امروز یکشنبه , ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۲:۰۲

دانلود نمونه سوالات آموزش زبان فارسی کارشناسی ارشد با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات آموزش زبان فارسی کارشناسی ارشد با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود آخرین نیمسال های سوالات فراگیر ارشد پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی رشته آموزش زبان فارسی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور

فایلها به صورت PDF  و بدون آرم می باشند

نام درسکد درسنیمسال دانلود
آمار استنباطی۱۱۱۷۱۱۵۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۲-۱- با پاسخنامه تستی 
۹۳-۲
۹۴-۱
۹۵-۱
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی
۹۷-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ – با پاسخنامه تستی 
4500 تومان – دانلود
آواشناسی زبان فارسی۱۲۱۳۱۶۷۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۴-۱
۹۵-۳- با پاسخنامه تستی 
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی
۹۷-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ – با پاسخنامه تستی  
4500 تومان – دانلود
اصول معنی شناسی۱۲۱۳۱۷۳۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۳-۲
۹۴-۱
۹۷-۱ – با پاسخنامه تستی
۹۷-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ – با پاسخنامه تستی
۹۸-۲ – با پاسخنامه تستی
4500 تومان – دانلود
برنامه ریزی درسی تهیه و تدوین مواد آموزشی۱۲۱۳۱۷۱۹۱-۱
۹۲-۱- با پاسخنامه تستی 
۹۴-۱
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی 
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی 
۹۵-۲- با پاسخنامه تستی 
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی
۹۷-۱ – با پاسخنامه تستی
۹۷-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ – با پاسخنامه تستی
۹۸-۲ – با پاسخنامه تستی 
4500 تومان – دانلود
تدریس مهارت های خواندن و نوشتن۱۲۱۳۱۸۴۹۱-۱
۹۱-۲
۹۲-۱
۹۴-۱- با پاسخنامه تستی 
۹۵-۱
۹۷-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ – با پاسخنامه تستی
4500 تومان – دانلود
تدریس مهارت های کلامی۱۲۱۳۱۷۷۹۱-۱
۹۲-۱- با پاسخنامه تستی 
۹۴-۱
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی
۹۷-۲ – با پاسخنامه تستی 
4500 تومان – دانلود
تشخیص نارسائیهای یادگیری خواندن و نوشتن بازپر۱۲۱۳۱۷۹۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۱-۲
۹۲-۱- با پاسخنامه تستی 
۹۴-۱
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی 
۹۷-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ – با پاسخنامه تستی
4500 تومان – دانلود
تفکر و زبان۱۲۱۷۰۶۲۹۰-۱- با پاسخنامه تستی 
۹۰-۲- با پاسخنامه تستی 
۹۰-۳- با پاسخنامه تستی 
۹۱-۱- با پاسخنامه تستی 
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی 
۹۱-۳- با پاسخنامه تستی 
۹۲-۱- با پاسخنامه تستی 
۹۲-۲- با پاسخنامه تستی 
۹۲-۳- با پاسخنامه تستی 
۹۳-۱- با پاسخنامه تستی 
۹۳-۲- با پاسخنامه تستی 
۹۳-۳- با پاسخنامه تستی 
۹۴-۱- با پاسخنامه تستی 
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی 
۹۴-۳- با پاسخنامه تستی 
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی 
۹۵-۲- با پاسخنامه تستی 
۹۵-۳- با پاسخنامه تستی 
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی 
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی 
۹۶-۳- با پاسخنامه تستی
۹۷-۱ – با پاسخنامه تستی
۹۷-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۷-۳ – با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ – با پاسخنامه تستی 
۹۸-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۸-۳ – با پاسخنامه تستی
4500 تومان – دانلود
روانشناسی خواندن و نوشتن۱۲۱۳۱۷۲۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۴-۱
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی
۹۷-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ – با پاسخنامه تستی 
4500 تومان – دانلود
روش تحقیق پیشرفته۱۲۱۳۱۸۲۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۱-۲
۹۴-۱
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی
۹۷-۲ – با پاسخنامه تستی 
4500 تومان – دانلود
روش های تدریس زبان۱۲۱۳۱۷۴۹۱-۱
۹۴-۱
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی 
۹۷-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ – با پاسخنامه تستی
4500 تومان – دانلود
زبان تخصصی انگلیسی۱۲۱۳۱۷۰۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۲-۱
۹۴-۱
۹۵-۳- با پاسخنامه تستی 
۹۶-۲
۹۷-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۷-۳ – با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ – با پاسخنامه تستی
4500 تومان – دانلود
زبان شناسی کاربردی ۱۲۱۳۲۳۹۹۲-۱- با پاسخنامه تستی 
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی
۹۷-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ – با پاسخنامه تستی
۹۸-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۸-۳ – با پاسخنامه تستی 
4500 تومان – دانلود
زمینه کاربرد روانشناسی در آموزش زبان فارسی۱۲۱۳۱۶۸۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۲-۱
۹۴-۱
۹۵-۳- با پاسخنامه تستی 
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ – با پاسخنامه تستی 
4500 تومان – دانلود
مقدمات زبان شناسی۱۲۱۳۰۵۳۸۹-۱
۸۹-۲- با پاسخنامه تستی 
۸۹-۳- با پاسخنامه تستی 
۹۰-۱- با پاسخنامه تستی 
۹۰-۲- با پاسخنامه تستی 
۹۰-۳- با پاسخنامه تستی 
۹۱-۱- با پاسخنامه تستی 
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی 
۹۱-۳- با پاسخنامه تستی 
۹۲-۲- با پاسخنامه تستی 
۹۲-۳- با پاسخنامه تستی 
۹۳-۱- با پاسخنامه تستی 
۹۳-۲- با پاسخنامه تستی 
۹۴-۱- با پاسخنامه تستی 
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی 
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی 
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی 
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی 
۹۷-۱ – با پاسخنامه تستی
۹۷-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۷-۳ – با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ – با پاسخنامه تستی
۹۸-۲ – با پاسخنامه تستی
4500 تومان – دانلود
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی۱۲۱۱۰۲۲۸۹-۱- با پاسخنامه تستی 
۸۹-۲- با پاسخنامه تستی 
۸۹-۳
۹۰-۱- با پاسخنامه تستی 
۹۰-۲- با پاسخنامه تستی 
۹۰-۳
۹۱-۱- با پاسخنامه تستی 
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی 
۹۱-۳- با پاسخنامه تستی 
۹۲-۱- با پاسخنامه تستی 
۹۲-۲- با پاسخنامه تستی 
۹۳-۱- با پاسخنامه تستی 
۹۳-۲- با پاسخنامه تستی 
۹۳-۳- با پاسخنامه تستی 
۹۴-۱- با پاسخنامه تستی 
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی 
۹۴-۳- با پاسخنامه تستی 
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی 
۹۵-۲- با پاسخنامه تستی 
۹۵-۳- با پاسخنامه تستی 
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی 
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی 
۹۶-۳- با پاسخنامه تستی
۹۷-۱ – با پاسخنامه تستی
۹۷-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۷-۳ – با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ – با پاسخنامه تستی
۹۸-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۸-۳ – با پاسخنامه تستی
4500 تومان – دانلود
کاربرد تکنولوژی آموزشی در آموزش زبان فارسی۱۲۱۳۱۶۹۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۲-۱
۹۴-۱
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی
۹۷-۲ – با پاسخنامه تستی 
4500 تومان – دانلود
کاربرد نظریه های اجتماعی در آموزش زبان ۱۲۱۳۱۶۵۹۱-۱
۹۲-۱- با پاسخنامه تستی 
۹۴-۱
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۵-۳- با پاسخنامه تستی 
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی
۹۷-۱ – با پاسخنامه تستی
۹۷-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ – با پاسخنامه تستی
۹۸-۲ – با پاسخنامه تستی  
4500 تومان – دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

شروع گفتگو
پشتیبانی
پشتیبانی خرید نمونه سوالات
پاسخگویی فقط برای دانشجویانی که بعد از خرید سوالات دچار مشکل شده اند