خانه / خبر / نمونه سوالات زیست شناسی پیام نور به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات زیست شناسی پیام نور به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود رایگان نمونه سوالات زیست شناسی پیام نور همراه با پاسخنامه تستی و تشریحی رایگان

نمونه سوالات آخرین ترم نیمسال اول ۹۶ به مجموعه اضافه گردید.

کلیه نمونه سوالاتی که در کنار نام نیمسال حروف p و t دارند به معنی وجود پاسخنامه در داخل فایل سوال می باشد .

نام درس کد درس دانلود بر اساس نیمسال 
ریاضی ۱ ۱۱۱۱۱۱۳ ۸۹-۱ ۸۹-۲t T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲t T90 ۹۱-۱p ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲p T92
۹۳-۱p ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱p ۹۴-۲pt T94 ۹۵-۱pt ۹۵-۲p T95 ۹۶-۱p ۹۶-۲ T96
ریاضی عمومی ۲ ۱۱۱۱۱۱۴ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲pt T90 ۹۱-۱p ۹۱-۲pt T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲p T92
۹۳-۱ ۹۳-۲p T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲pt T94 ۹۵-۱pt ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱p ۹۶-۲ T96
زیست شناسی عمومی ۱۱۱۲۱۹۲-۱۱۱۲۰۰۴ ۸۹-۱ ۸۹-۲p T89 ۹۰-۱p ۹۰-۲p T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲ T92
۹۳-۱p ۹۳-۲p T93 ۹۴-۱p ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱p ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
پروتوزئولوژی ۱۱۱۲۰۰۶ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲ T92
۹۳-۱p ۹۳-۲p T93 ۹۴-۱p ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱p ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱p ۹۶-۲ T96
تشریح و مورفولوژی گیاهی ۱۱۱۲۰۰۸ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲t T90 ۹۱-۱p ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲ T92p
۹۳-۱p ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱p ۹۵-۲p T95 ۹۶-۱p ۹۶-۲ T96
مبانی بیوشیمی(عمومی) ۱۱۱۲۰۱۰ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲pt T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲p T92
۹۳-۱p ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱p ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱p ۹۵-۲p T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
سیستماتیک گیاهی ۱ ۱۱۱۲۰۱۲ ۸۹-۱ ۸۹-۲t T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲t T90 ۹۱-۱p ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲p T92p
۹۳-۱p ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱p ۹۵-۲p T95p ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
زیست شناسی جانوری-زیست جانوری (۲)و آزمایشگاه ۱۱۱۲۱۷۴-۱۱۱۲۰۱۵ ۸۹-۱ ۸۹-۲t T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲pt T90 ۹۱-۱p ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲p T92
۹۳-۱p ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱p ۹۴-۲ T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
زیست شناسی سلولی ومولکولی ۱۱۱۲۱۶۹-۱۱۱۲۰۱۶ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲ T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲ T92
۹۳-۱ ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲ T94 ۹۵-۱p ۹۵-۲p T95p ۹۶-۱p ۹۶-۲ T96
میکروبیولوژی عمومی-میکروبیولوژی و بهداشت ۱۱۱۲۱۸۲-۱۱۱۲۰۱۸ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱p ۹۰-۲pt T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲p T92
۹۳-۱ ۹۳-۲p T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱p ۹۵-۲p T95p ۹۶-۱p ۹۶-۲ T96
سیستماتیک گیاهی (۲) ۱۱۱۲۰۲۰ ۸۹-۱ ۸۹-۲t T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲t T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲ T92
۹۳-۱p ۹۳-۲p T93 ۹۴-۱p ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱p ۹۵-۲p T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
زیست شناسی پرتوی ۱۱۱۲۰۲۲ ۸۹-۱ ۸۹-۲t T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲t T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲p T92p
۹۳-۱p ۹۳-۲p T93 ۹۴-۱p ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱p ۹۵-۲p T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
فیزیولوژی جانوری ۱ ۱۱۱۲۰۲۳ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱p ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲p T92
۹۳-۱p ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱p ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱p ۹۵-۲p T95p ۹۶-۱p ۹۶-۲ T96
متون تخصصی زیست شناسی عمومی ۱۱۱۲۰۲۵ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱p ۹۰-۲t T90 ۹۱-۱p ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲p T92
۹۳-۱ ۹۳-۲p T93 ۹۴-۱p ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱p ۹۵-۲p T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
میکروبیولوژی محیطی ۱۱۱۲۰۲۶ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲pt T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱p ۹۲-۲p T92p
۹۳-۱ ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱p ۹۵-۲p T95p ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
بافت شناسی ۱۱۱۲۰۲۷ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲p T92
۹۳-۱p ۹۳-۲p T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱p ۹۵-۲p T95p ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
جانور شناسی ۱ ۱۱۱۲۰۲۹ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱p ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲p T92
۹۳-۱p ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱p ۹۵-۲p T95p ۹۶-۱p ۹۶-۲ T96
فیزیولوژی گیاهی ۱ ۱۱۱۲۰۳۱ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲pt T90 ۹۱-۱p ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲p T92p
۹۳-۱p ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱p ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱p ۹۵-۲p T95p ۹۶-۱p ۹۶-۲ T96
فیزیولوژی جانوری ۲ ۱۱۱۲۰۳۳ ۸۹-۱t ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲pt T90p ۹۱-۱p ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲p T92p
۹۳-۱p ۹۳-۲p T93 ۹۴-۱p ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱p ۹۵-۲p T95p ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
ریخت زدایی واندام زدایی درگیاهان ۱۱۱۲۰۳۵ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲t T90 ۹۱-۱p ۹۱-۲p T91p ۹۲-۱p ۹۲-۲p T92p
۹۳-۱p ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲p T95p ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
مبانی ژنتیک ۱۱۱۲۰۳۶ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲pt T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲ T92p
۹۳-۱p ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱p ۹۵-۲p T95p ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
فیزیولوژی جانوری ۳ ۱۱۱۲۰۳۸ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲t T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲p T91p ۹۲-۱ ۹۲-۲ T92p
۹۳-۱p ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱p ۹۵-۲p T95p ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
فیزیولوژی گیاهی ۲ ۱۱۱۲۰۳۹ ۸۹-۱ ۸۹-۲t T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90p ۹۱-۱p ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲p T92p
۹۳-۱p ۹۳-۲p T93 ۹۴-۱p ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱p ۹۵-۲p T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
بیوفیزیک ۱۱۱۲۰۴۱ ۸۹-۱p ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲t T90 ۹۱-۱p ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲ T92
۹۳-۱p ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱p ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱p ۹۵-۲p T95p ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
جانورشناسی ۲ ۱۱۱۲۰۴۲ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲pt T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲ T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲p T92p
۹۳-۱p ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱p ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱p ۹۵-۲p T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
زیست شناسی انگل ها ۱۱۱۲۰۴۴ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲pt T90 ۹۱-۱p ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲ T92
۹۳-۱p ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱p ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱p ۹۶-۲ T96
جنین شناسی ۱۱۱۲۰۴۶ ۸۹-۱t ۸۹-۲ T89t ۹۰-۱ ۹۰-۲pt T90 ۹۱-۱p ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲ T92p
۹۳-۱p ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱p ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱p ۹۵-۲p T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
تکامل-زیست شناسی تکوینی ۱۱۱۲۱۸۷-۱۱۱۲۰۴۸ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89t ۹۰-۱ ۹۰-۲t T90 ۹۱-۱p ۹۱-۲p T91p ۹۲-۱ ۹۲-۲ T92p
۹۳-۱p ۹۳-۲p T93 ۹۴-۱p ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱p ۹۵-۲p T95p ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
اکولوژی-اکولوژی عمومی ۱۱۱۲۱۶۴-۱۲۴۰۰۲۶-۱۱۱۲۰۴۹ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲pt T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲p T92p
۹۳-۱p ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱p ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱p ۹۵-۲p T95 ۹۶-۱p ۹۶-۲ T96
رشدونمو گیاهی ۱۱۱۲۰۵۱ ۸۹-۱ ۸۹-۲t T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲pt T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲ T92p
۹۳-۱p ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱p ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱p ۹۵-۲p T95p ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
ویروس شناسی ۱۱۱۲۰۵۲ ۸۹-۱p ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲p T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲ T92p
۹۳-۱p ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱p ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱p ۹۵-۲p T95p ۹۶-۱p ۹۶-۲ T96
زیست شناسی گیاهی-زیست شناسی گیاهی ۲ ۱۱۱۲۱۷۹-۱۱۱۲۰۵۴ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱p ۹۰-۲pt T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲p T92
۹۳-۱p ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲ T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
اصول و روشهای رده بندی گیاهان ۱۱۱۲۰۵۸ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲ T92p
۹۳-۱p ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲ T95p ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
اکولوژی گیاهی ۱۱۱۲۰۵۹ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲ T92p
۹۳-۱p ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱p ۹۵-۲ T95p ۹۶-۱p ۹۶-۲ T96
فیزیولوژی تنش ۱۱۱۲۰۶۱ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲p T92
۹۳-۱p ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱p ۹۵-۲ T95p ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
اکوفیزیولوژی ۱۱۱۲۰۶۲ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲p T92p
۹۳-۱p ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
ستیوژنتیک گیاهی ۱۱۱۲۰۶۳ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲p T92p
۹۳-۱ ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱p ۹۵-۲ T95p ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
متون تخصصی زیست شناسی ۱۱۱۲۱۶۳-۱۱۱۲۱۲۰ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲p T92p
۹۳-۱ ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱p ۹۵-۲p T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
سازمان مدیریت آموزش وپرورش مقدمات مدیریت آموزشی-مدیریت عمومی ۱۲۱۱۰۲۱-۱۲۱۱۰۶۰-۱۱۱۲۱۹۰-۱۲۱۱۳۳۰-۱۲۲۰۴۹۶-۱۲۱۱۴۰۳-۱۲۲۵۱۰۲-۱۲۱۱۴۲۸-۱۲۱۱۳۱۵ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲p T92
۹۳-۱p ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱p ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱p ۹۵-۲p T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
فلسفه آموزش وپرورش-اصول وفلسفه آموزش وپرورش-فلسفه تعلیم وتربیت ۱۲۱۱۰۳۸-۱۲۱۱۲۶۹-۱۱۱۲۱۹۱-۱۲۱۱۰۰۶-۱۲۲۰۵۴۵-۱۲۲۰۵۰۲ ۸۹-۱ ۸۹-۲p T89 ۹۰-۱p ۹۰-۲p T90 ۹۱-۱p ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲ T92
۹۳-۱p ۹۳-۲p T93 ۹۴-۱p ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲p T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
فیزیک ۱۱۱۳۱۰۹ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲p T92
۹۳-۱ ۹۳-۲p T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱p ۹۵-۲p T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
شیمی (۱) ۱۱۱۴۰۸۲ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱p ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲ T92p
۹۳-۱p ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱p ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱p ۹۵-۲p T95p ۹۶-۱p ۹۶-۲ T96
شیمی عمومی ۲ ۱۱۱۴۰۸۴ ۸۹-۱ ۸۹-۲t T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲pt T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲ T92
۹۳-۱p ۹۳-۲p T93 ۹۴-۱p ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲ T95 ۹۲-۱ ۹۶-۲ T96
شیمی آلی ۱۱۱۴۰۸۶ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲t T90 ۹۱-۱p ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲ T92
۹۳-۱p ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱p ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱p ۹۵-۲p T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
آمار زیستی ۱۱۱۷۰۸۳ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲t T90 ۹۱-۱p ۹۱-۲pt T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲p T92
۹۳-۱p ۹۳-۲p T93 ۹۴-۱p ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱pt ۹۵-۲p T95 ۹۶-۱pt ۹۶-۲ T96
آئین نگارش متون علمی ۱۲۱۳۱۱۷ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲p T92
۹۳-۱p ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱p ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱p ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
تالوفیتها ۱۱۱۲۰۱۴ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲pt T90 ۹۱-۱p ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲ T92
۹۳-۱p ۹۳-۲p T93 ۹۴-۱p ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱p ۹۵-۲p T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96

 

  نمونه سوالات زیست شناسی پیام نور همراه با پاسخنامه

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.