خانه / خبر / نمونه سوالات حسابداری پیام نور همراه با پاسخنامه و جواب تستی و تشریحی

نمونه سوالات حسابداری پیام نور همراه با پاسخنامه و جواب تستی و تشریحی

نمونه سوالات حسابداری پیام نور کلیه نمیسال ها همراه با پاسخنامه و جواب تستی و تشریحی کامل کامل رایگان

نمونه سوالات نیمسال اول و دوم ۹۵-۹۴ با پاسخنامه به مجموعه اضافه شد.

وجود حرف p (تستی) و t (تشریحی) در کنار نام نیمسال به منزله وجود پاسخنامه در داخل فایل سوال میباشد

این صفحه هر نیمسال به روز می شود

دروسکد دروسدانلود بر اساس نیمسال تحصیلی
اقتصاد خرد۱۲۲۱۰۳۶۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱-p۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲T91۹۲-۱۹۲-۲T92
۹۳-۱-p۹۳-۲T93۹۴-۱-p۹۴-۲-pT94-p۹۵-۱-p۹۵-۲-pT95۹۶-۱۹۶-۲T96
مبانی و اصول سازمان مدیریت۱۲۲۱۰۳۳۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲-pT90۹۱-۱-p۹۱-۲T91۹۲-۱-p۹۲-۲-pT92
۹۳-۱۹۳-۲-pT93۹۴-۱-p۹۴-۲-pT94-p۹۵-۱-p۹۵-۲-pT95۹۶-۱۹۶-۲T96
ریاضیات پایه و مقدمات آمار (۱)۱۱۱۱۰۱۴۸۹-۱۸۹-۲-pT89۹۰-۱-p۹۰-۲ptT90۹۱-۱-p۹۱-۲-ptT91۹۲-۱-t۹۲-۲-ptT92-pt
۹۳-۱-t۹۳-۲-ptT93۹۴-۱-pt۹۴-۲-ptT94۹۵-۱-pt۹۵-۲-pT95۹۶-۱۹۶-۲T96
اقتصاد کلان۱۲۲۱۰۳۲۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲-pT90۹۱-۱۹۱-۲-pT91۹۲-۱۹۲-۲-pT92
۹۳-۱۹۳-۲-pT93۹۴-۱۹۴-۲-pT94۹۵-۱-p۹۵-۲-pT95۹۶-۱۹۶-۲T96
مدیریت رفتار سازمانی۱۲۱۸۱۲۳۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱-p۹۰-۲-pT90۹۱-۱۹۱-۲-pT91۹۲-۱-p۹۲-۲-pT92
۹۳-۱۹۳-۲-pT93۹۴-۱-p۹۴-۲-pT94-p۹۵-۱-p۹۵-۲-pT95۹۶-۱۹۶-۲T96
اصول حسابداری (۱)۱۲۱۴۰۱۷۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲-tT90۹۱-۱-p۹۱-۲-ptT91۹۲-۱-pt۹۲-۲-ptT92
۹۳-۱-t۹۳-۲-ptT93۹۴-۱-pt۹۴-۲-ptT94-pt۹۵-۱-pt۹۵-۲-pT95۹۶-۱۹۶-۲T96
مبانی روش تحقیق۱۲۲۱۰۳۵۸۹-۱-t۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲-pT91۹۲-۱-p۹۲-۲-pT92
۹۳-۱۹۳-۲-pT93۹۴-۱-p۹۴-۲-pT94۹۵-۱-p۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
اصول حسابداری (۲)۱۲۱۴۰۴۵۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱-p۹۱-۲T91۹۲-۱-t۹۲-۲-tT92
۹۳-۱-t۹۳-۲-tT93۹۴-۱-t۹۴-۲-tT94۹۵-۱-t۹۵-۲-tT95۹۶-۱۹۶-۲T96
ریاضیات پایه و مقدمات آمار (۲)۱۱۱۱۰۱۵۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱-p۹۰-۲-pT90۹۱-۱-p۹۱-۲ptT91۹۲-۱۹۲-۲-ptT92
۹۳-۱-p۹۳-۲-ptT93۹۴-۱۹۴-۲-ptT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی۱۲۲۱۰۲۸۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱-p۹۰-۲-pT90-p۹۱-۱۹۱-۲T91۹۲-۱۹۲-۲T92-p
۹۳-۱۹۳-۲T93-p۹۴-۱-p۹۴-۲-pT94-p۹۵-۱-p۹۵-۲-pT95۹۶-۱۹۶-۲T96
مالیه عمومی (اقتصاد بخش عمومی)۱۲۲۱۰۳۴۸۹-۱۸۹-۲-pT89۹۰-۱-p۹۰-۲-pT90۹۱-۱-p۹۱-۲-pT91۹۲-۱-p۹۲-۲T92
۹۳-۱-p۹۳-۲-pT93۹۴-۱-p۹۴-۲-pT94۹۵-۱۹۵-۲-pT95۹۶-۱۹۶-۲T96
زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت۱۲۱۲۱۷۴۸۹-۱-p۸۹-۲-pT89۹۰-۱-p۹۰-۲-pT90۹۱-۱-p۹۱-۲-pT91۹۲-۱-p۹۲-۲-pT92
۹۳-۱-p۹۳-۲-pT93۹۴-۱-p۹۴-۲-pT94۹۵-۱-p۹۵-۲-pT95۹۶-۱۹۶-۲T96
اصول حسابداری (۳)۱۲۱۴۰۷۶۸۹-۱۸۹-۲-tT89۹۰-۱۹۰-۲-tT90۹۱-۱-p۹۱-۲T91۹۲-۱-t۹۲-۲-tT92
۹۳-۱-t۹۳-۲-tT93-t۹۴-۱-t۹۴-۲-tT94-t۹۵-۱-p۹۵-۲-pT95۹۶-۱۹۶-۲T96
حسابرسی۱۲۱۴۰۷۷۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱-p۹۰-۲-pT90۹۱-۱-p۹۱-۲-pT91۹۲-۱-p۹۲-۲-pT92
۹۳-۱۹۳-۲-pT93۹۴-۱-p۹۴-۲-pT94-p۹۵-۱-p۹۵-۲-pT95۹۶-۱۹۶-۲T96
حسابداری صنعتی۱۲۱۴۰۳۸۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲-tT90۹۱-۱۹۱-۲-tT91۹۲-۱-t۹۲-۲-tT92
۹۳-۱-t۹۳-۲-tT93۹۴-۱-t۹۴-۲-tT94۹۵-۱-t۹۵-۲-tT95۹۶-۱۹۶-۲T96
پول و ارز بانکداری۱۲۱۴۰۷۱۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲-pT91۹۲-۱-p۹۲-۲T92-p
۹۳-۱۹۳-۲T93۹۴-۱-p۹۴-۲-pT94-p۹۵-۱-p۹۵-۲-pT95۹۶-۱۹۶-۲T96
آمار و احتمالات۱۱۱۷۰۸۹۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱-t۹۰-۲-ptT90۹۱-۱۹۱-۲-pT91۹۲-۱-p۹۲-۲T92
۹۳-۱-p۹۳-۲-pT93۹۴-۱۹۴-۲-pT94۹۵-۱-p۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
حسابداری میانه ۱۱۲۱۴۰۲۲۸۹-۱-p۸۹-۲-pT89۹۰-۱۹۰-۲-ptT90۹۱-۱-p۹۱-۲T91۹۲-۱-p۹۲-۲-ptT92
۹۳-۱-pt۹۳-۲-ptT93۹۴-۱-pt۹۴-۲-ptT94۹۵-۱-pt۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
حسابداری صنعتی ۲۱۲۱۴۰۲۶۸۹-۱۸۹-۲-tT89۹۰-۱۹۰-۲-tT90۹۱-۱۹۱-۲-tT91۹۲-۱۹۲-۲T92-t
۹۳-۱-t۹۳-۲-tT93-t۹۴-۱۹۴-۲-tT94-t۹۵-۱-t۹۵-۲-tT95۹۶-۱۹۶-۲T96
مبانی تنظیم بودجه۱۲۱۴۰۳۹۸۹-۱۸۹-۲-pT89-p۹۰-۱۹۰-۲-pT90-p۹۱-۱۹۱-۲pT91-p۹۲-۱۹۲-۲-pT92
۹۳-۱۹۳-۲T93۹۴-۱-p۹۴-۲-pT94-p۹۵-۱-p۹۵-۲-pT95۹۶-۱۹۶-۲T96
زبان تخصصی ۱۱۲۱۴۱۰۷۸۹-۱۸۹-۲-pT89۹۰-۱-p۹۰-۲-pT90۹۱-۱-p۹۱-۲-pT91۹۲-۱-p۹۲-۲-pT92
۹۳-۱۹۳-۲-pT93۹۴-۱۹۴-۲-pT94۹۵-۱۹۵-۲-pT95۹۶-۱۹۶-۲T96
حقوق بازرگانی۱۲۱۴۱۰۴۸۹-۱۸۹-۲-pT89۹۰-۱-p۹۰-۲-pT90۹۱-۱۹۱-۲-pT91۹۲-۱۹۲-۲-pT92
۹۳-۱۹۳-۲T93۹۴-۱-p۹۴-۲-pT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
 مدیریت مالی ۱۱۲۱۴۰۳۰۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱-p۹۰-۲T90۹۱-۱-p۹۱-۲-ptT91۹۲-۱-pt۹۲-۲-ptT92-pt
۹۳-۱۹۳-۲-ptT93-pt۹۴-۱-pt۹۴-۲-ptT94-pt۹۵-۱-pt۹۵-۲-ptT95۹۶-۱۹۶-۲T96
حسابداری و حسابرسی دولتی۱۲۱۴۰۳۲۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱-p۹۰-۲-pT90۹۱-۱-p۹۱-۲T91۹۲-۱۹۲-۲-ptT92-pt
۹۳-۱-t۹۳-۲T93-t۹۴-۱-t۹۴-۲-ptT94-pt۹۵-۱-pt۹۵-۲-ptT95۹۶-۱۹۶-۲T96
حسابداری میانه ۲۱۲۱۴۱۱۰۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱-p۹۰-۲-ptT90۹۱-۱-p۹۱-۲T91-p۹۲-۱۹۲-۲-ptT92-pt
۹۳-۱۹۳-۲-ptT93۹۴-۱-pt۹۴-۲-ptT94-pt۹۵-۱-pt۹۵-۲-ptT95۹۶-۱۹۶-۲T96
روانشناسی عمومی۱۲۱۴۱۰۳۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱-p۹۰-۲-pT90۹۱-۱۹۱-۲-pT91-p۹۲-۱-p۹۲-۲-pT92-p
۹۳-۱-p۹۳-۲-pT93-p۹۴-۱-p۹۴-۲-pt94-p۹۵-۱-p۹۵-۲-pT95۹۶-۱۹۶-۲T96
حسابداری پیشرفته ۱۱۲۱۴۰۲۵۸۹-۱۸۹-۲-tT89-pt۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲T91۹۲-۱۹۲-۲-tT92-t
۹۳-۱۹۳-۲-tT93-t۹۴-۱-t۹۴-۲-tT94-t۹۵-۱-t۹۵-۲-tT95۹۶-۱۹۶-۲T96
حسابداری صنعتی ۳۱۲۱۴۰۳۴۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲T91۹۲-۱۹۲-۲-tT92-t
۹۳-۱-t۹۳-۲-tT93-t۹۴-۱-t۹۴-۲-tT94-t۹۵-۱-t۹۵-۲-tT95۹۶-۱۹۶-۲T96
مدیریت مالی ۲۱۲۱۴۰۳۵۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱-p۹۰-۲-pT90-p۹۱-۱۹۱-۲-pT91-p۹۲-۱-p۹۲-۲-ptT92-pt
۹۳-۱-pt۹۳-۲-ptT93-pt۹۴-۱-pt۹۴-۲-ptT94-pt۹۵-۱-pt۹۵-۲-ptT95۹۶-۱۹۶-۲T96
حسابرسی ۲۱۲۱۴۰۳۳۸۹-۱۸۹-۲-pT89-p۹۰-۱-p۹۰-۲-pT90-p۹۱-۱-p۹۱-۲-pT91-p۹۲-۱-p۹۲-۲-pT92
۹۳-۱-p۹۳-۲-pT93-p۹۴-۱-p۹۴-۲-pT94-p۹۵-۱۹۵-۲-pT95۹۶-۱۹۶-۲T96
کاربرد کامپیوتر در حسابداری۱۱۱۵۰۱۲۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱-p۹۰-۲-ptT90۹۱-۱۹۱-۲-pT91۹۲-۱۹۲-۲-pT92
۹۳-۱۹۳-۲-pT93۹۴-۱-p۹۴-۲-pT94۹۵-۱-p۹۵-۲-pT95۹۶-۱۹۶-۲T96
زبان تخصصی ۲۱۲۱۴۱۰۸۸۹-۱-p۸۹-۲T89-p۹۰-۱-p۹۰-۲-pT90-p۹۱-۱-p۹۱-۲-pT91۹۲-۱-p۹۲-۲T92-p
۹۳-۱۹۳-۲T93۹۴-۱-p۹۴-۲-pT94-p۹۵-۱-p۹۵-۲-pT95۹۶-۱۹۶-۲T96
حسابداری پیشرفته ۲۱۲۱۴۰۲۹۸۹-۱۸۹-۲-tT89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲T91۹۲-۱-p۹۲-۲-ptT92-pt
۹۳-۱-pt۹۳-۲-ptT93-pt۹۴-۱-pt۹۴-۲-ptT94-pt۹۵-۱-pt۹۵-۲-ptT95۹۶-۱۹۶-۲T96
حسابداری مالیاتی۱۲۱۴۰۲۸۸۹-۱-p۸۹-۲-ptT89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱-p۹۱-۲-pT91۹۲-۱۹۲-۲-pT92-p
۹۳-۱۹۳-۲-pT93-p۹۴-۱-p۹۴-۲-pT94-p۹۵-۱-p۹۵-۲-pT95۹۶-۱۹۶-۲T96
مباحث جاری در حسابداری۱۲۱۴۰۳۶۸۹-۱-t۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲-tT90۹۱-۱-p۹۱-۲-pT91۹۲-۱-p۹۲-۲-pT92
۹۳-۱-p۹۳-۲-pT93۹۴-۱-p۹۴-۲-pT94-p۹۵-۱-p۹۵-۲-pT95۹۶-۱۹۶-۲T96
پژوهش عملیاتی۱۲۱۴۰۴۶۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱-p۹۰-۲-pT90۹۱-۱-p۹۱-۲-ptT91۹۲-۱-pt۹۲-۲-ptT92-pt
۹۳-۱-pt۹۳-۲-ptT93-pt۹۴-۱-pt۹۴-۲-ptT94-pt۹۵-۱۹۵-۲-ptT95۹۶-۱۹۶-۲T96
 مبانی جامعه شناسی۱۲۱۴۱۰۵۸۹-۱۸۹-۲-pT89-p۹۰-۱-p۹۰-۲T90-p۹۱-۱-p۹۱-۲-pT91۹۲-۱-p۹۲-۲-pT92-p
۹۳-۱-p۹۳-۲-pT93۹۴-۱-p۹۴-۲-pT94۹۵-۱-p۹۵-۲-pT95۹۶-۱۹۶-۲T96
مدیریت تولید۱۲۱۴۱۰۶۸۹-۱۸۹-۲-ptT89۹۰-۱-p۹۰-۲-pT90-p۹۱-۱-p۹۱-۲-pT91۹۲-۱-p۹۲-۲-pT92
۹۳-۱۹۳-۲-pT93۹۴-۱-p۹۴-۲-pT94-p۹۵-۱-p۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96

در صورتی که سوال مورد نظر خود را در لیست بالا پیدا نکردید اینجا کلیک کنید

نمونه سوالات حسابداری پیام نور
نمونه سوالات حسابداری پیام نور

۱۹ دیدگاه

 1. سلام فوق العاده بود هر چی خواستم داشتی قور قوری جون گل کاشتی دمتون گرم دستتون درد نکنه

 2. سلام چرا پاسخنامه واسه من باز نمیشه هرکاری میکنم؟
  توو خدا تو ایمیل جوابمو بدین

 3. سلام .چرا نمونه سوال های نیم سال اول ۹۳_۹۴ برای درس میانه یک رو نذاشتید؟

  admin پاسخ در تاريخ تیر ۳ام, ۱۳۹۴ ۲:۰۹ ق.ظ:

  در صورت موجود بودن حتما در سایت قرار میگیره

 4. سلام مرسی از ازشما به خاطرایجاد این فرصت برای دسترسی بهتردانشجویان ازاین شما بخاطرایجاداین سایت کمال تشکردارم .لطف کردید

 5. سلام واقعا عالی بود مخصوصا اینکه پاسخنامه در کنار سوالا قرار داشت و تو فایل دیگه ای نبود که اشتباهی بیافته. دست مریزاد

 6. چرا تو سایتتون برنامه کلاسی امسالو نمی زارین؟

 7. سلام با تشکر از سایت بسیار عالیتون میشه لطف کنید دروس عمومی هم بذارید؟
  باسپاس

 8. سلام خیلی ممنون ازسایت بسیار خوبتون اما چرا همه نمونه سوالات pdfهستند لطفا نمونه سوالارو با word بذارین ممنون

 9. واقعا عالی بود اجرتون با خدا

 10. سایت اصلی نمونه سوال پیام نور اینه بخدا
  خیلی ممنون
  ینی خاک تو سر file20 کنن با اون پاسخ نامه هاش احمق بیشعور بیشترش اشتباه زده بود بود
  بازم ممنون پی‌ان‌یو‌فور‌یو جان عزیز?????????????

 11. سلام
  عالیه واقعا
  تابستان ۹۵ اقتصاد خرد نیست؟
  ممنون میشم پاسخ بدین
  مرسی

 12. عالییییییییییییی.اگه میشه نیمسال اول ۹۶هم بزارید.خیلییییییی خوبید شما.ممنون.

 13. ممنون خیلی عالی .دستتون درد نکنه …….

 14. چرا دان نمیشه؟

  admin پاسخ در تاريخ خرداد ۲ام, ۱۳۹۶ ۷:۵۶ ب.ظ:

  تست شد . لینک ها مشکلی ندارند.

 15. سلام و وقت بخیر
  ممنون از زحماتتون اجرتون با مولا علی ع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *