معماری
           
خانه / خبر / نمونه سوالات حسابداری پیام نور همراه با پاسخنامه و جواب تستی و تشریحی

نمونه سوالات حسابداری پیام نور همراه با پاسخنامه و جواب تستی و تشریحی

نمونه سوالات حسابداری پیام نور کلیه نمیسال ها همراه با پاسخنامه و جواب تستی و تشریحی کامل کامل رایگان

نمونه سوالات نیمسال اول و دوم ۹۵-۹۴ با پاسخنامه به مجموعه اضافه شد.

وجود حرف p (تستی) و t (تشریحی) در کنار نام نیمسال به منزله وجود پاسخنامه در داخل فایل سوال میباشد

این صفحه هر نیمسال به روز می شود

دروس کد دروس دانلود بر اساس نیمسال تحصیلی
اقتصاد خرد ۱۲۲۱۰۳۶ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱-p ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲ T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲ T92
۹۳-۱-p ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱-p ۹۴-۲-p T94-p ۹۵-۱-p ۹۵-۲-p T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
مبانی و اصول سازمان مدیریت ۱۲۲۱۰۳۳ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲-p T90 ۹۱-۱-p ۹۱-۲ T91 ۹۲-۱-p ۹۲-۲-p T92
۹۳-۱ ۹۳-۲-p T93 ۹۴-۱-p ۹۴-۲-p T94-p ۹۵-۱-p ۹۵-۲-p T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
ریاضیات پایه و مقدمات آمار (۱) ۱۱۱۱۰۱۴ ۸۹-۱ ۸۹-۲-p T89 ۹۰-۱-p ۹۰-۲pt T90 ۹۱-۱-p ۹۱-۲-pt T91 ۹۲-۱-t ۹۲-۲-pt T92-pt
۹۳-۱-t ۹۳-۲-pt T93 ۹۴-۱-pt ۹۴-۲-pt T94 ۹۵-۱-pt ۹۵-۲-p T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
اقتصاد کلان ۱۲۲۱۰۳۲ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲-p T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲-p T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲-p T92
۹۳-۱ ۹۳-۲-p T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲-p T94 ۹۵-۱-p ۹۵-۲-p T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
مدیریت رفتار سازمانی ۱۲۱۸۱۲۳ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱-p ۹۰-۲-p T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲-p T91 ۹۲-۱-p ۹۲-۲-p T92
۹۳-۱ ۹۳-۲-p T93 ۹۴-۱-p ۹۴-۲-p T94-p ۹۵-۱-p ۹۵-۲-p T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
اصول حسابداری (۱) ۱۲۱۴۰۱۷ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲-t T90 ۹۱-۱-p ۹۱-۲-pt T91 ۹۲-۱-pt ۹۲-۲-pt T92
۹۳-۱-t ۹۳-۲-pt T93 ۹۴-۱-pt ۹۴-۲-pt T94-pt ۹۵-۱-pt ۹۵-۲-p T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
مبانی روش تحقیق ۱۲۲۱۰۳۵ ۸۹-۱-t ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲-p T91 ۹۲-۱-p ۹۲-۲-p T92
۹۳-۱ ۹۳-۲-p T93 ۹۴-۱-p ۹۴-۲-p T94 ۹۵-۱-p ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
اصول حسابداری (۲) ۱۲۱۴۰۴۵ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱-p ۹۱-۲ T91 ۹۲-۱-t ۹۲-۲-t T92
۹۳-۱-t ۹۳-۲-t T93 ۹۴-۱-t ۹۴-۲-t T94 ۹۵-۱-t ۹۵-۲-t T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
ریاضیات پایه و مقدمات آمار (۲) ۱۱۱۱۰۱۵ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱-p ۹۰-۲-p T90 ۹۱-۱-p ۹۱-۲pt T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲-pt T92
۹۳-۱-p ۹۳-۲-pt T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲-pt T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ۱۲۲۱۰۲۸ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱-p ۹۰-۲-p T90-p ۹۱-۱ ۹۱-۲ T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲ T92-p
۹۳-۱ ۹۳-۲ T93-p ۹۴-۱-p ۹۴-۲-p T94-p ۹۵-۱-p ۹۵-۲-p T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
مالیه عمومی (اقتصاد بخش عمومی) ۱۲۲۱۰۳۴ ۸۹-۱ ۸۹-۲-p T89 ۹۰-۱-p ۹۰-۲-p T90 ۹۱-۱-p ۹۱-۲-p T91 ۹۲-۱-p ۹۲-۲ T92
۹۳-۱-p ۹۳-۲-p T93 ۹۴-۱-p ۹۴-۲-p T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲-p T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت ۱۲۱۲۱۷۴ ۸۹-۱-p ۸۹-۲-p T89 ۹۰-۱-p ۹۰-۲-p T90 ۹۱-۱-p ۹۱-۲-p T91 ۹۲-۱-p ۹۲-۲-p T92
۹۳-۱-p ۹۳-۲-p T93 ۹۴-۱-p ۹۴-۲-p T94 ۹۵-۱-p ۹۵-۲-p T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
اصول حسابداری (۳) ۱۲۱۴۰۷۶ ۸۹-۱ ۸۹-۲-t T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲-t T90 ۹۱-۱-p ۹۱-۲ T91 ۹۲-۱-t ۹۲-۲-t T92
۹۳-۱-t ۹۳-۲-t T93-t ۹۴-۱-t ۹۴-۲-t T94-t ۹۵-۱-p ۹۵-۲-p T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
حسابرسی ۱۲۱۴۰۷۷ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱-p ۹۰-۲-p T90 ۹۱-۱-p ۹۱-۲-p T91 ۹۲-۱-p ۹۲-۲-p T92
۹۳-۱ ۹۳-۲-p T93 ۹۴-۱-p ۹۴-۲-p T94-p ۹۵-۱-p ۹۵-۲-p T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
حسابداری صنعتی ۱۲۱۴۰۳۸ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲-t T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲-t T91 ۹۲-۱-t ۹۲-۲-t T92
۹۳-۱-t ۹۳-۲-t T93 ۹۴-۱-t ۹۴-۲-t T94 ۹۵-۱-t ۹۵-۲-t T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
پول و ارز بانکداری ۱۲۱۴۰۷۱ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲-p T91 ۹۲-۱-p ۹۲-۲ T92-p
۹۳-۱ ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱-p ۹۴-۲-p T94-p ۹۵-۱-p ۹۵-۲-p T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
آمار و احتمالات ۱۱۱۷۰۸۹ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱-t ۹۰-۲-pt T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲-p T91 ۹۲-۱-p ۹۲-۲ T92
۹۳-۱-p ۹۳-۲-p T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲-p T94 ۹۵-۱-p ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
حسابداری میانه ۱ ۱۲۱۴۰۲۲ ۸۹-۱-p ۸۹-۲-p T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲-pt T90 ۹۱-۱-p ۹۱-۲ T91 ۹۲-۱-p ۹۲-۲-pt T92
۹۳-۱-pt ۹۳-۲-pt T93 ۹۴-۱-pt ۹۴-۲-pt T94 ۹۵-۱-pt ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
حسابداری صنعتی ۲ ۱۲۱۴۰۲۶ ۸۹-۱ ۸۹-۲-t T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲-t T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲-t T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲ T92-t
۹۳-۱-t ۹۳-۲-t T93-t ۹۴-۱ ۹۴-۲-t T94-t ۹۵-۱-t ۹۵-۲-t T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
مبانی تنظیم بودجه ۱۲۱۴۰۳۹ ۸۹-۱ ۸۹-۲-p T89-p ۹۰-۱ ۹۰-۲-p T90-p ۹۱-۱ ۹۱-۲p T91-p ۹۲-۱ ۹۲-۲-p T92
۹۳-۱ ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱-p ۹۴-۲-p T94-p ۹۵-۱-p ۹۵-۲-p T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
زبان تخصصی ۱ ۱۲۱۴۱۰۷ ۸۹-۱ ۸۹-۲-p T89 ۹۰-۱-p ۹۰-۲-p T90 ۹۱-۱-p ۹۱-۲-p T91 ۹۲-۱-p ۹۲-۲-p T92
۹۳-۱ ۹۳-۲-p T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲-p T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲-p T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
حقوق بازرگانی ۱۲۱۴۱۰۴ ۸۹-۱ ۸۹-۲-p T89 ۹۰-۱-p ۹۰-۲-p T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲-p T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲-p T92
۹۳-۱ ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱-p ۹۴-۲-p T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
 مدیریت مالی ۱ ۱۲۱۴۰۳۰ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱-p ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱-p ۹۱-۲-pt T91 ۹۲-۱-pt ۹۲-۲-pt T92-pt
۹۳-۱ ۹۳-۲-pt T93-pt ۹۴-۱-pt ۹۴-۲-pt T94-pt ۹۵-۱-pt ۹۵-۲-pt T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
حسابداری و حسابرسی دولتی ۱۲۱۴۰۳۲ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱-p ۹۰-۲-p T90 ۹۱-۱-p ۹۱-۲ T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲-pt T92-pt
۹۳-۱-t ۹۳-۲ T93-t ۹۴-۱-t ۹۴-۲-pt T94-pt ۹۵-۱-pt ۹۵-۲-pt T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
حسابداری میانه ۲ ۱۲۱۴۱۱۰ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱-p ۹۰-۲-pt T90 ۹۱-۱-p ۹۱-۲ T91-p ۹۲-۱ ۹۲-۲-pt T92-pt
۹۳-۱ ۹۳-۲-pt T93 ۹۴-۱-pt ۹۴-۲-pt T94-pt ۹۵-۱-pt ۹۵-۲-pt T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
روانشناسی عمومی ۱۲۱۴۱۰۳ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱-p ۹۰-۲-p T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲-p T91-p ۹۲-۱-p ۹۲-۲-p T92-p
۹۳-۱-p ۹۳-۲-p T93-p ۹۴-۱-p ۹۴-۲-p t94-p ۹۵-۱-p ۹۵-۲-p T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
حسابداری پیشرفته ۱ ۱۲۱۴۰۲۵ ۸۹-۱ ۸۹-۲-t T89-pt ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲ T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲-t T92-t
۹۳-۱ ۹۳-۲-t T93-t ۹۴-۱-t ۹۴-۲-t T94-t ۹۵-۱-t ۹۵-۲-t T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
حسابداری صنعتی ۳ ۱۲۱۴۰۳۴ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲ T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲-t T92-t
۹۳-۱-t ۹۳-۲-t T93-t ۹۴-۱-t ۹۴-۲-t T94-t ۹۵-۱-t ۹۵-۲-t T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
مدیریت مالی ۲ ۱۲۱۴۰۳۵ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱-p ۹۰-۲-p T90-p ۹۱-۱ ۹۱-۲-p T91-p ۹۲-۱-p ۹۲-۲-pt T92-pt
۹۳-۱-pt ۹۳-۲-pt T93-pt ۹۴-۱-pt ۹۴-۲-pt T94-pt ۹۵-۱-pt ۹۵-۲-pt T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
حسابرسی ۲ ۱۲۱۴۰۳۳ ۸۹-۱ ۸۹-۲-p T89-p ۹۰-۱-p ۹۰-۲-p T90-p ۹۱-۱-p ۹۱-۲-p T91-p ۹۲-۱-p ۹۲-۲-p T92
۹۳-۱-p ۹۳-۲-p T93-p ۹۴-۱-p ۹۴-۲-p T94-p ۹۵-۱ ۹۵-۲-p T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
کاربرد کامپیوتر در حسابداری ۱۱۱۵۰۱۲ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱-p ۹۰-۲-pt T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲-p T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲-p T92
۹۳-۱ ۹۳-۲-p T93 ۹۴-۱-p ۹۴-۲-p T94 ۹۵-۱-p ۹۵-۲-p T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
زبان تخصصی ۲ ۱۲۱۴۱۰۸ ۸۹-۱-p ۸۹-۲ T89-p ۹۰-۱-p ۹۰-۲-p T90-p ۹۱-۱-p ۹۱-۲-p T91 ۹۲-۱-p ۹۲-۲ T92-p
۹۳-۱ ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱-p ۹۴-۲-p T94-p ۹۵-۱-p ۹۵-۲-p T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
حسابداری پیشرفته ۲ ۱۲۱۴۰۲۹ ۸۹-۱ ۸۹-۲-t T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲ T91 ۹۲-۱-p ۹۲-۲-pt T92-pt
۹۳-۱-pt ۹۳-۲-pt T93-pt ۹۴-۱-pt ۹۴-۲-pt T94-pt ۹۵-۱-pt ۹۵-۲-pt T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
حسابداری مالیاتی ۱۲۱۴۰۲۸ ۸۹-۱-p ۸۹-۲-pt T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱-p ۹۱-۲-p T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲-p T92-p
۹۳-۱ ۹۳-۲-p T93-p ۹۴-۱-p ۹۴-۲-p T94-p ۹۵-۱-p ۹۵-۲-p T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
مباحث جاری در حسابداری ۱۲۱۴۰۳۶ ۸۹-۱-t ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲-t T90 ۹۱-۱-p ۹۱-۲-p T91 ۹۲-۱-p ۹۲-۲-p T92
۹۳-۱-p ۹۳-۲-p T93 ۹۴-۱-p ۹۴-۲-p T94-p ۹۵-۱-p ۹۵-۲-p T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
پژوهش عملیاتی ۱۲۱۴۰۴۶ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱-p ۹۰-۲-p T90 ۹۱-۱-p ۹۱-۲-pt T91 ۹۲-۱-pt ۹۲-۲-pt T92-pt
۹۳-۱-pt ۹۳-۲-pt T93-pt ۹۴-۱-pt ۹۴-۲-pt T94-pt ۹۵-۱ ۹۵-۲-pt T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
 مبانی جامعه شناسی ۱۲۱۴۱۰۵ ۸۹-۱ ۸۹-۲-p T89-p ۹۰-۱-p ۹۰-۲ T90-p ۹۱-۱-p ۹۱-۲-p T91 ۹۲-۱-p ۹۲-۲-p T92-p
۹۳-۱-p ۹۳-۲-p T93 ۹۴-۱-p ۹۴-۲-p T94 ۹۵-۱-p ۹۵-۲-p T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
مدیریت تولید ۱۲۱۴۱۰۶ ۸۹-۱ ۸۹-۲-pt T89 ۹۰-۱-p ۹۰-۲-p T90-p ۹۱-۱-p ۹۱-۲-p T91 ۹۲-۱-p ۹۲-۲-p T92
۹۳-۱ ۹۳-۲-p T93 ۹۴-۱-p ۹۴-۲-p T94-p ۹۵-۱-p ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96

در صورتی که سوال مورد نظر خود را در لیست بالا پیدا نکردید اینجا کلیک کنید

نمونه سوالات حسابداری پیام نور
نمونه سوالات حسابداری پیام نور


—————————————————————————————————-
کانال تلگرامی اخبار پیام نور

۱۴ دیدگاه

 1. سلام فوق العاده بود هر چی خواستم داشتی قور قوری جون گل کاشتی دمتون گرم دستتون درد نکنه

 2. سلام چرا پاسخنامه واسه من باز نمیشه هرکاری میکنم؟
  توو خدا تو ایمیل جوابمو بدین

 3. سلام .چرا نمونه سوال های نیم سال اول ۹۳_۹۴ برای درس میانه یک رو نذاشتید؟

  admin پاسخ در تاريخ تیر ۳ام, ۱۳۹۴ ۲:۰۹ ق.ظ:

  در صورت موجود بودن حتما در سایت قرار میگیره

 4. سلام مرسی از ازشما به خاطرایجاد این فرصت برای دسترسی بهتردانشجویان ازاین شما بخاطرایجاداین سایت کمال تشکردارم .لطف کردید

 5. سلام واقعا عالی بود مخصوصا اینکه پاسخنامه در کنار سوالا قرار داشت و تو فایل دیگه ای نبود که اشتباهی بیافته. دست مریزاد

 6. چرا تو سایتتون برنامه کلاسی امسالو نمی زارین؟

 7. سلام با تشکر از سایت بسیار عالیتون میشه لطف کنید دروس عمومی هم بذارید؟
  باسپاس

 8. سلام خیلی ممنون ازسایت بسیار خوبتون اما چرا همه نمونه سوالات pdfهستند لطفا نمونه سوالارو با word بذارین ممنون

 9. واقعا عالی بود اجرتون با خدا

 10. سایت اصلی نمونه سوال پیام نور اینه بخدا
  خیلی ممنون
  ینی خاک تو سر file20 کنن با اون پاسخ نامه هاش احمق بیشعور بیشترش اشتباه زده بود بود
  بازم ممنون پی‌ان‌یو‌فور‌یو جان عزیز😘😘😘😘😘😘😘😘😚😙😚😙😚

 11. سلام
  عالیه واقعا
  تابستان ۹۵ اقتصاد خرد نیست؟
  ممنون میشم پاسخ بدین
  مرسی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب وردپرس