خانه / خبر / نمونه سوالات زیست شناسی پیام نور به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات زیست شناسی پیام نور به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود رایگان نمونه سوالات زیست شناسی پیام نور همراه با پاسخنامه تستی و تشریحی رایگان

نمونه سوالات آخرین ترم نیمسال اول ۹۶ به مجموعه اضافه گردید.

کلیه نمونه سوالاتی که در کنار نام نیمسال حروف p و t دارند به معنی وجود پاسخنامه در داخل فایل سوال می باشد .

نام درسکد درسدانلود بر اساس نیمسال 
ریاضی ۱۱۱۱۱۱۱۳۸۹-۱۸۹-۲tT89۹۰-۱۹۰-۲tT90۹۱-۱p۹۱-۲pT91۹۲-۱۹۲-۲pT92
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱p۹۴-۲ptT94۹۵-۱pt۹۵-۲pT95۹۶-۱p۹۶-۲T96
ریاضی عمومی ۲۱۱۱۱۱۱۴۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲ptT90۹۱-۱p۹۱-۲ptT91۹۲-۱۹۲-۲pT92
۹۳-۱۹۳-۲pT93۹۴-۱۹۴-۲ptT94۹۵-۱pt۹۵-۲T95۹۶-۱p۹۶-۲T96
زیست شناسی عمومی۱۱۱۲۱۹۲-۱۱۱۲۰۰۴۸۹-۱۸۹-۲pT89۹۰-۱p۹۰-۲pT90۹۱-۱۹۱-۲pT91۹۲-۱۹۲-۲T92
۹۳-۱p۹۳-۲pT93۹۴-۱p۹۴-۲pT94۹۵-۱p۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
پروتوزئولوژی۱۱۱۲۰۰۶۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲pT91۹۲-۱۹۲-۲T92
۹۳-۱p۹۳-۲pT93۹۴-۱p۹۴-۲pT94۹۵-۱p۹۵-۲T95۹۶-۱p۹۶-۲T96
تشریح و مورفولوژی گیاهی۱۱۱۲۰۰۸۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲tT90۹۱-۱p۹۱-۲pT91۹۲-۱۹۲-۲T92p
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲pT94۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱p۹۶-۲T96
مبانی بیوشیمی(عمومی)۱۱۱۲۰۱۰۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲ptT90۹۱-۱۹۱-۲pT91۹۲-۱۹۲-۲pT92
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱p۹۴-۲pT94۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱۹۶-۲T96
سیستماتیک گیاهی ۱۱۱۱۲۰۱۲۸۹-۱۸۹-۲tT89۹۰-۱۹۰-۲tT90۹۱-۱p۹۱-۲pT91۹۲-۱۹۲-۲pT92p
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲pT94۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱۹۶-۲T96
زیست شناسی جانوری-زیست جانوری (۲)و آزمایشگاه۱۱۱۲۱۷۴-۱۱۱۲۰۱۵۸۹-۱۸۹-۲tT89۹۰-۱۹۰-۲ptT90۹۱-۱p۹۱-۲pT91۹۲-۱۹۲-۲pT92
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱p۹۴-۲T94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
زیست شناسی سلولی ومولکولی۱۱۱۲۱۶۹-۱۱۱۲۰۱۶۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲T91۹۲-۱۹۲-۲T92
۹۳-۱۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲T94۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱p۹۶-۲T96
میکروبیولوژی عمومی-میکروبیولوژی و بهداشت۱۱۱۲۱۸۲-۱۱۱۲۰۱۸۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱p۹۰-۲ptT90۹۱-۱۹۱-۲pT91۹۲-۱۹۲-۲pT92
۹۳-۱۹۳-۲pT93۹۴-۱۹۴-۲pT94۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱p۹۶-۲T96
سیستماتیک گیاهی (۲)۱۱۱۲۰۲۰۸۹-۱۸۹-۲tT89۹۰-۱۹۰-۲tT90۹۱-۱۹۱-۲pT91۹۲-۱۹۲-۲T92
۹۳-۱p۹۳-۲pT93۹۴-۱p۹۴-۲pT94۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱۹۶-۲T96
زیست شناسی پرتوی۱۱۱۲۰۲۲۸۹-۱۸۹-۲tT89۹۰-۱۹۰-۲tT90۹۱-۱۹۱-۲pT91۹۲-۱۹۲-۲pT92p
۹۳-۱p۹۳-۲pT93۹۴-۱p۹۴-۲pT94۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱۹۶-۲T96
فیزیولوژی جانوری ۱۱۱۱۲۰۲۳۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱p۹۱-۲pT91۹۲-۱۹۲-۲pT92
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱p۹۴-۲pT94۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱p۹۶-۲T96
متون تخصصی زیست شناسی عمومی۱۱۱۲۰۲۵۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱p۹۰-۲tT90۹۱-۱p۹۱-۲pT91۹۲-۱۹۲-۲pT92
۹۳-۱۹۳-۲pT93۹۴-۱p۹۴-۲pT94۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱۹۶-۲T96
میکروبیولوژی محیطی۱۱۱۲۰۲۶۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲ptT90۹۱-۱۹۱-۲pT91۹۲-۱p۹۲-۲pT92p
۹۳-۱۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲pT94۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱۹۶-۲T96
بافت شناسی۱۱۱۲۰۲۷۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲pT91۹۲-۱۹۲-۲pT92
۹۳-۱p۹۳-۲pT93۹۴-۱۹۴-۲pT94۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱۹۶-۲T96
جانور شناسی ۱۱۱۱۲۰۲۹۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱p۹۱-۲pT91۹۲-۱۹۲-۲pT92
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲pT94۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱p۹۶-۲T96
فیزیولوژی گیاهی ۱۱۱۱۲۰۳۱۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲ptT90۹۱-۱p۹۱-۲pT91۹۲-۱۹۲-۲pT92p
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱p۹۴-۲pT94۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱p۹۶-۲T96
فیزیولوژی جانوری ۲۱۱۱۲۰۳۳۸۹-۱t۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲ptT90p۹۱-۱p۹۱-۲pT91۹۲-۱۹۲-۲pT92p
۹۳-۱p۹۳-۲pT93۹۴-۱p۹۴-۲pT94۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱۹۶-۲T96
ریخت زدایی واندام زدایی درگیاهان۱۱۱۲۰۳۵۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲tT90۹۱-۱p۹۱-۲pT91p۹۲-۱p۹۲-۲pT92p
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲pT94۹۵-۱۹۵-۲pT95p۹۶-۱۹۶-۲T96
مبانی ژنتیک۱۱۱۲۰۳۶۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲ptT90۹۱-۱۹۱-۲pT91۹۲-۱۹۲-۲T92p
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲pT94۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱۹۶-۲T96
فیزیولوژی جانوری ۳۱۱۱۲۰۳۸۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲tT90۹۱-۱۹۱-۲pT91p۹۲-۱۹۲-۲T92p
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲pT94۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱۹۶-۲T96
فیزیولوژی گیاهی ۲۱۱۱۲۰۳۹۸۹-۱۸۹-۲tT89۹۰-۱۹۰-۲T90p۹۱-۱p۹۱-۲pT91۹۲-۱۹۲-۲pT92p
۹۳-۱p۹۳-۲pT93۹۴-۱p۹۴-۲pT94۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱۹۶-۲T96
بیوفیزیک۱۱۱۲۰۴۱۸۹-۱p۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲tT90۹۱-۱p۹۱-۲pT91۹۲-۱۹۲-۲T92
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱p۹۴-۲pT94۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱۹۶-۲T96
جانورشناسی ۲۱۱۱۲۰۴۲۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲ptT90۹۱-۱۹۱-۲T91۹۲-۱۹۲-۲pT92p
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱p۹۴-۲pT94۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱۹۶-۲T96
زیست شناسی انگل ها۱۱۱۲۰۴۴۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲ptT90۹۱-۱p۹۱-۲pT91۹۲-۱۹۲-۲T92
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱p۹۴-۲pT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱p۹۶-۲T96
جنین شناسی۱۱۱۲۰۴۶۸۹-۱t۸۹-۲T89t۹۰-۱۹۰-۲ptT90۹۱-۱p۹۱-۲pT91۹۲-۱۹۲-۲T92p
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱p۹۴-۲pT94۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱۹۶-۲T96
تکامل-زیست شناسی تکوینی۱۱۱۲۱۸۷-۱۱۱۲۰۴۸۸۹-۱۸۹-۲T89t۹۰-۱۹۰-۲tT90۹۱-۱p۹۱-۲pT91p۹۲-۱۹۲-۲T92p
۹۳-۱p۹۳-۲pT93۹۴-۱p۹۴-۲pT94۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱۹۶-۲T96
اکولوژی-اکولوژی عمومی۱۱۱۲۱۶۴-۱۲۴۰۰۲۶-۱۱۱۲۰۴۹۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲ptT90۹۱-۱۹۱-۲pT91۹۲-۱۹۲-۲pT92p
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱p۹۴-۲pT94۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱p۹۶-۲T96
رشدونمو گیاهی۱۱۱۲۰۵۱۸۹-۱۸۹-۲tT89۹۰-۱۹۰-۲ptT90۹۱-۱۹۱-۲pT91۹۲-۱۹۲-۲T92p
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱p۹۴-۲pT94۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱۹۶-۲T96
ویروس شناسی۱۱۱۲۰۵۲۸۹-۱p۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲pT90۹۱-۱۹۱-۲pT91۹۲-۱۹۲-۲T92p
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱p۹۴-۲pT94۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱p۹۶-۲T96
زیست شناسی گیاهی-زیست شناسی گیاهی ۲۱۱۱۲۱۷۹-۱۱۱۲۰۵۴۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱p۹۰-۲ptT90۹۱-۱۹۱-۲pT91۹۲-۱۹۲-۲pT92
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲T94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
اصول و روشهای رده بندی گیاهان۱۱۱۲۰۵۸۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲pT91۹۲-۱۹۲-۲T92p
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲pT94۹۵-۱۹۵-۲T95p۹۶-۱۹۶-۲T96
اکولوژی گیاهی۱۱۱۲۰۵۹۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲pT91۹۲-۱۹۲-۲T92p
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲pT94۹۵-۱p۹۵-۲T95p۹۶-۱p۹۶-۲T96
فیزیولوژی تنش۱۱۱۲۰۶۱۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲pT91۹۲-۱۹۲-۲pT92
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲pT94۹۵-۱p۹۵-۲T95p۹۶-۱۹۶-۲T96
اکوفیزیولوژی۱۱۱۲۰۶۲۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲pT91۹۲-۱۹۲-۲pT92p
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲pT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
ستیوژنتیک گیاهی۱۱۱۲۰۶۳۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲pT91۹۲-۱۹۲-۲pT92p
۹۳-۱۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲pT94۹۵-۱p۹۵-۲T95p۹۶-۱۹۶-۲T96
متون تخصصی زیست شناسی۱۱۱۲۱۶۳-۱۱۱۲۱۲۰۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲pT91۹۲-۱۹۲-۲pT92p
۹۳-۱۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲pT94۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱۹۶-۲T96
سازمان مدیریت آموزش وپرورش مقدمات مدیریت آموزشی-مدیریت عمومی۱۲۱۱۰۲۱-۱۲۱۱۰۶۰-۱۱۱۲۱۹۰-۱۲۱۱۳۳۰-۱۲۲۰۴۹۶-۱۲۱۱۴۰۳-۱۲۲۵۱۰۲-۱۲۱۱۴۲۸-۱۲۱۱۳۱۵۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲pT91۹۲-۱۹۲-۲pT92
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱p۹۴-۲pT94۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱۹۶-۲T96
فلسفه آموزش وپرورش-اصول وفلسفه آموزش وپرورش-فلسفه تعلیم وتربیت۱۲۱۱۰۳۸-۱۲۱۱۲۶۹-۱۱۱۲۱۹۱-۱۲۱۱۰۰۶-۱۲۲۰۵۴۵-۱۲۲۰۵۰۲۸۹-۱۸۹-۲pT89۹۰-۱p۹۰-۲pT90۹۱-۱p۹۱-۲pT91۹۲-۱۹۲-۲T92
۹۳-۱p۹۳-۲pT93۹۴-۱p۹۴-۲pT94۹۵-۱۹۵-۲pT95۹۶-۱۹۶-۲T96
فیزیک۱۱۱۳۱۰۹۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲pT91۹۲-۱۹۲-۲pT92
۹۳-۱۹۳-۲pT93۹۴-۱۹۴-۲pT94۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱۹۶-۲T96
شیمی (۱)۱۱۱۴۰۸۲۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱p۹۱-۲pT91۹۲-۱۹۲-۲T92p
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱p۹۴-۲pT94۹۵-۱p۹۵-۲pT95p۹۶-۱p۹۶-۲T96
شیمی عمومی ۲۱۱۱۴۰۸۴۸۹-۱۸۹-۲tT89۹۰-۱۹۰-۲ptT90۹۱-۱۹۱-۲pT91۹۲-۱۹۲-۲T92
۹۳-۱p۹۳-۲pT93۹۴-۱p۹۴-۲pT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۲-۱۹۶-۲T96
شیمی آلی۱۱۱۴۰۸۶۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲tT90۹۱-۱p۹۱-۲pT91۹۲-۱۹۲-۲T92
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱p۹۴-۲pT94۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱۹۶-۲T96
آمار زیستی۱۱۱۷۰۸۳۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲tT90۹۱-۱p۹۱-۲ptT91۹۲-۱۹۲-۲pT92
۹۳-۱p۹۳-۲pT93۹۴-۱p۹۴-۲pT94۹۵-۱pt۹۵-۲pT95۹۶-۱pt۹۶-۲T96
آئین نگارش متون علمی۱۲۱۳۱۱۷۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲pT91۹۲-۱۹۲-۲pT92
۹۳-۱p۹۳-۲T93۹۴-۱p۹۴-۲pT94۹۵-۱p۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
تالوفیتها۱۱۱۲۰۱۴۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲ptT90۹۱-۱p۹۱-۲pT91۹۲-۱۹۲-۲T92
۹۳-۱p۹۳-۲pT93۹۴-۱p۹۴-۲pT94۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱۹۶-۲T96

 

  نمونه سوالات زیست شناسی پیام نور همراه با پاسخنامه

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.