نمونه سوالات شیمی پیام نور همراه با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود رایگان نمونه سوالات شیمی پیام نور به همراه پاسخنامه و جواب تستی و تشریحی رایگان

سوالات نیمسال دوم ۹۳-۹۴ به همراه پاسخنامه در سایت قرار گرفت

اگر در کار نام نیمسال ۹۴-۲ حرف p و یا t نوشته شده باشد به معنی وجود پاسخنامه در داخل فایل سوال می باشد

نام درسکد درسدانلود بر اساس نیمسال تحصیلی
شیمی عمومی ۱۱۱۱۴۰۰۸۸۹-۱۸۹-۲tT89۹۰-۱p۹۰-۲ptT90۹۱-۱p۹۱-۲pT91p۹۲-۱۹۲-۲T92
۹۳-۱۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲T94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
شیمی عمومی ۲۱۱۱۴۰۱۰۸۹-۱۸۹-۲ptT89۹۰-۱۹۰-۲pT90۹۱-۱۹۱-۲pT91۹۲-۱۹۲-۲T92
۹۳-۱۹۳-۲pT93۹۴-۱p۹۴-۲pT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
شیمی آلی ۱۱۱۱۴۰۱۲۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱p۹۰-۲pT90۹۱-۱۹۱-۲pT91p۹۲-۱p۹۲-۲T92
۹۳-۱۹۳-۲pT93p۹۴-۱p۹۴-۲pT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
معادلات دیفرانسیل۱۱۱۱۰۲۶۸۹-۱۸۹-۲ptT89۹۰-۱p۹۰-۲pT90۹۱-۱p۹۱-۲ptT91۹۲-۱pt۹۲-۲ptT92
۹۳-۱pt۹۳-۲ptT93pt۹۴-۱pt۹۴-۲ptT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
زبان تخصصی۱۱۱۴۰۲۸۸۹-۱۸۹-۲ptT89۹۰-۱p۹۰-۲pT90۹۱-۱p۹۱-۲pT91p۹۲-۱p۹۲-۲T92
۹۳-۱p۹۳-۲pT93۹۴-۱p۹۴-۲pT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
شیمی آلی ۲۱۱۱۴۰۱۴۸۹-۱۸۹-۲ptT89p۹۰-۱۹۰-۲pT90p۹۱-۱۹۱-۲pT91۹۲-۱p۹۲-۲pT92p
۹۳-۱۹۳-۲pT93۹۴-۱p۹۴-۲pT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
شیمی فیزیک ۱۱۱۱۴۰۱۶۸۹-۱۸۹-۲ptT89۹۰-۱p۹۰-۲pT90۹۱-۱p۹۱-۲pT91۹۲-۱p۹۲-۲T92p
۹۳-۱۹۳-۲pT93۹۴-۱p۹۴-۲pT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
شیمی تجزیه ۱۱۱۱۴۰۱۸۸۹-۱۸۹-۲T89p۹۰-۱p۹۰-۲pT90۹۱-۱p۹۱-۲pT91p۹۲-۱p۹۲-۲pT92p
۹۳-۱۹۳-۲pT93p۹۴-۱p۹۴-۲pT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی۱۱۱۵۰۱۸۸۹-۱۸۹-۲ptT89۹۰-۱۹۰-۲pT90۹۱-۱p۹۱-۲pT91۹۲-۱p۹۲-۲pT92
۹۳-۱p۹۳-۲pT93۹۴-۱p۹۴-۲pT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
شیمی آلی ۳۱۱۱۴۰۲۰۸۹-۱۸۹-۲ptT89۹۰-۱p۹۰-۲pT90۹۱-۱p۹۱-۲pT91۹۲-۱p۹۲-۲T92
۹۳-۱۹۳-۲pT93p۹۴-۱p۹۴-۲pT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
شیمی فیزیک ۲۱۱۱۴۰۲۱۸۹-۱۸۹-۲ptT89p۹۰-۱p۹۰-۲pT90۹۱-۱p۹۱-۲pT91p۹۲-۱p۹۲-۲T92
۹۳-۱۹۳-۲pT93p۹۴-۱p۹۴-۲pT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
شیمی تجزیه ۲۱۱۱۴۰۲۳۸۹-۱۸۹-۲ptT89۹۰-۱p۹۰-۲pT90p۹۱-۱p۹۱-۲pT91۹۲-۱p۹۲-۲T92
۹۳-۱p۹۳-۲pT93p۹۴-۱p۹۴-۲pT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
شیمی معدنی ۱۱۱۱۴۰۲۵۸۹-۱۸۹-۲ptT89p۹۰-۱p۹۰-۲pT90۹۱-۱p۹۱-۲pT91p۹۲-۱p۹۲-۲T92
۹۳-۱۹۳-۲pT93p۹۴-۱p۹۴-۲pT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
خوردگی فلزات۱۱۱۴۰۶۲۸۹-۱p۸۹-۲T89۹۰-۱p۹۰-۲pT90۹۱-۱p۹۱-۲ptT91۹۲-۱pt۹۲-۲T92
۹۳-۱p۹۳-۲ptT93۹۴-۱pt۹۴-۲ptT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
اصول محاسبت شیمی صنعتی۱۱۱۴۰۶۳۸۹-۱۸۹-۲tT89۹۰-۱p۹۰-۲pT90۹۱-۱p۹۱-۲ptT91۹۲-۱pt۹۲-۲tT92
۹۳-۱p۹۳-۲ptT93pt۹۴-۱pt۹۴-۲ptT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
شیمی تجزیه دستگاهی۱۱۱۴۰۳۱۸۹-۱۸۹-۲T89p۹۰-۱p۹۰-۲pT90p۹۱-۱p۹۱-۲pT91۹۲-۱p۹۲-۲T92
۹۳-۱۹۳-۲pT93p۹۴-۱p۹۴-۲pT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
شیمی معدنی ۲۱۱۱۴۰۳۵۸۹-۱۸۹-۲ptT89p۹۰-۱p۹۰-۲pT90p۹۱-۱p۹۱-۲pT91p۹۲-۱p۹۲-۲pT92
۹۳-۱p۹۳-۲pT93p۹۴-۱p۹۴-۲T94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
شیمی صنعتی ۱۱۱۱۴۰۶۴۸۹-۱۸۹-۲pT89p۹۰-۱p۹۰-۲pT90p۹۱-۱p۹۱-۲pT91۹۲-۱p۹۲-۲T92p
۹۳-۱۹۳-۲pT93p۹۴-۱p۹۴-۲pT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی۱۱۱۴۰۴۰۸۹-۱p۸۹-۲ptT89۹۰-۱p۹۰-۲pT90۹۱-۱p۹۱-۲pT91۹۲-۱p۹۲-۲T92
۹۳-۱p۹۳-۲pT93۹۴-۱۹۴-۲pT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
روش استفاده از متون علمی۱۱۱۴۰۴۱۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱p۹۰-۲pT90۹۱-۱p۹۱-۲pT91۹۲-۱p۹۲-۲T92
۹۳-۱۹۳-۲pT93p۹۴-۱۹۴-۲pT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
شیمی صنعتی ۲۱۱۱۴۰۷۱۸۹-۱p۸۹-۲pT89p۹۰-۱p۹۰-۲pT90p۹۱-۱p۹۱-۲pT91۹۲-۱p۹۲-۲T92p
۹۳-۱p۹۳-۲pT93p۹۴-۱p۹۴-۲pT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
اصول تصفیه آب و پساب های صنعتی۱۱۱۴۰۷۸۸۹-۱۸۹-۲ptT89۹۰-۱p۹۰-۲pT90۹۱-۱p۹۱-۲pT91۹۲-۱p۹۲-۲T92
۹۳-۱p۹۳-۲pT93۹۴-۱۹۴-۲T94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی۱۱۱۴۰۴۷۸۹-۱p۸۹-۲pT89۹۰-۱p۹۰-۲pT90۹۱-۱p۹۱-۲pT91۹۲-۱p۹۲-۲T92
۹۳-۱p۹۳-۲pT93۹۴-۱p۹۴-۲pT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
مبانی شیمی کوانتومی۱۱۱۴۰۲۷۸۹-۱۸۹-۲tT89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱p۹۱-۲pT91۹۲-۱۹۲-۲T92
۹۳-۱p۹۳-۲pT93p۹۴-۱p۹۴-۲pT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
شیمی آلی فلزی۱۱۱۴۰۴۲۸۹-۱۸۹-۲tT89۹۰-۱p۹۰-۲T90۹۱-۱p۹۱-۲pT91۹۲-۱۹۲-۲T92
۹۳-۱۹۳-۲pT93p۹۴-۱۹۴-۲pT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
شیمی محیط زیست۱۱۱۴۰۳۷۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲T91۹۲-۱۹۲-۲T92
۹۳-۱۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲T94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
مبانی شیمی پلیمر۱۱۱۴۰۵۶۸۹-۱۸۹-۲ptT89pt۹۰-۱p۹۰-۲pT90p۹۱-۱p۹۱-۲T91p۹۲-۱p۹۲-۲T92
۹۳-۱۹۳-۲pT93۹۴-۱p۹۴-۲pT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
الکتروشیمی صنعتی۱۱۱۴۰۶۵۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲pT91۹۲-۱۹۲-۲pT92
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲pT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
شیمی صنایع معدنی۱۱۱۴۰۶۷۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲T91۹۲-۱۹۲-۲T92
۹۳-۱۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲T94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
شیمی و تکنولوژی نفت۱۱۱۴۰۷۲۸۹-۱۸۹-۲pT89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲T91۹۲-۱۹۲-۲T92
۹۳-۱۹۳-۲pT93۹۴-۱p۹۴-۲T94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
کاربرد الکترونیک در شیمی۱۱۱۴۰۷۴۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲T91۹۲-۱۹۲-۲T92
۹۳-۱۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲T94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
شیمی و تکنولوژی مواد غذایی۱۱۱۴۰۷۵۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲T91۹۲-۱۹۲-۲T92
۹۳-۱۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲T94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
شیمی و تکنولوژی پلیمر۱۱۱۴۰۷۶۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲T91۹۲-۱۹۲-۲T92
۹۳-۱۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲T94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
شیمی و تکنولوژی چرم۱۱۱۴۰۷۷۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲T91۹۲-۱۹۲-۲T92
۹۳-۱۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲T94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
طیف سنجی مولکولی۱۱۱۴۰۳۹۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲pT90۹۱-۱۹۱-۲pT91۹۲-۱۹۲-۲pT92p
۹۳-۱p۹۳-۲pT93p۹۴-۱۹۴-۲pT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
نانو شیمی۱۱۱۴۲۹۴۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲T91۹۲-۱۹۲-۲tT92
۹۳-۱t۹۳-۲tT93t۹۴-۱۹۴-۲T94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
اصول صنایع شیمیایی۱۱۱۴۰۳۳۸۹-۱۸۹-۲tT89۹۰-۱۹۰-۲pT90۹۱-۱۹۱-۲pT91۹۲-۱۹۲-۲T92
۹۳-۱p۹۳-۲pT93۹۴-۱p۹۴-۲pT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
فیزیک شیمی آلی۱۱۱۴۰۴۶۸۹-۱۸۹-۲tT89t۹۰-۱p۹۰-۲pT90۹۱-۱۹۱-۲pT91۹۲-۱۹۲-۲pT92p
۹۳-۱p۹۳-۲pT93۹۴-۱۹۴-۲pT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
روش تجزیه مقادیر بسیار کم۱۱۱۴۰۵۵۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱p۹۰-۲pT90۹۱-۱p۹۱-۲pT91p۹۲-۱p۹۲-۲T92
۹۳-۱۹۳-۲pT93p۹۴-۱۹۴-۲pT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
شیمی و تکنولوژی رنگ۱۱۱۴۰۶۶۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱p۹۰-۲pT90۹۱-۱p۹۱-۲pT91۹۲-۱p۹۲-۲pT92
۹۳-۱p۹۳-۲pT93۹۴-۱p۹۴-۲pT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96

نمونه سوالات شیمی پیام نور

۶ دیدگاه

  1. با عرض ادب و ضمن دست مریزاد گفتن به همه عزیزان زحمت کش سایت. خواهشن تدبیری اتخاذ فرمایید تا مراجعین دانشجو بتونن جواب یا پاسخ سوالات نیمسالهای موجود را داشته باشن و بتونن استفاده کنن بنده که رشته شیمی بودم و اصول تصفیه آب رو خواستم پاسخ نامه اشان را داشته باشم به هیچ عنوان نتونستم اگه امکانش باشه برای من بفرستید یه دنیا ممنونتان میشم. با تشکر

  2. خیلی خوبه ممونم از شما برای نمونه سوالها که رایگان قرار دادید

  3. سلام وقت بخیر ممنون از سایت خوبتان.اما چرا سیستم دانشگاه پیام نور این طوری است که نمونه سوال های همه نیمسال ها در هیچ سایتی به طور کامل وجود ندارد.
    نمونه سوالات نیمسال اول ۹۵-۹۶ در هیچ سایتی وجود ندارد
    این یکی از اشکالات بزرگ دانشگاه پیام نور است.

  4. بسیار سپاس گذار از زحمات شما ان شائ الله جزای خیر بگیرین. مطمئنن دعاگوی شما دوستان عزیز خواهم بود

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.