امروز چهارشنبه , ۲۹ دی ۱۴۰۰ ساعت ۵:۰۶

نمونه سوالات رشته ریاضی نیمسال دوم ۹۳-۹۴ پیام نور با پاسخنامه و جواب

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته ریاضی نیمسال دوم ۹۳-۹۴ پیام نور با پاسخنامه و جواب تستی و تشریحی

کلیه سوالات رشته ریاضی دانشگاه پیام نور برای  نیمسال دوم ۹۳-۹۴ دارای پاسخنامه و جواب در داخل فایل سوال می باشند.

[wpfmb type=’success’ theme=1]

جهت دانلود سوالات آخرین نیمسال و سایر نیمسالهای این رشته به صورت یکجا و طبقه بندی شده اینجا کلیک کنید

[/wpfmb]

نام درسکد درس
دروس مشترک
ریاضی عمومی ۱١١١١٠٣٢
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
مبانی ریاضیات١١١١٠٣٣ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
ریاضی عمومی ۲۱۱۱۱۰۳۴ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
ریاضی عمومی ۳۱۱۱۱۰۳۵ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
معادلات دیفرانسیل۱۱۱۱۰۳۶ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
جبر ۱١١١١٠٣٧ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
آنالیز ریاضی ۱١١١١٠٣٨ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
جبرخطی١١١١٠۴٠ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
آنالیز ریاضی ۲١١١١٠۴١ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
آنالیز عددی ۱١١١١٠۴٣ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
توابع مختلط۱۱۱۱۰۴۴ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
آنالیز ریاضی ۳۱۱۱۱۰۴۶ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی١١١١٠۴٧ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
نظریه معادلات دیفرانسیل١١١١٠۵١ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
تحقیق در عملیات ۱١١١١٠۵٢ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
تاریخ ریاضیات۱۱۱۱۰۵۴ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
فلسفه علم ریاضی۱۱۱۱۰۵۵ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
توپولوژی جبری مقدماتی۱۱۱۱۰۵۶ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
منطق ریاضی١١١١٠۵٧ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
زبان تخصصی١١١١٠۵٨ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
ریاضیات گسسته١١١١٠۵٩ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
آموزش ریاضی ۱١١١١٠۶٧ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
آموزش ریاضی ۲١١١١٠۶٩ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
تحقیق در عملیات ۲۱۱۱۱۰۷۴ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
آنالیز عددی ۲۱۱۱۱۰۷۵ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
نظریه گراف و کاربردهای آن۱۱۱۱۰۷۶ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
سری های زمانی ۱١١١١٠٧٧ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
فیزیک پایه ۱۱۱۱۳۰۸۵ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
فیزیک پایه ۲١١١٣٠٨٧ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی١١١۵٠٢٠ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
آمار و احتمال ۱١١١٧٠٢٠ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
آمار و احتمال ۲١١١٧٠٢١ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
آمار ریاضی ۱١١١٧٠٢٢ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
دروس رشته ریاضی کاربردی
فرآیندهای تصادفی ۱١١١١٠۵٣ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
برنامه پیشرفته سازی١١١١٠٧٢ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
ساختمان داده ها١١١١٠٧٣ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
ذخیره و بازیابی اطلاعات۱۱۱۱۲۷۶ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
زبان ماشین ها و برنامه سازی سیستم١١١۵١١١ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
دروس رشته ریاضی محض
نظریه اعداد١١١١٠٣٩ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
جبر ٢١١١١٠۴٢ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
توپولوژی عمومی۱۱۱۱۰۴۵ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
جبر ۳١١١١٠۴٨ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
هندسه دیفرانسیل موضعی١١١١٠۴٩ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
هندسه هذلولوی١١١١٠۵٠ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
دروس رشته ریاضیات و کاربرد ها
شبیه سازی کامپیوتری۱۱۱۱۱۹۳
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
تاریخ و فلسفه ریاضی۱۱۱۱۲۹۲
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
ریاضی عمومی ۱۱۱۱۱۳۰۷ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
ریاضی عمومی ۲۱۱۱۱۳۰۸ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
مبانی علوم ریاضی۱۱۱۱۳۰۹ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
مبانی ماتریس ها و جبر خطی۱۱۱۱۳۲۰ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
معادلات دیفرانسیل۱۱۱۱۳۲۱ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
مبانی آنالیز ریاضی۱۱۱۱۳۲۲ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
مبانی آنالیز عددی۱۱۱۱۳۲۳ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
مبانی ترکیبیات۱۱۱۱۳۲۴ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
مبانی جبر۱۱۱۱۳۲۵ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
بهینه سازی خطی۱۱۱۱۳۲۶ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی۱۱۱۱۳۲۸ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
جبر خطی عددی۱۱۱۱۳۳۲ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
توپولوژی عمومی۱۱۱۱۳۷۰ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
مبانی هندسه۱۱۱۱۳۷۱ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
جبر۱۱۱۱۳۷۷ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
توابع مختلط۱۱۱۱۳۷۸ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
نظریه مقدماتی اعداد۱۱۱۱۳۷۹ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
حل عددی معادلات دیفرانسیل۱۱۱۱۳۸۰ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
هندسه جبری مقدماتی۱۱۱۱۳۸۱ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
مباحثی در ریاضیات کاربردی۱۱۱۱۳۸۲
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
مبانی منطق و نظریه مجموعه ها۱۱۱۱۳۸۳ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
هندسه دیفرانسیل موضعی۱۱۱۱۳۸۴ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
هندسه دیفرانسیل سراسری۱۱۱۱۳۸۵
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
گروه لی و جبر لی مقدماتی۱۱۱۱۳۸۶
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
نظریه حلقه و مدول۱۱۱۱۳۸۷
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
توپولوژی جبری مقدماتی۱۱۱۱۳۸۸ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
نظریه اندازه و کاربردها۱۱۱۱۳۸۹
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
آنالیز تابعی مقدماتی۱۱۱۱۳۹۰
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
نظریه مجموعه های فازی۱۱۱۱۳۹۱
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
تاریخ ریاضیات۱۱۱۱۳۹۲ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
نرم افزار های ریاضی۱۱۱۱۳۹۳
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
آموزش ریاضی۱۱۱۱۳۹۵ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
زبان تخصصی ریاضی۱۱۱۱۳۹۶ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
جبر بول و علوم کامپیوتر۱۱۱۱۳۹۹
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
نظریه گراف و کاربردها۱۱۱۱۴۰۰ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
بهینه سازی غیر خطی۱۱۱۱۴۰۱
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
ترکیبات و کاربردها۱۱۱۱۴۰۲
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
پایگاه داده ها۱۱۱۱۴۰۳
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
مدارهای منطقی۱۱۱۱۴۰۴
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
قضیه های سیلو و نظریه گالوا۱۱۱۱۴۰۶
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
آنالیز عددی۱۱۱۱۴۱۴ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
آنالیز ریاضی۱۱۱۱۴۳۲ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
نظریه معادلات دیفرانسیل۱۱۱۱۴۳۳ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
مبانی ترکیبیات۱۱۱۱۴۵۷
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
فیزیک عمومی۱۱۱۳۲۵۶ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
اصول سیستم های کامپیوتری۱۱۱۵۱۶۳ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
زبان های برنامه سازی۱۱۱۵۱۶۸ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
زبان تخصصی آمار۱۱۱۷۰۳۰ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
مبانی احتمال۱۱۱۷۱۴۷ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
احتمال ۱۱۱۱۷۱۵۳ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
احتمال ۲۱۱۱۷۱۵۴ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
روش های آماری۱۱۱۷۱۵۵ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
فرآیندهای تصادفی ۱۱۱۱۷۱۵۶ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
آمار ریاضی ( برآوردیابی )۱۱۱۷۱۵۷ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
رگرسیون ۱۱۱۱۷۱۶۳ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
آمار ریاضی ( آزمون فرض ها )۱۱۱۷۱۶۵ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
آشنایی با نظریه صف۱۱۱۷۱۷۵
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
آشنایی با نظریه تصمیم۱۱۱۷۱۷۶ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
رگرسیون ۲۱۱۱۷۱۸۰ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
مبانی اقتصاد۱۲۲۱۱۷۱
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
مبانی جمعیت شناسی۱۲۲۲۲۲۲ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
مبانی جامعه شناسی۱۲۲۲۲۲۳ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی۱۵۱۱۰۱۸ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
برنامه سازی پیشرفته۱۵۱۱۰۱۹ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
ساختمان داده ها و الگوریتم ها۱۵۱۱۰۲۰ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴
اصول سیستم های عامل۱۵۱۱۰۳۳ 
دانلود نیمسال دوم ۹۳-۹۴

 

نمونه سوالات ریاضی پیام نور با پاسخنامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

شروع گفتگو
پشتیبانی
پشتیبانی خرید نمونه سوالات
پاسخگویی فقط برای دانشجویانی که بعد از خرید سوالات دچار مشکل شده اند