امروز جمعه , ۲۰ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۳:۲۲

نمونه سوالات رشته های هنر و صنایع دستی پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته های هنر و صنایع دستی پیام نور به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی

لینک دانلود سوالات موقتا به علت درج پاسخنامه در داخل فایل سوال غیر فعال شده است . به زودی لینک های دانلود فعال خواهند شد همچنین سوالات آخرین نیمسال موجود در سایت قرار خواهد گرفت . از شکیبایی شما سپاسگزاریم .

 

نام درسکد درسدانلود سوالات بر اساس نیمسال تحصیلی
تاریخچه کتابت – خطوط و کتیبه های اسلامی۱۲۲۶۰۰۵۹۴-۱۹۴-۲۹۴-۳۹۵-۱۹۵-۲۹۵-۳۹۶-۱۹۶-۲۹۶-۳۹۷-۱
۹۷-۲۹۷-۳۹۸-۱۹۸-۲۹۸-۳۹۹-۱۹۹-۲۹۹-۳  
هندسه نقوش در صنایع دستی ایران (۱)۱۲۲۶۰۰۶۹۴-۱۹۴-۲۹۴-۳۹۵-۱۹۵-۲۹۵-۳۹۶-۱۹۶-۲۹۶-۳۹۷-۲
۹۷-۲۹۷-۳۹۸-۱۹۸-۲۹۸-۳۹۹-۱۹۹-۲۹۹-۳  
مبانی هنرهای تجسمی ۱۱۲۲۶۰۰۸۹۴-۱۹۴-۲۹۴-۳۹۵-۱۹۵-۲۹۵-۳۹۶-۱۹۶-۲۹۶-۳۹۷-۳
۹۷-۲۹۷-۳۹۸-۱۹۸-۲۹۸-۳۹۹-۱۹۹-۲۹۹-۳  
مبانی هنرهای تجسمی ۲۱۲۲۶۰۱۱۹۴-۱۹۴-۲۹۴-۳۹۵-۱۹۵-۲۹۵-۳۹۶-۱۹۶-۲۹۶-۳۹۷-۴
۹۷-۲۹۷-۳۹۸-۱۹۸-۲۹۸-۳۹۹-۱۹۹-۲۹۹-۳  
هندسه نقوش در صنایع دستی ایران (۲)۱۲۲۶۰۱۲۹۴-۱۹۴-۲۹۴-۳۹۵-۱۹۵-۲۹۵-۳۹۶-۱۹۶-۲۹۶-۳۹۷-۵
۹۷-۲۹۷-۳۹۸-۱۹۸-۲۹۸-۳۹۹-۱۹۹-۲۹۹-۳  
انسان ، طبیعت ، طراحی ۲۱۲۲۶۰۲۲۹۴-۱۹۴-۲۹۴-۳۹۵-۱۹۵-۲۹۵-۳۹۶-۱۹۶-۲۹۶-۳۹۷-۶
۹۷-۲۹۷-۳۹۸-۱۹۸-۲۹۸-۳۹۹-۱۹۹-۲۹۹-۳  
تحول صنایع دستی در دنیا۱۲۲۶۰۲۶۹۴-۱۹۴-۲۹۴-۳۹۵-۱۹۵-۲۹۵-۳۹۶-۱۹۶-۲۹۶-۳۹۷-۷
۹۷-۲۹۷-۳۹۸-۱۹۸-۲۹۸-۳۹۹-۱۹۹-۲۹۹-۳  
تاریخ هنرهای اسلامی ۱ – هنر و تمدن۱۲۲۶۰۲۷۹۴-۱۹۴-۲۹۴-۳۹۵-۱۹۵-۲۹۵-۳۹۶-۱۹۶-۲۹۶-۳۹۷-۸
۹۷-۲۹۷-۳۹۸-۱۹۸-۲۹۸-۳۹۹-۱۹۹-۲۹۹-۳  
تحقیق در صنایع دستی ایران ۱۱۲۲۶۰۲۸۹۴-۱۹۴-۲۹۴-۳۹۵-۱۹۵-۲۹۵-۳۹۶-۱۹۶-۲۹۶-۳۹۷-۹
۹۷-۲۹۷-۳۹۸-۱۹۸-۲۹۸-۳۹۹-۱۹۹-۲۹۹-۳  
هنر در تمدن اسلامی ۲۱۲۲۶۰۳۱۹۴-۱۹۴-۲۹۴-۳۹۵-۱۹۵-۲۹۵-۳۹۶-۱۹۶-۲۹۶-۳۹۷-۱۰
۹۷-۲۹۷-۳۹۸-۱۹۸-۲۹۸-۳۹۹-۱۹۹-۲۹۹-۳  
تحقیق در صنایع دستی ایران ۲۱۲۲۶۰۳۲۹۴-۱۹۴-۲۹۴-۳۹۵-۱۹۵-۲۹۵-۳۹۶-۱۹۶-۲۹۶-۳۹۷-۱۱
۹۷-۲۹۷-۳۹۸-۱۹۸-۲۹۸-۳۹۹-۱۹۹-۲۹۹-۳  
آشنایی با هنر در تاریخ ۲۱۲۲۶۰۳۴۹۴-۱۹۴-۲۹۴-۳۹۵-۱۹۵-۲۹۵-۳۹۶-۱۹۶-۲۹۶-۳۹۷-۱۲
۹۷-۲۹۷-۳۹۸-۱۹۸-۲۹۸-۳۹۹-۱۹۹-۲۹۹-۳  
مرمت و نگهداری آثار هنری ۱۱۲۲۶۰۳۶۹۴-۱۹۴-۲۹۴-۳۹۵-۱۹۵-۲۹۵-۳۹۶-۱۹۶-۲۹۶-۳۹۷-۱۳
۹۷-۲۹۷-۳۹۸-۱۹۸-۲۹۸-۳۹۹-۱۹۹-۲۹۹-۳  
مرمت و نگهداری آثار هنری ۲۱۲۲۶۰۳۹۹۴-۱۹۴-۲۹۴-۳۹۵-۱۹۵-۲۹۵-۳۹۶-۱۹۶-۲۹۶-۳۹۷-۱۴
۹۷-۲۹۷-۳۹۸-۱۹۸-۲۹۸-۳۹۹-۱۹۹-۲۹۹-۳  
مدیریت تولید صنعتی۱۲۲۶۰۴۲۹۴-۱۹۴-۲۹۴-۳۹۵-۱۹۵-۲۹۵-۳۹۶-۱۹۶-۲۹۶-۳۹۷-۱۵
۹۷-۲۹۷-۳۹۸-۱۹۸-۲۹۸-۳۹۹-۱۹۹-۲۹۹-۳  
حکمت هنر اسلامی۱۲۲۶۰۴۳۹۴-۱۹۴-۲۹۴-۳۹۵-۱۹۵-۲۹۵-۳۹۶-۱۹۶-۲۹۶-۳۹۷-۱۶
۹۷-۲۹۷-۳۹۸-۱۹۸-۲۹۸-۳۹۹-۱۹۹-۲۹۹-۳  
شناخت و ارزیابی کاربردی هنرهای اسلامی ایران ۲۱۷۱۲۰۷۵۹۴-۱۹۴-۲۹۴-۳۹۵-۱۹۵-۲۹۵-۳۹۶-۱۹۶-۲۹۶-۳۹۷-۱۷
۹۷-۲۹۷-۳۹۸-۱۹۸-۲۹۸-۳۹۹-۱۹۹-۲۹۹-۳  
کنترل کیفی و استانداردهای هنر اسلامی ایران ۱۱۷۱۲۰۸۵۹۴-۱۹۴-۲۹۴-۳۹۵-۱۹۵-۲۹۵-۳۹۶-۱۹۶-۲۹۶-۳۹۷-۱۸
۹۷-۲۹۷-۳۹۸-۱۹۸-۲۹۸-۳۹۹-۱۹۹-۲۹۹-۳  
سیر تحول و تطور نقوش و نمادها در هنرهای سنتی ایران۱۷۱۲۰۸۶۹۴-۱۹۴-۲۹۴-۳۹۵-۱۹۵-۲۹۵-۳۹۶-۱۹۶-۲۹۶-۳۹۷-۱۹
۹۷-۲۹۷-۳۹۸-۱۹۸-۲۹۸-۳۹۹-۱۹۹-۲۹۹-۳  
نمایش در ایران۱۷۱۲۰۸۷۹۴-۱۹۴-۲۹۴-۳۹۵-۱۹۵-۲۹۵-۳۹۶-۱۹۶-۲۹۶-۳۹۷-۲۰
۹۷-۲۹۷-۳۹۸-۱۹۸-۲۹۸-۳۹۹-۱۹۹-۲۹۹-۳  
روش های حفاظت و نگهداری اشیاء موزه ای۱۷۱۲۰۸۸۹۴-۱۹۴-۲۹۴-۳۹۵-۱۹۵-۲۹۵-۳۹۶-۱۹۶-۲۹۶-۳۹۷-۲۱
۹۷-۲۹۷-۳۹۸-۱۹۸-۲۹۸-۳۹۹-۱۹۹-۲۹۹-۳  
مبانی زیبا شناسی هنر اسلامی۱۷۱۲۰۸۹۹۴-۱۹۴-۲۹۴-۳۹۵-۱۹۵-۲۹۵-۳۹۶-۱۹۶-۲۹۶-۳۹۷-۲۲
۹۷-۲۹۷-۳۹۸-۱۹۸-۲۹۸-۳۹۹-۱۹۹-۲۹۹-۳  
کنترل کیفی و استانداردهای هنر اسلامی ایران ۲۱۷۱۲۱۱۰۹۴-۱۹۴-۲۹۴-۳۹۵-۱۹۵-۲۹۵-۳۹۶-۱۹۶-۲۹۶-۳۹۷-۲۳
۹۷-۲۹۷-۳۹۸-۱۹۸-۲۹۸-۳۹۹-۱۹۹-۲۹۹-۳  
بررسی و تجزیه و تحلیل مکاتب مختلف نگارگری۱۷۱۲۱۱۱۹۴-۱۹۴-۲۹۴-۳۹۵-۱۹۵-۲۹۵-۳۹۶-۱۹۶-۲۹۶-۳۹۷-۲۴
۹۷-۲۹۷-۳۹۸-۱۹۸-۲۹۸-۳۹۹-۱۹۹-۲۹۹-۳  
زبان تخصصی۱۷۱۲۱۱۵۹۴-۱۹۴-۲۹۴-۳۹۵-۱۹۵-۲۹۵-۳۹۶-۱۹۶-۲۹۶-۳۹۷-۲۵
۹۷-۲۹۷-۳۹۸-۱۹۸-۲۹۸-۳۹۹-۱۹۹-۲۹۹-۳  
مبانی هنر و جلوه های آن در قرآن۱۷۱۲۱۱۶۹۴-۱۹۴-۲۹۴-۳۹۵-۱۹۵-۲۹۵-۳۹۶-۱۹۶-۲۹۶-۳۹۷-۲۶
۹۷-۲۹۷-۳۹۸-۱۹۸-۲۹۸-۳۹۹-۱۹۹-۲۹۹-۳  
مبانی زیبا شناسی۱۸۱۰۱۰۹۹۴-۱۹۴-۲۹۴-۳۹۵-۱۹۵-۲۹۵-۳۹۶-۱۹۶-۲۹۶-۳۹۷-۲۷
۹۷-۲۹۷-۳۹۸-۱۹۸-۲۹۸-۳۹۹-۱۹۹-۲۹۹-۳  

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.