امروز جمعه , ۷ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۹:۳۹

دانلود نمونه سوالات رشته آب و هواشناسی کارشناسی ارشد با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات رشته آب و هواشناسی دانشگاه پیام نور  مقطع کارشناسی ارشده همراه با پاسخنامه تستی و تشریحی

کلیه سوالات به همراه پاسخنامه در داخل یک فایل به صورت دفترچه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور جمع آوری شده است .

نام درس کد درسنیمسال های موجود دانلود
آب و هوای ایران ۱۲۱۶۰۵۹-۱۲۱۶۴۱۴۸۹-۱
۸۹-۲
۸۹-۳
۹۰-۱
۹۰-۲
۹۰-۳- با پاسخنامه تستی
۹۱-۱- با پاسخنامه تستی
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
۹۲-۱- با پاسخنامه تستی
۹۲-۲- با پاسخنامه تستی
۹۳-۱- با پاسخنامه تستی
۹۳-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۱- با پاسخنامه تستی
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۳- با پاسخنامه تستی
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی
۹۵-۲- با پاسخنامه تستی
۹۵-۳- با پاسخنامه تستی
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی
۹۷-۱ – با پاسخنامه تستی
۹۷-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۷-۳ – با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ – با پاسخنامه تستی  ۹۸-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۸-۳ – با پاسخنامه تستی
1000 تومان – خرید
آلودگی هوا و جزیره حرارتی۱۲۱۶۵۲۷۹۳-۲
۹۷-۲
۹۸-۲ – با پاسخنامه تستی
1000 تومان – خرید
پایگاه داده های اقلیمی و نقشه های هوا۱۲۱۶۴۷۵۹۳-۱
۹۳-۲
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی
۹۵-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی
۹۷-۱ – با پاسخنامه تستی
۹۷-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ – با پاسخنامه تستی ۹۸-۲ – با پاسخنامه تستی
 
1000 تومان – خرید
تغییر اقلیم و کشاورزی ۱۲۱۶۵۳۲۹۳-۲
۹۴-۱
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی
۹۷-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ – با پاسخنامه تستی
۹۸-۲ – با پاسخنامه تستی
1000 تومان – خرید
روش تحقیق در آب و هواشناسی۱۲۱۶۵۰۸ – ۱۲۱۶۵۴۶۹۳-۲
۹۴-۱
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی 
1000 تومان – خرید
روش های پیشرفته آماری در آب و هواشناسی۱۲۱۶۵۱۳۹۲-۱
۹۲-۲- با پاسخنامه تستی
۹۳-۱- با پاسخنامه تستی
۹۳-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۱- با پاسخنامه تستی
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی و
 تشریحی
۹۷-۱ – با پاسخنامه تستی
۹۷-۲ – با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۸-۱ – با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۸-۲ – با پاسخنامه تستی
1000 تومان – خرید
زبان تخصصی۱۲۱۶۵۳۳۹۳-۱
۹۳-۲
۹۴-۲
۹۷-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ – با پاسخنامه تستی
۹۸-۲ – با پاسخنامه تستی 
1000 تومان – خرید
طراحی اقلیم شهری ۱۲۱۶۵۲۸۹۳-۲
۹۷-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ – با پاسخنامه تستی
۹۸-۲ – با پاسخنامه تستی
1000 تومان – خرید
مبانی آب و هواشناسی ۱۱۲۱۶۳۸۰۹۰-۱
۹۰-۲
۹۰-۳
۹۱-۱- با پاسخنامه تستی
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
۹۲-۱- با پاسخنامه تستی
۹۲-۲- با پاسخنامه تستی
۹۲-۳- با پاسخنامه تستی
۹۳-۱- با پاسخنامه تستی
۹۳-۲- با پاسخنامه تستی
۹۳-۳- با پاسخنامه تستی
۹۴-۱- با پاسخنامه تستی
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۳- با پاسخنامه تستی
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۳- با پاسخنامه تستی
۹۷-۱ – با پاسخنامه تستی
۹۷-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۷-۳ – با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ – با پاسخنامه تستی
۹۸-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۸-۳ – با پاسخنامه تستی
1000 تومان – خرید
مبانی آب و هواشناسی سینوپتیک۱۲۱۶۵۰۹۹۲-۱
۹۲-۲- با پاسخنامه تستی
۹۳-۱- با پاسخنامه تستی
۹۳-۲- با پاسخنامه تستی
۹۳-۳- با پاسخنامه تستی
۹۴-۱- با پاسخنامه تستی
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۵-۳- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی
۹۷-۱ – با پاسخنامه تستی
۹۷-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ – با پاسخنامه تستی  
1000 تومان – خرید
مبانی آب و هواشناسی ۲۱۲۱۶۴۰۱۹۱-۱
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
۹۲-۱- با پاسخنامه تستی
۹۳-۱- با پاسخنامه تستی
۹۳-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی
۹۵-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۳- با پاسخنامه تستی
۹۷-۱ – با پاسخنامه تستی
۹۷-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۷-۳ – با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ – با پاسخنامه تستی
۹۸-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۸-۳ – با پاسخنامه تستی 
1000 تومان – خرید
مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS۱۲۱۶۴۰۲۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
۹۲-۲- با پاسخنامه تستی
۹۳-۱- با پاسخنامه تستی
۹۳-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۱- با پاسخنامه تستی
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی
۹۵-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی
۹۷-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ – با پاسخنامه تستی
۹۸-۲ – با پاسخنامه تستی 
1000 تومان – خرید
مخاطرات آب و هوا شناسی۱۲۱۶۵۲۹۹۳-۲
۹۷-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ – با پاسخنامه تستی و
 تشریحی
۹۸-۲ – با پاسخنامه تستی
1000 تومان – خرید
مدیریت برنامه ریزی محیطی۱۲۱۶۵۱۱۹۲-۱- با پاسخنامه تستی
۹۲-۲- با پاسخنامه تستی
۹۳-۱- با پاسخنامه تستی
۹۳-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۱- با پاسخنامه تستی
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۵-۳- با پاسخنامه تستی
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی
۹۷-۱ – با پاسخنامه تستی
۹۷-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۷-۳ – با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ – با پاسخنامه تستی 
1000 تومان – خرید
میکروکلیمای شهر ۱۲۱۶۵۳۰۹۳-۲
۹۴-۱
۹۷-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۸-۲ – با پاسخنامه تستی
1000 تومان – خرید
نقشه و نمودارهای اقلیمی۱۲۱۶۴۸۳۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
۹۲-۱
۹۲-۲- با پاسخنامه تستی
۹۳-۱
۹۳-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی
۹۵-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی
۹۷-۱ – با پاسخنامه تستی
۹۷-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ – با پاسخنامه تستی
۹۸-۲ – با پاسخنامه تستی 
1000 تومان – خرید
هیدرولوژی پیشرفته ۱۲۱۶۵۱۰۹۳-۲
۹۵-۳- با پاسخنامه تستی
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی
۹۷-۱ – با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ – با پاسخنامه تستی
۹۸-۲ 
1000 تومان – خرید
هیدرولوژی و آب و هوا شناسی شهری۱۲۱۶۵۳۱۹۷-۱ – با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۷-۲ – با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۸-۱ – با پاسخنامه تستی و
تشریحی
۹۸-۲ – با پاسخنامه تستی
1000 تومان – دانلود
کارگاه برنامه نویشی و نرم افزار های آب و هواشناسی۱۲۱۶۵۱۵۹۳-۱
۹۴-۱
۹۴-۲
۹۷-۱ – با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۷-۲
۹۸-۱ – با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۸-۲
1000 تومان – خرید
آب و هواشناسی شهری۱۲۱۶۵۱۶۹۳-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی
۹۷-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ – با پاسخنامه تستی 
1000 تومان – خرید
آب و هواشناسی معماری و مدیریت انرژی۱۲۱۶۵۲۱۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۷-۲ – با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۸-۱
۹۸-۲ – با پاسخنامه تستی
1000 تومان – خرید
آب و هواشناسی کشاورزی۱۲۱۶۵۱۸۹۳-۲
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی
۹۷-۱ – با پاسخنامه تستی
۹۷-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ – با پاسخنامه تستی
۹۸-۲ – با پاسخنامه تستی 
1000 تومان – خرید
آب و هوای پزشکی ۱۲۱۶۵۲۰۹۳-۲
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی
۹۷-۲ – با پاسخنامه تستی  
1000 تومان – خرید
آب و هوای توریسم۱۲۱۶۵۱۹۹۳-۱
۹۳-۲
۹۴-۱- با پاسخنامه تستی
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی
۹۷-۱ – با پاسخنامه تستی
۹۷-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۷-۳ – با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ – با پاسخنامه تستی  
1000 تومان – خرید
روش های آب و هواشناسی دیرینه ۱۲۱۶۵۲۳۹۳-۱- با پاسخنامه تستی
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۷-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ – با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۸-۲ – با پاسخنامه تستی
1000 تومان – خرید
سری های زمانی و روشهای آماری آشکارسازی تغییر اقلیم۱۲۱۶۵۲۵۹۳-۱
۹۳-۲
۹۴-۱- با پاسخنامه تستی
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی 
1000 تومان – خرید
شیمی جو و تغییرات آن ۱۲۱۶۵۲۲۹۶-۲- با پاسخنامه تستی
۹۷-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۸-۲ – با پاسخنامه تستی 
1000 تومان – خرید
گرمایش جهانی و پیامدهای آن۱۲۱۶۵۲۴۹۳-۱
۹۳-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۵-۳- با پاسخنامه تستی
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
۹۷-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ – با پاسخنامه تستی
۹۸-۲ – با پاسخنامه تستی
1000 تومان – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.