خانه / خبر / نمونه سوالات رشته آمار پیام نور همراه با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته آمار پیام نور همراه با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته آمار پیام نور تمام نیمسال ها دانشگاه پیام نور به همراه پاسخنامه رایگان

حروف p و t در کنار نام نیمسال به معنی وجود پاسخنامه تستی و تشریحی در داخل فایل سوال می باشد.

 

دروس کد دروس دانلود بر اساس نیمسال تحصیلی
آمار و احتمال ۱۱۱۷۰۲۴    ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲t T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲ T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲p T92
۹۳-۱ ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲ T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
مبانی جمعیت شناسی ۱۲۲۲۰۷۵    ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱p ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱p ۹۲-۲p T92
۹۳-۱ ۹۳-۲p T93 ۹۴-۱p ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
روش های آماری ۱۱۱۷۰۲۵    ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲ T92
۹۳-۱ ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱p ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
مبانی اقتصاد ۱۲۲۱۰۲۳    ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲-p T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲ T92
۹۳-۱ ۹۳-۲-p T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲-p T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
ریاضی برای آمار ۱۱۱۱۰۸۶    ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲pt T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲ T92
۸۹-۱ ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲pt T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
احتمال و کاربرد آن ۱۱۱۷۰۲۶    ۸۹-۱t ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱p ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲pt T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲ T92
۹۳-۱ ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲ T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی ۱۱۱۵۰۲۱    ۸۹-۱ ۸۹-۲t T89 ۹۰-۱p ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲pt T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲p T92p
۹۳-۱p ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱p ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
جبر خطی ۱ برای آمار ۱۱۱۷۰۲۷    ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱p ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲pt T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲p T92
۹۳-۱ ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲ T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
روش های نمونه گیری ۱ ۱۱۱۷۰۲۸    ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱p ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲p T92
۹۳-۱p ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
فرایندهای تصادفی ۱ ۱۱۱۷۰۲۹    ۸۹-۱ ۸۹-۲t T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲pt T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲pt T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲pt T92p
۹۳-۱ ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲pt T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
مبانی جامعه شناسی ۱۲۲۲۰۷۶    ۸۹-۱ ۸۹-۲p T89p ۹۰-۱p ۹۰-۲ T90-p ۹۱-۱p ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱p ۹۲-۲p T92p
۹۳-۱p ۹۳-۲p T93 ۹۴-۱p ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
روش های نمونه گیری ۲ ۱۱۱۷۰۳۱    ۸۹-۱ ۸۹-۲t T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲pt T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲p T92
۹۳-۱ ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲ T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
آمار ریاضی ۱ ۱۱۱۷۰۳۲    ۸۹-۱ ۸۹-۲t T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲pt T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲pt T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲p T92p
۹۳-۱p ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱p ۹۴-۲pt T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
آنالیز ریاضی ۱ ۱۱۱۱۰۸۷    ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲pt T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲p T92
۹۳-۱ ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲pt T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
آمار ریاضی ۲ ۱۱۱۷۰۳۳    ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲pt T91 ۹۲-۱p ۹۲-۲p T92p
۹۳-۱p ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲pt T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
سری های زمانی ۱ ۱۱۱۷۰۳۵    ۸۹-۱ ۸۹-۲t T89 ۹۰-۱p ۹۰-۲t T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲p T92p
۹۳-۱p ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲pt T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
رگرسیون ۱۱۱۷۰۳۶    ۸۹-۱ ۸۹-۲t T89 ۹۰-۱p ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱p ۹۱-۲pt T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲ T92
۹۳-۱p ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱p ۹۴-۲ T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
طرح آزمایش های ۱ ۱۱۱۷۰۳۷    ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲pt T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲p T92
۹۳-۱ ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲pt T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
آشنایی با نظریه صف بندی ۱۱۱۷۰۳۸    ۸۹-۱ ۸۹-۲t T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲p T92
۹۳-۱p ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲ T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
کنترل کیفیت آماری ۱۱۱۷۰۴۲    ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱p ۹۲-۲p T92p
۹۳-۱ ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
طرح آزمایش های ۲ ۱۱۱۷۰۴۸    ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲pt T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲ T92p
۹۳-۱ ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲-t T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
روش های چند متغیره پیوسته ۱۱۱۷۰۴۹    ۸۹-۱ ۸۹-۲t T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲pt T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲p T92
۹۳-۱p ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲ T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
روش های پیشرفته آمار ۱۱۱۷۰۴۳    ۸۹-۱ ۸۹-۲t T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲p T92p
۹۳-۱p ۹۳-۲p T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
روش های چند متغیره گسسته ۱۱۱۷۰۴۴    ۸۹-۱ ۸۹-۲t T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲pt T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲p T92
۹۳-۱p ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲pt T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
محاسبات آماری با کامپیوتر ۱۱۱۷۰۴۵    ۸۹-۱ ۸۹-۲t T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲pt T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲p T92
۹۳-۱p ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲pt T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
آنالیز ریاضی ۲ ۱۱۱۱۰۸۸    ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱-p ۹۰-۲-t T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲-pt T91 ۹۲-۱-p ۹۲-۲-p T92
۹۳-۱-p ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲-pt T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
آنالیز عددی ۱ ۱۱۱۱۰۸۹    ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲-t T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲-pt T91 ۹۲-۱-p ۹۲-۲-p T92-p
۹۳-۱ ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲ T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
مبانی ریاضی ۱۱۱۱۰۹۰    ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲t T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲-p T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲ T92-p
۹۳-۱ ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲ T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
برنامه سازی پیشرفته ۱۱۱۵۰۲۲    ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱-p ۹۰-۲-pt T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲-p T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲ T92
۹۳-۱ ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲-pt T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
زبان تخصصی ۱۱۱۷۰۳۰    ۸۹-۱ ۸۹-۲-t T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲-p T91 ۹۲-۱-p ۹۲-۲-p T92-p
۹۳-۱-p ۹۳-۲-p T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲-p T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
تحقیق در عملیات ۱۱۱۷۰۳۹    ۸۹-۱ ۸۹-۲-t T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲-t T90 ۹۱-۱-p ۹۱-۲-pt T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲-pt T92-p
۹۳-۱-p ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲-pt T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
مبانی احتمال ۱۱۱۷۱۴۷    ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲-t T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲-p T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲-p T92-p
۹۳-۱ ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲-p T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
مبانی علوم ریاضی ۱۱۱۱۳۰۹    ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲-t T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲-pt T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲ T92
۹۳-۱-p ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱-p ۹۴-۲-pt T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
احتمال ۱ ۱۱۱۷۱۵۳    ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲-pt T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲-p T92
۹۳-۱-p ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲-pt T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
مبانی ماتریس ها و جبر خطی ۱۱۱۱۳۲۰    ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲ T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲ T92
۹۳-۱ ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲ T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
مبانی آنالیز ریاضی ۱۱۱۱۳۲۲    ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲-pt T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲-pt T92-p
۹۳-۱-p ۹۳-۲-p T93 ۹۴-۱-p ۹۴-۲-pt T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
احتمال ۲ ۱۱۱۷۱۵۴    ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲-pt T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲-p T92-p
۹۳-۱-p ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱-p ۹۴-۲ T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
مبانی اقتصاد ۱۲۲۱۰۲۳    ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲-p T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲ T92
۹۳-۱ ۹۳-۲-p T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲-p T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
فرایندهای تصادفی ۱ ۱۱۱۷۰۲۹  ۸۹-۱ ۸۹-۲-t T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲-pt T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲-pt T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲-pt T92-p
۹۳-۱-p ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲-pt T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
آمار ریاضی (برآورد یابی) ۱۱۱۷۱۵۷    ۸۹-۱ ۸۹-۲-t T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲-pt T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲-pt T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲-p T92-p
۹۳-۱-p ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱-p ۹۴-۲-pt T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
سری های زمانی ۱ ۱۱۱۷۰۳۵    ۸۹-۱ ۸۹-۲-t T89 ۹۰-۱-p ۹۰-۲-t T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲-p T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲-p T92-p
۹۳-۱-p ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲-pt T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
روش های نمونه گیری ۱ ۱۱۱۷۱۶۰    ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱-p ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲-p T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲-p T92
۹۳-۱-p ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲-p T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
روش های نمونه گیری ۲ ۱۱۱۷۱۶۱    ۸۹-۱ ۸۹-۲-t T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲-pt T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲-p T92
۹۳-۱ ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲ T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
آمار ریاضی (آزمون فرض ها) ۱۱۱۷۱۶۵    ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲-pt T91 ۹۲-۱-p ۹۲-۲-p T92-p
۹۳-۱-p ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲-pt T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
طرح آزمایش های ۱ ۱۱۱۷۱۶۶    ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲-pt T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲ T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲-p T92
۹۳-۱ ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲-pt T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
کنترل کیفیت آماری ۱۱۱۷۱۷۱    ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲-p T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲-p T92
۹۳-۱ ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲-p T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
روش های نا پارامتری ۱۱۱۷۱۶۷    ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱-p ۹۱-۲-pt T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲-p T92
۹۳-۱ ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲-t T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
طرح آزمایش های ۲ ۱۱۱۷۱۶۸    ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲-pt T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲ T92-p
۹۳-۱ ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲-t T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
روش های چند متغیره پیوسته ۱ ۱۱۱۷۱۷۰    ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲ T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲-p T92
۹۳-۱ ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲-pt T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
روش های چند متغیره گسسته ۱۱۱۷۰۴۴    ۸۹-۱ ۸۹-۲-t T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲-pt T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲-p T92
۹۳-۱ ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲-pt T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
بهینه سازی خطی ۱۱۱۱۳۲۶    ۸۹-۱ ۸۹-۲-t T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲-t T90 ۹۱-۱-p ۹۱-۲-pt T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲-pt T92-p
۹۳-۱-p ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲-pt T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
آشنایی با نظریه صف بندی ۱۱۱۷۰۳۸    ۸۹-۱ ۸۹-۲-t T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲-p T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲-p T92
۹۳-۱-p ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲ T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
آشنایی با نظریه تصمیم ۱۱۱۷۱۷۶    ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲ T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲-p T92
۹۳-۱-p ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲-pt T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
آشنایی با احتمال و آمار فازی ۱۱۱۷۱۷۸    ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲ T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲ T92
۹۳-۱ ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲ T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
روش های چند متغیره پیوسته ۲ ۱۱۱۷۱۷۹    ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲ T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲ T92
۹۳-۱-p ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲ T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
رگرسیون ۲ ۱۱۱۷۱۸۰    ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲ T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲ T92
۹۳-۱-p ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲ T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
بهینه سازی غیر خطی ۱۱۱۱۴۰۱    ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲ T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲ T92-p
۹۳-۱-p ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲-pt T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
آنالیز عددی ۱۱۱۱۴۱۴    ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲ T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲ T92
۹۳-۱ ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲ T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
مبانی ترکیبیات ۱۱۱۱۳۲۴    ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲ T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲ T92
۹۳-۱ ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲ T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
ترکیبیات و کاربرد ها ۱۱۱۱۴۰۲    ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲ T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲ T92
۹۳-۱ ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲ T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
نظریه گراف و کاربرد ها ۱۱۱۱۴۰۰    ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲ T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲ T92
۹۳-۱ ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲ T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
نظریه مجموعه های فازی ۱۱۱۱۳۹۱    ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲ T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲ T92
۹۳-۱ ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲ T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
نرم افزار های ریاضی ۱۱۱۱۳۹۳    ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲ T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲ T92-p
۹۳-۱-p ۹۳-۲-p T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲-pt T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96

 

نمونه سوالات رشته آمار پیام نور همراه با پاسخنامه

۴ دیدگاه

 1. اقا از ۲۵ ما نمونه سوالات ارشد پژوهش هنر خرید کردیم، هنوزه هنوز برا ما ایمیل نشده
  اینم مشخصاتش
  ***

  علی دیداری

  علی دیداری پاسخ در تاريخ فروردین ۲۹ام, ۱۳۹۴ ۱۲:۱۷ ق.ظ:

  ارسال شد.

 2. سلام میشه نمونه سوالاته جدید رگرسیون۲ و نظریه تصمیم وآمار فازی رو بذارید؟

 3. کد ۱۱۱۷۱۷۸ آمار فازی لطفا بذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.