱۲۱۸۱۰۶ ۸۹-۱ ۸۹-۲pt T89 ۹۰-۱p ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲p T92p
۹۳-۱ ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱p ۹۴-۲p T94p ۹۵-۱p ۹۵-۲p T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
مدیریت مالی ۱۲۱۸۱۰۷ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲ T92
۹۳-۱p ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲p T94p ۹۵-۱ ۹۵-۲ T95p ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
مدیریت منابع انسانی ۱۲۱۸۱۰۸ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱p ۹۰-۲p T90 ۹۱-۱p ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱p ۹۲-۲p T92
۹۳-۱ ۹۳-۲p T93 ۹۴-۱p ۹۴-۲p T94p ۹۵-۱p ۹۵-۲p T95p ۹۶-۱p ۹۶-۲ T96
مدیریت استراتژیک ۱۲۱۸۱۰۹ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲p T92p
۹۳-۱p ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱p ۹۵-۲p T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
ارزیابی فنی و اقتصادی طرح ها ۱۱۲۲۰۲۳ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲pt T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲p T92p
۹۳-۱ ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲pt T94 ۹۵-۱pt ۹۵-۲pt T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
تحقیق در عملیات ۲ ۱۱۲۲۰۲۲ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲pt T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲pt T92
۹۳-۱p ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲pt T94t ۹۵-۱pt ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات ۱۱۲۲۰۲۰ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱p ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲pt T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲p T92p
۹۳-۱p ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲pt T94pt ۹۵-۱pt ۹۵-۲pt T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
مهندسی ارزش ۱۱۲۲۰۱۸ ۸۹-۱ ۸۹-۲t T89 ۹۰-۱p ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱p ۹۲-۲p T92p
۹۳-۱p ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱p ۹۵-۲p T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
اصول شبیه سازی ۱۱۲۲۰۲۵ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲ T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲ T92
۹۳-۱ ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲ T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲pt T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های اطلاعاتی ۱۱۲۲۰۲۹ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱p ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲p T92p
۹۳-۱p ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱p ۹۵-۲p T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
مباحث منتخب در مهندسی صنایع ۱۱۲۲۰۳۴ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲p T92p
۹۳-۱p ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲ T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی های ۲ ۱۱۲۲۰۱۹ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲ T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲p T92
۹۳-۱ ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲pt T94 ۹۵-۱pt ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
برنامه ریزی حمل و نقل ۱۱۲۲۰۲۷ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲ T92
۹۳-۱ ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱p ۹۵-۲p T95p ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
ایمنی و بهداشت صنعتی ۱۱۲۲۰۳۱ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱p ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲p T92p
۹۳-۱ ۹۳-۲p T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱p ۹۵-۲p T95 ۹۶-۱p ۹۶-۲ T96
برنامه ریزی تولید ۱۱۲۲۰۲۱ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱p ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲pt T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲ T92p
۹۳-۱p ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲ T94pt ۹۵-۱pt ۹۵-۲pt T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
تحلیل سیستم ها ۱۱۲۲۰۲۴ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲pt T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲ T92
۹۳-۱p ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲pt T94pt ۹۵-۱pt ۹۵-۲ T95pt ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
تئوری صف و مدل های احتمالی ۱۱۲۲۰۲۶ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲ T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲ T92p
۹۳-۱p ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲ T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
سیستم های پرداخت حقوق و دستمزد ۱۱۲۲۰۲۸ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱p ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲p T92
۹۳-۱ ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱p ۹۵-۲p T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
تئوری تصمیم گیری ۱۱۲۲۰۳۰ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲ T92
۹۳-۱p ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲ T94p ۹۵-۱ ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
مدیریت فناوری ۱۱۲۲۰۳۲ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲pt T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲p T92
۹۳-۱p ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲ T94pt ۹۵-۱ ۹۵-۲p T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
نظریه فازی و کاربرد آن ۱۱۲۲۰۳۳ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲ T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲ T92
۹۳-۱p ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲ T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96

 

نمونه سوالات رشته صنایه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.