امروز سه شنبه , ۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۴:۰۱

نمونه سوالات رشته مدیریت اجرایی پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات رشته مدیریت اجرایی دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود به صورت فایل PDF  و بدون آرم

لینک دانلود بلافاصله پس از پرداخت نمایش داده خواهد شد

نام درسکد درس نیمسالدانلود
آشنایی با مقررات کارآفرینی۱۳۱۱۰۳۶ ۹۰-۲
۹۰-۳
۹۱-۱
۹۱-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۲-۱
۹۲-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۲-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۹-۱ - با پاسخنامه تستی
4500 تومان – دانلود
آمار و احتمالات مهندسی۱۱۱۷۱۸۲۱۱۱۷۲۰۷
۱۱۲۲۰۰۲
۱۳۱۴۰۵۶
۱۳۱۴۱۱۸
۱۳۱۴۲۳۲
۱۳۲۰۰۳۰
۹۰-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۰-۲
۹۰-۳
۹۱-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۱-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۲-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۲-۲
۹۳-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۴-۳ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۵-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۵-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۶-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۶-۳ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۷-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۷-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۷-۳ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۸-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۸-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۹-۱ - با پاسخنامه تستی
4500 تومان – دانلود
اجرای متره و برآورد۱۳۱۲۰۱۰۱۳۱۳۰۵۷۹۰-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۱-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۲-۲
۹۳-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۵-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۵-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۶-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۷-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۷-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۸-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۸-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۹-۱ - با پاسخنامه تستی
4500 تومان – دانلود
استاتیک۱۱۲۲۰۰۵۱۳۱۳۰۳۸۹۰-۱
۹۰-۲
۹۰-۳
۹۱-۱
۹۱-۳
۹۲-۲
۹۳-۱
۹۳-۲
۹۴-۱
۹۴-۲ - با پاسخنامه تشریحی
۹۴-۳ - با پاسخنامه تشریحی
۹۵-۱ - با پاسخنامه تشریحی
۹۵-۲ - با پاسخنامه تشریحی
۹۵-۳
۹۶-۱
۹۶-۲
۹۶-۳
۹۷-۱ - با پاسخنامه تشریحی
۹۸-۱ - با پاسخنامه تشریحی
۹۸-۲
۹۸-۳
۹۹-۱
4500 تومان – دانلود
اقتصاد مهندسی۱۱۲۲۰۰۷۱۱۲۲۰۷۹۹۰-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۰-۲
۹۱-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۱-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۲-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۲-۲
۹۳-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۲
۹۴-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۴-۳ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۵-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۵-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۶-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۶-۳ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۷-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۷-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۷-۳ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۸-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۸-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۹-۱ - با پاسخنامه تستی
4500 تومان – دانلود
برنامه سازی رایانه۱۱۱۱۰۷۲۱۱۱۵۰۲۲
۱۱۱۵۲۸۸
۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۱-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۲-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۲-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۵-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۵-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۶-۱
۹۶-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۷-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۸-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۸-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۹-۱ - با پاسخنامه تستی
4500 تومان – دانلود
بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان۱۳۱۱۰۰۹۱۳۱۲۰۲۹۹۰-۲
۹۰-۳
۹۱-۱
۹۱-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۲-۱
۹۲-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۹-۱ - با پاسخنامه تستی
4500 تومان – دانلود
تاسیسات زیربنایی و ساختمانی۱۳۱۲۰۱۴۱۳۱۲۰۳۹
۱۳۱۵۱۷۶
۹۰-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۱-۲
۹۲-۲
۹۳-۱
۹۴-۱
۹۴-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۲ - با پاسخنامه تستی
4500 تومان – دانلود
ترمودینامیک و انتقال حرارت۱۳۱۱۰۰۴ ۹۱-۱
۹۱-۲ - با پاسخنامه تشریحی
۹۲-۱
۹۲-۲
۹۲-۳
۹۳-۱
۹۴-۱
۹۴-۲ - با پاسخنامه تشریحی
۹۵-۱ - با پاسخنامه تشریحی
۹۵-۲
۹۶-۱
۹۶-۲
۹۷-۱ - با پاسخنامه تشریحی
۹۷-۲
۹۷-۳ - با پاسخنامه تشریحی
۹۸-۱ - با پاسخنامه تشریحی
۹۸-۲
۹۹-۱
4500 تومان – دانلود
روشهای محاسبات عددی۱۱۱۵۰۷۵۱۱۱۵۱۷۹
۱۵۱۱۰۷۵
۹۰-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۰-۲
۹۱-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۱-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۲-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۳-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۳-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۴-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۵-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۵-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۶-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۶-۳ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۷-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۷-۳ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۸-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۸-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۹-۱ - با پاسخنامه تستی
4500 تومان – دانلود
زبان تخصصی۱۲۱۲۱۶۴ ۹۲-۳
۹۳-۱
۹۴-۲ - با پاسخنامه تشریحی
۹۵-۱ - با پاسخنامه تشریحی
۹۵-۲ - با پاسخنامه تشریحی
۹۶-۲ - با پاسخنامه تشریحی
۹۷-۲ - با پاسخنامه تشریحی
۹۸-۱ - با پاسخنامه تشریحی
۹۹-۱
4500 تومان – دانلود
سیستم های اطلاعت مدیریت۱۱۱۵۱۲۷۱۱۱۵۱۷۶
۱۲۱۸۱۱۲
۹۰-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۰-۲
۹۰-۳
۹۱-۱
۹۱-۲
۹۲-۱
۹۲-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۲-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۱
۹۳-۲
۹۴-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۶-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۶-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۷-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۷-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۸-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۹-۱ - با پاسخنامه تستی
4500 تومان – دانلود
سیستم های تهویه و تبری۱۳۱۱۰۰۷۱۳۱۵۲۲۶۹۰-۱
۹۰-۲
۹۰-۳
۹۱-۱
۹۱-۲ - با پاسخنامه تشریحی
۹۲-۲
۹۲-۳
۹۳-۱
۹۴-۲ - با پاسخنامه تشریحی
۹۴-۳ - با پاسخنامه تشریحی
۹۵-۱ - با پاسخنامه تشریحی
۹۵-۲ - با پاسخنامه تشریحی
۹۶-۱
۹۶-۲ - با پاسخنامه تشریحی
۹۶-۳
۹۷-۱ - با پاسخنامه تشریحی
۹۷-۲
۹۷-۳
۹۸-۱
۹۸-۲
۹۸-۳
۹۹-۱ - با پاسخنامه تستی
4500 تومان – دانلود
طراحی معماری و شهرسازی۱۱۲۰۰۰۲ ۹۳-۱
۹۴-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۵-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۵-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۶-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۸-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۸-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۹-۱ - با پاسخنامه تستی
4500 تومان – دانلود
طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر۱۱۱۵۱۸۳۱۳۱۵۱۳۱
۱۳۱۵۲۱۹
۱۳۱۵۲۴۶
۱۳۱۸۰۳۸
۹۰-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۱-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۱-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۲-۱
۹۲-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۵-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۵-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۶-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۷-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۷-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۷-۳ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۸-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۸-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۹-۱ - با پاسخنامه تستی
4500 تومان – دانلود
فرآیندهای تولید۱۱۲۲۰۰۸۱۳۱۵۲۱۱
۱۳۱۵۲۶۵
۱۳۲۱۰۵۲
۱۳۱۵۲۳۸
۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۱-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۲-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۲-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۲ - با پاسخنامه تشریحی
۹۶-۱
۹۶-۲
۹۷-۱
۹۷-۲ - با پاسخنامه تشریحی
۹۸-۱ - با پاسخنامه تشریحی
۹۸-۲
۹۹-۱
4500 تومان – دانلود
فیزیک پایه۱۱۱۱۳۰۸۹۱۱۱۳۰۸۹
۱۱۱۳۱۰۱
۱۱۱۳۰۹۸
۱۱۱۳۰۹۴
۱۱۱۳۰۸۹
۹۰-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۰-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۰-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۱-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۱-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۲-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۲-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۲-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۱ - با پاسخنامه تشریحی
۹۳-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۴-۱ - با پاسخنامه تشریحی
۹۴-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۵-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۵-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۶-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۶-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۷-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۸-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۹-۱ - با پاسخنامه تستی
4500 تومان – دانلود
فیزیک پایه۲۱۱۱۳۰۹۰۱۱۱۳۲۵۹
۱۱۱۳۱۰۳
۱۱۱۳۰۹۹
۱۱۱۳۰۹۵
۱۱۱۳۰۹۰
۹۰-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۰-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۱-۱
۹۲-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۴-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۴-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۵-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۵-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۶-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۷-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۷-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۸-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۸-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۹-۱ - با پاسخنامه تستی
4500 تومان – دانلود
ماشین های ابزار۱۳۱۱۰۰۱ ۹۱-۱
۹۱-۲ - با پاسخنامه تشریحی
۹۲-۱
۹۲-۲
۹۳-۱
۹۴-۲ - با پاسخنامه تشریحی
۹۵-۱ - با پاسخنامه تشریحی
۹۵-۲ - با پاسخنامه تشریحی
۹۶-۱
۹۶-۲
۹۷-۱ - با پاسخنامه تشریحی
۹۸-۱ - با پاسخنامه تشریحی
۹۸-۲
۹۹-۱
4500 تومان – دانلود
ماشین های الکتریکی۱۱۱۵۱۸۶۱۳۱۹۰۱۴
۱۳۱۹۱۳۲
۹۰-۱ - با پاسخنامه تشریحی
۹۰-۳
۹۱-۱
۹۲-۱
۹۲-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۲-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۴-۳ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۵-۱ - با پاسخنامه تشریحی
۹۵-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۶-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۶-۳ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۷-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۷-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۷-۳ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۸-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۹-۱ - با پاسخنامه تستی
4500 تومان – دانلود
مبانی مهندسی برق۱۱۲۲۰۱۰۱۳۱۹۰۰۶
۱۳۱۹۰۰۷
۱۳۱۹۰۳۴
۹۰-۱ - با پاسخنامه تشریحی
۹۰-۳
۹۱-۱
۹۲-۱
۹۲-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۲-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۴-۳ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۵-۱ - با پاسخنامه تشریحی
۹۵-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۶-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۶-۳ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۷-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۷-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۷-۳ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۸-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۹-۱ - با پاسخنامه تستی
4500 تومان – دانلود
محیطهای چند رسانه ای۱۱۱۵۱۵۴۱۳۱۱۰۰۳۹۰-۱ - با پاسخنامه تشریحی
۹۰-۲
۹۱-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۱-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۲-۱
۹۲-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۲-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۲
۹۴-۱
۹۴-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۲ - با پاسخنامه تستی
4500 تومان – دانلود
 
مدارهای الکتریکی۱۱۱۵۰۶۵۱۳۱۹۰۱۱
۱۳۲۲۰۰۸
۹۰-۱ - با پاسخنامه تشریحی
۹۰-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۰-۳
۹۱-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۱-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۲-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۲-۲ - با پاسخنامه تشریحی
۹۲-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۴-۳ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۵-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۵-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۵-۳ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۶-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۶-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۶-۳ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۷-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۷-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۷-۳ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۸-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۸-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۹-۱ - با پاسخنامه تستی
4500 تومان – دانلود
مدیریت مهندسی۱۱۲۲۰۰۳۱۱۲۲۰۸۰۹۰-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۰-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۰-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۱-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۱-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۱-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۲-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۲-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۲-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۱
۹۴-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۹-۱ - با پاسخنامه تستی
4500 تومان – دانلود
مدیریت و کنترل پروژه۱۲۱۸۰۷۸۱۲۱۸۱۱۴
۱۲۱۸۵۰۲
۱۲۳۸۰۱۵
۱۳۱۴۰۵۴
۱۳۲۰۰۴۳
۹۰-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۰-۲
۹۰-۳
۹۱-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۲-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۲-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۹-۱ - با پاسخنامه تستی
4500 تومان – دانلود
مدیریت کیفیت و بهره وری۱۲۱۸۱۰۳۱۲۱۸۱۱۳۹۰-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۰-۲
۹۰-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۱-۱
۹۱-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۱-۳
۹۲-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۲-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۱
۹۳-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۱
۹۴-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۹-۱ - با پاسخنامه تستی
4500 تومان – دانلود
معادلات دیفرانسیل۱۱۱۱۰۳۶۱۱۱۱۰۲۰
۱۱۱۱۰۲۶
۱۱۱۱۲۸۴
۱۱۱۱۳۲۱
۱۱۱۱۵۰۳
۹۰-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۰-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۱-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۲-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۲-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۳-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۱ - با پاسخنامه تشریحی
۹۴-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۵-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۵-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۶-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۶-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۷-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۷-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۸-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۸-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۹-۱ - با پاسخنامه تستی
4500 تومان – دانلود
معماری کامپیوتر۱۱۱۵۱۹۱۱۱۱۵۲۱۲
۱۳۲۲۰۰۶
۱۵۱۱۰۸۲
۱۵۱۱۰۹۲
۹۴-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۵-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۵-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۵-۳ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۶-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۷-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۷-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۷-۳ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۸-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۸-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۹-۱ - با پاسخنامه تستی
4500 تومان – دانلود
مقاومت مصالح۱۱۱۲۲۰۰۹۱۳۱۳۰۴۳
۱۳۱۳۰۴۸
۱۳۱۵۰۱۲
۹۰-۱ - با پاسخنامه تشریحی
۹۰-۲
۹۰-۳
۹۱-۱
۹۱-۲ - با پاسخنامه تشریحی
۹۲-۱
۹۲-۲
۹۳-۱
۹۳-۲
۹۴-۲ - با پاسخنامه تشریحی
۹۴-۳ - با پاسخنامه تشریحی
۹۵-۱
۹۵-۲ - با پاسخنامه تشریحی
۹۵-۳
۹۶-۲
۹۶-۳
۹۷-۱ - با پاسخنامه تشریحی
۹۷-۲
۹۸-۱ - با پاسخنامه تشریحی
۹۸-۲
۹۸-۳
۹۹-۱
4500 تومان – دانلود
مهندسی اینترنت و شبکه۱۱۱۵۱۸۵ ۹۰-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۱-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۲-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۲-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۱
۹۳-۲ - با پاسخنامه تشریحی
۹۴-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۴-۳ - با پاسخنامه تشریحی
۹۵-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۶-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۳ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۷-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۷-۳ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۸-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۸-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۹-۱ - با پاسخنامه تستی
4500 تومان – دانلود
مهندسی رایانه های کوچک۱۳۱۱۰۰۲ ۹۵-۱ - با پاسخنامه تشریحی
۹۵-۲ - با پاسخنامه تشریحی
۹۶-۱
۹۶-۲
۹۷-۲
۹۸-۱ - با پاسخنامه تشریحی
۹۸-۲
۹۹-۱
4500 تومان – دانلود
مکانیک سیالات۱۳۱۱۰۳۳ ۹۰-۱ - با پاسخنامه تشریحی
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۱-۲ - با پاسخنامه تشریحی
۹۲-۲ - با پاسخنامه تشریحی
۹۳-۱
۹۴-۱
۹۴-۲ - با پاسخنامه تشریحی
۹۵-۱ - با پاسخنامه تشریحی
۹۵-۲ - با پاسخنامه تشریحی
۹۵-۳ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۶-۱
۹۶-۲
۹۶-۳
۹۷-۱ - با پاسخنامه تشریحی
۹۷-۲ - با پاسخنامه تشریحی
۹۸-۱
۹۸-۲
۹۸-۳
۹۹-۱
4500 تومان – دانلود
نقشه کشی تخصصی۱۳۱۱۰۳۴۱۲۱۵۰۱۰
۱۳۱۵۰۵۷
۹۰-۱ - با پاسخنامه تشریحی
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۱-۲ - با پاسخنامه تشریحی
۹۲-۲
۹۳-۱
۹۴-۱
۹۴-۲ - با پاسخنامه تشریحی
۹۵-۱ - با پاسخنامه تشریحی
۹۶-۱
۹۶-۲
۹۷-۱ - با پاسخنامه تشریحی
۹۸-۱
۹۸-۲
۹۹-۱
4500 تومان – دانلود
نقشه کشی عمومی۱۱۲۲۰۱۲۱۳۱۳۰۲۷
۱۳۲۰۰۵۷
۹۰-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۰-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۱-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۱-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۲-۱
۹۲-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۹-۱ - با پاسخنامه تستی
4500 تومان – دانلود
کاربرد نانو در مهندسی اجرایی۱۳۱۱۰۳۲ ۹۱-۱
۹۱-۲ - با پاسخنامه تشریحی
۹۲-۲
۹۲-۳
۹۳-۱
۹۴-۱
۹۴-۲ - با پاسخنامه تشریحی
۹۴-۳ - با پاسخنامه تشریحی
۹۵-۱ - با پاسخنامه تشریحی
۹۵-۲ - با پاسخنامه تشریحی
۹۶-۱
۹۶-۲
۹۶-۳
۹۷-۲ - با پاسخنامه تشریحی
۹۷-۳ - با پاسخنامه تشریحی
۹۸-۱ - با پاسخنامه تشریحی
۹۸-۲
۹۸-۳
۹۹-۱
4500 تومان – دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

شروع گفتگو
پشتیبانی
پشتیبانی خرید نمونه سوالات
پاسخگویی فقط برای دانشجویانی که بعد از خرید سوالات دچار مشکل شده اند