امروز جمعه , ۷ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۴۰

دانلود نمونه سوالات آموزش زبان فارسی کارشناسی ارشد با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات آموزش زبان فارسی کارشناسی ارشد با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود آخرین نیمسال های سوالات فراگیر ارشد پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی رشته آموزش زبان فارسی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور

فایلها به صورت PDF  و بدون آرم می باشند

نام درسکد درسنیمسال دانلود
آمار استنباطی۱۱۱۷۱۱۵۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۲-۱- با پاسخنامه تستی 
۹۳-۲
۹۴-۱
۹۵-۱
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی
۹۷-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ – با پاسخنامه تستی 
1000 تومان – دانلود
آواشناسی زبان فارسی۱۲۱۳۱۶۷۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۴-۱
۹۵-۳- با پاسخنامه تستی 
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی
۹۷-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ – با پاسخنامه تستی  
1000 تومان – دانلود
اصول معنی شناسی۱۲۱۳۱۷۳۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۳-۲
۹۴-۱
۹۷-۱ – با پاسخنامه تستی
۹۷-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ – با پاسخنامه تستی
۹۸-۲ – با پاسخنامه تستی
1000 تومان – دانلود
برنامه ریزی درسی تهیه و تدوین مواد آموزشی۱۲۱۳۱۷۱۹۱-۱
۹۲-۱- با پاسخنامه تستی 
۹۴-۱
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی 
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی 
۹۵-۲- با پاسخنامه تستی 
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی
۹۷-۱ – با پاسخنامه تستی
۹۷-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ – با پاسخنامه تستی
۹۸-۲ – با پاسخنامه تستی 
1000 تومان – دانلود
تدریس مهارت های خواندن و نوشتن۱۲۱۳۱۸۴۹۱-۱
۹۱-۲
۹۲-۱
۹۴-۱- با پاسخنامه تستی 
۹۵-۱
۹۷-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ – با پاسخنامه تستی
1000 تومان – دانلود
تدریس مهارت های کلامی۱۲۱۳۱۷۷۹۱-۱
۹۲-۱- با پاسخنامه تستی 
۹۴-۱
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی
۹۷-۲ – با پاسخنامه تستی 
1000 تومان – دانلود
تشخیص نارسائیهای یادگیری خواندن و نوشتن بازپر۱۲۱۳۱۷۹۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۱-۲
۹۲-۱- با پاسخنامه تستی 
۹۴-۱
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی 
۹۷-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ – با پاسخنامه تستی
1000 تومان – دانلود
تفکر و زبان۱۲۱۷۰۶۲۹۰-۱- با پاسخنامه تستی 
۹۰-۲- با پاسخنامه تستی 
۹۰-۳- با پاسخنامه تستی 
۹۱-۱- با پاسخنامه تستی 
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی 
۹۱-۳- با پاسخنامه تستی 
۹۲-۱- با پاسخنامه تستی 
۹۲-۲- با پاسخنامه تستی 
۹۲-۳- با پاسخنامه تستی 
۹۳-۱- با پاسخنامه تستی 
۹۳-۲- با پاسخنامه تستی 
۹۳-۳- با پاسخنامه تستی 
۹۴-۱- با پاسخنامه تستی 
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی 
۹۴-۳- با پاسخنامه تستی 
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی 
۹۵-۲- با پاسخنامه تستی 
۹۵-۳- با پاسخنامه تستی 
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی 
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی 
۹۶-۳- با پاسخنامه تستی
۹۷-۱ – با پاسخنامه تستی
۹۷-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۷-۳ – با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ – با پاسخنامه تستی 
۹۸-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۸-۳ – با پاسخنامه تستی
1000 تومان – دانلود
روانشناسی خواندن و نوشتن۱۲۱۳۱۷۲۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۴-۱
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی
۹۷-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ – با پاسخنامه تستی 
1000 تومان – دانلود
روش تحقیق پیشرفته۱۲۱۳۱۸۲۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۱-۲
۹۴-۱
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی
۹۷-۲ – با پاسخنامه تستی 
1000 تومان – دانلود
روش های تدریس زبان۱۲۱۳۱۷۴۹۱-۱
۹۴-۱
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی 
۹۷-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ – با پاسخنامه تستی
1000 تومان – دانلود
زبان تخصصی انگلیسی۱۲۱۳۱۷۰۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۲-۱
۹۴-۱
۹۵-۳- با پاسخنامه تستی 
۹۶-۲
۹۷-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۷-۳ – با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ – با پاسخنامه تستی
1000 تومان – دانلود
زبان شناسی کاربردی ۱۲۱۳۲۳۹۹۲-۱- با پاسخنامه تستی 
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی
۹۷-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ – با پاسخنامه تستی
۹۸-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۸-۳ – با پاسخنامه تستی 
1000 تومان – دانلود
زمینه کاربرد روانشناسی در آموزش زبان فارسی۱۲۱۳۱۶۸۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۲-۱
۹۴-۱
۹۵-۳- با پاسخنامه تستی 
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ – با پاسخنامه تستی 
1000 تومان – دانلود
مقدمات زبان شناسی۱۲۱۳۰۵۳۸۹-۱
۸۹-۲- با پاسخنامه تستی 
۸۹-۳- با پاسخنامه تستی 
۹۰-۱- با پاسخنامه تستی 
۹۰-۲- با پاسخنامه تستی 
۹۰-۳- با پاسخنامه تستی 
۹۱-۱- با پاسخنامه تستی 
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی 
۹۱-۳- با پاسخنامه تستی 
۹۲-۲- با پاسخنامه تستی 
۹۲-۳- با پاسخنامه تستی 
۹۳-۱- با پاسخنامه تستی 
۹۳-۲- با پاسخنامه تستی 
۹۴-۱- با پاسخنامه تستی 
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی 
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی 
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی 
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی 
۹۷-۱ – با پاسخنامه تستی
۹۷-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۷-۳ – با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ – با پاسخنامه تستی
۹۸-۲ – با پاسخنامه تستی
1000 تومان – دانلود
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی۱۲۱۱۰۲۲۸۹-۱- با پاسخنامه تستی 
۸۹-۲- با پاسخنامه تستی 
۸۹-۳
۹۰-۱- با پاسخنامه تستی 
۹۰-۲- با پاسخنامه تستی 
۹۰-۳
۹۱-۱- با پاسخنامه تستی 
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی 
۹۱-۳- با پاسخنامه تستی 
۹۲-۱- با پاسخنامه تستی 
۹۲-۲- با پاسخنامه تستی 
۹۳-۱- با پاسخنامه تستی 
۹۳-۲- با پاسخنامه تستی 
۹۳-۳- با پاسخنامه تستی 
۹۴-۱- با پاسخنامه تستی 
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی 
۹۴-۳- با پاسخنامه تستی 
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی 
۹۵-۲- با پاسخنامه تستی 
۹۵-۳- با پاسخنامه تستی 
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی 
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی 
۹۶-۳- با پاسخنامه تستی
۹۷-۱ – با پاسخنامه تستی
۹۷-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۷-۳ – با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ – با پاسخنامه تستی
۹۸-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۸-۳ – با پاسخنامه تستی
1000 تومان – دانلود
کاربرد تکنولوژی آموزشی در آموزش زبان فارسی۱۲۱۳۱۶۹۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۲-۱
۹۴-۱
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی
۹۷-۲ – با پاسخنامه تستی 
1000 تومان – دانلود
کاربرد نظریه های اجتماعی در آموزش زبان ۱۲۱۳۱۶۵۹۱-۱
۹۲-۱- با پاسخنامه تستی 
۹۴-۱
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۵-۳- با پاسخنامه تستی 
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی
۹۷-۱ – با پاسخنامه تستی
۹۷-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ – با پاسخنامه تستی
۹۸-۲ – با پاسخنامه تستی  
1000 تومان – دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.