امروز جمعه , ۲۵ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۰:۰۲

دانلود نمونه سوالات رشته مدیریت جهانگردی پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات رشته مدیریت جهانگردی دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی 

دانلود نمونه سوالات مدیریت جهانگردی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد

کلیه سوالات بدون آرم و به صورت فایل PDF می باشند.

نام درسکد درسکد درس دومنیمسال های موجوددانلود
زبان دوم ۱۱۲۱۲۰۰۹۱۲۱۸۲۶۲۹۰-۱
۹۰-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۰-۳
۹۱-۱
۹۱-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۲-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۲-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۲-۳
۹۳-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۹-۱ - با پاسخنامه تستی
4500 تومان – دانلود
 شناخت روحیات ملل۱۲۱۸۰۰۸ ۹۰-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۰-۲
۹۱-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۱-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۲-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۹-۱ - با پاسخنامه تستی
4500 تومان – دانلود
آداب سفر در اسلام۱۲۱۸۰۱۳ ۹۰-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۰-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۰-۳
۹۱-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۱-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۱-۳
۹۲-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۲-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۲-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۹-۱ - با پاسخنامه تستی
4500 تومان – دانلود
آشنایی با سازمانهای دولتی ایران۱۲۱۸۰۱۴۱۲۱۸۹۱۶۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۱-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۱-۳
۹۲-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۲-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۲-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۱
۹۶-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۹-۱ - با پاسخنامه تستی
4500 تومان – دانلود
آشنایی با موزه های جهانگردی۱۲۳۹۰۱۶ ۹۰-۱
۹۰-۲
۹۰-۳
۹۱-۱
۹۱-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۱-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۹-۱ - با پاسخنامه تستی
4500 تومان – دانلود
آمار و احتمالات۱۱۱۱۰۱۱۱۱۱۷۰۰۹
۱۱۱۷۰۱۸
۱۱۱۷۰۸۹
۱۱۱۷۱۴۱
۱۱۱۷۰۸۶
۱۲۱۸۰۰۲
۱۱۱۷۲۱۴
۹۰-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۰-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۰-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۱-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۱-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۲-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۹-۱ - با پاسخنامه تستی
4500 تومان – دانلود
اصول حسابداری ۱۱۲۱۴۰۰۲۱۳۲۰۰۱۹
۱۳۱۴۰۶۷
۱۲۱۸۷۸۶
۱۲۱۸۷۱۹
۱۲۱۸۴۰۷
۱۲۱۸۰۶۱
۱۲۱۴۱۴۸
۱۲۱۴۰۹۲
۱۲۱۴۰۶۶
۱۲۱۴۰۱۷
۱۲۱۴۰۰۴
۹۰-۱ - با پاسخنامه تشریحی
۹۰-۲ - با پاسخنامه تشریحی
۹۰-۳
۹۱-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۱-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۱-۳
۹۲-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۲-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۲-۳ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۳-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۳-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۴-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۴-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۴-۳ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۵-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۵-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۵-۳ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۶-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۶-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۶-۳ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۷-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۷-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۳ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۸-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۸-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۸-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۹-۱ - با پاسخنامه تستی
6500 تومان – دانلود
اصول حسابداری ۲۱۲۱۴۰۰۳۱۲۱۴۰۴۵
۱۲۱۴۰۰۵
۱۲۱۴۰۱۱
۱۲۱۴۰۱۸
۱۲۱۴۰۶۸
۱۲۱۸۷۹۰
۱۲۱۸۸۸۸
۹۰-۱ - با پاسخنامه تشریحی
۹۰-۲ - با پاسخنامه تشریحی
۹۰-۳
۹۱-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۱-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۱-۳
۹۲-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۲-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۲-۳ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۳-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۳-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۴-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۴-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۴-۳ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۵-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۵-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۵-۳ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۶-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۶-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۶-۳ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۷-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۷-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۳ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۸-۱ - با پاسخنامه تشریحی
۹۸-۲
۹۹-۱ - با پاسخنامه تشریحی
4500 تومان – دانلود
اصول حسابداری ۳۱۲۱۴۰۱۹۱۲۱۴۰۷۶۹۰-۱ - با پاسخنامه تشریحی
۹۰-۲ - با پاسخنامه تشریحی
۹۱-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۱-۲
۹۱-۳
۹۲-۱ - با پاسخنامه تشریحی
۹۲-۲ - با پاسخنامه تشریحی
۹۳-۱ - با پاسخنامه تشریحی
۹۳-۲ - با پاسخنامه تشریحی
۹۳-۳ - با پاسخنامه تشریحی
۹۴-۱ - با پاسخنامه تشریحی
۹۴-۲ - با پاسخنامه تشریحی
۹۴-۳ - با پاسخنامه تشریحی
۹۵-۱ - با پاسخنامه تشریحی
۹۵-۲ - با پاسخنامه تشریحی
۹۶-۱
۹۶-۲ - با پاسخنامه تشریحی
۹۷-۱ - با پاسخنامه تشریحی
۹۸-۱ - با پاسخنامه تشریحی
۹۸-۲ - با پاسخنامه تشریحی
۹۸-۳
4500 تومان – دانلود
اقتصاد خرد۱۲۱۸۰۰۴۱۲۱۸۸۹۱
۱۲۲۱۰۱۸
۱۲۲۱۰۳۶
۹۰-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۰-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۰-۳
۹۱-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۱-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۱-۳
۹۲-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۲-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۹-۱ - با پاسخنامه تستی
4500 تومان – دانلود
اقتصاد کلان۱۲۱۸۷۱۲۱۲۱۸۷۹۶
۱۲۱۸۸۹۷
۱۲۲۱۰۰۳
۱۲۲۱۰۰۶
۱۲۲۱۰۱۲
۱۲۲۱۰۱۹
۱۲۲۱۰۲۷
۱۲۲۱۰۳۲
۹۰-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۰-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۱-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۱-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۲-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۲-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۹-۱ - با پاسخنامه تستی
4500 تومان – دانلود
امور مسافرت و صدور بلیط۱۲۱۸۰۲۰۱۲۱۸۲۶۴
۱۲۱۸۹۲۵
۹۰-۱ - با پاسخنامه تشریحی
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۱-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۲-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۲-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۱
۹۳-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۲
۹۶-۱
۹۶-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۹-۱ - با پاسخنامه تستی
4500 تومان – دانلود
باستان شناسی ایران۱۲۲۹۰۰۳۱۲۱۸۹۱۲۹۰-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۰-۲
۹۰-۳
۹۱-۱
۹۱-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۲-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۳
۹۴-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۳
۹۶-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۹-۱ - با پاسخنامه تستی
4500 تومان – دانلود
برنامه ریزی توسعه جهانگردی۱۲۱۸۰۱۷۱۲۳۹۰۰۵۹۰-۱
۹۰-۲
۹۰-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۱-۱
۹۱-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۱-۳
۹۲-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۲-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۳ - با پاسخنامه تستی
4500 تومان – دانلود
برنامه ریزی و سرپرستی گشتهای جهانگردی۱۲۱۸۰۲۱۱۲۱۸۹۲۶۹۰-۱
۹۰-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۰-۳
۹۱-۱
۹۱-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۱-۳
۹۲-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۲-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۲-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۹-۱ - با پاسخنامه تستی
4500 تومان – دانلود
پول و ارز بانکداری۱۲۱۸۷۴۱۱۲۲۱۰۲۰
۱۲۱۴۰۷۱
۱۲۲۱۰۹۳
۹۰-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۰-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۱-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۱-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۱-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۲-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۲-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۲-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۹-۱ - با پاسخنامه تستی
4500 تومان – دانلود
تاریخ فرهنگ ایران ۱۱۲۲۹۰۰۱۱۲۱۸۸۸۷۹۰-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۰-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۱-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۱-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۲-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۲ - با پاسخنامه تستی
4500 تومان – دانلود
تاریخ فرهنگ ایران ۲۱۲۲۹۰۰۲ ۹۰-۱
۹۰-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۱-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۱-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۱-۳
۹۲-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۱
۹۳-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۹-۱ - با پاسخنامه تستی
4500 تومان – دانلود
تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران۱۲۱۸۰۲۲۱۲۲۲۰۳۶
۱۲۲۲۱۷۱
۱۲۳۹۰۱۵
۹۰-۱
۹۰-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۰-۳
۹۱-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۱-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۲-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۲-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۹-۱ - با پاسخنامه تستی
4500 تومان – دانلود
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی۱۲۱۶۰۱۶۱۲۱۸۷۴۷
۱۲۲۱۰۲۸
۱۲۲۱۰۹۹
۹۰-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۰-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۱-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۲-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۹-۱ - با پاسخنامه تستی
4500 تومان – دانلود
جغرافیای جهانگردی ایران۱۲۱۶۱۲۶۱۲۱۸۹۲۲۹۰-۱
۹۰-۲
۹۰-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۱-۱
۹۱-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۱-۳
۹۲-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۲-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۱
۹۳-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۹-۱ - با پاسخنامه تستی
4500 تومان – دانلود
جغرافیای جهانگردی عمومی۱۲۱۶۱۲۵۱۲۱۶۳۹۰
۱۲۱۶۶۹۴
۱۲۱۸۸۹۰
۹۰-۱
۹۰-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۰-۳
۹۱-۱
۹۱-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۱-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۲-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۲-۳
۹۳-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۹-۱ - با پاسخنامه تستی
4500 تومان – دانلود
حسابداری صنعتی۱۲۱۴۰۱۲۱۲۱۴۰۲۱
۱۲۱۴۰۳۸
۱۲۱۴۰۶۹
۱۲۱۴۱۵۴
۱۲۱۸۷۲۴
۱۲۱۸۸۲۱
۹۰-۱ - با پاسخنامه تشریحی
۹۰-۲ - با پاسخنامه تشریحی
۹۱-۲ - با پاسخنامه تشریحی
۹۱-۳
۹۲-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۲-۲ - با پاسخنامه تشریحی
۹۳-۱ - با پاسخنامه تشریحی
۹۳-۲ - با پاسخنامه تشریحی
۹۴-۱ - با پاسخنامه تشریحی
۹۴-۲ - با پاسخنامه تشریحی
۹۵-۱ - با پاسخنامه تشریحی
۹۵-۲ - با پاسخنامه تشریحی
۹۶-۱ - با پاسخنامه تشریحی
۹۶-۲ - با پاسخنامه تشریحی
۹۷-۱ - با پاسخنامه تشریحی
۹۷-۲ - با پاسخنامه تشریحی
۹۸-۱ - با پاسخنامه تشریحی
۹۸-۲ - با پاسخنامه تشریحی
۹۹-۱ - با پاسخنامه تشریحی
4500 تومان – دانلود
حسابرسی۱۲۱۴۰۲۷۱۲۱۴۰۷۳
۱۲۱۴۰۷۷
۱۲۱۴۱۶۲
۱۲۱۸۷۲۶
۹۰-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۰-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۱-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۱-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۲-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۲-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۹-۱ - با پاسخنامه تستی
4500 تومان – دانلود
ریاضیات پایه و مقدمات آمار (۱)۱۱۱۱۰۰۴۱۱۱۱۰۰۵
۱۱۱۱۰۰۹
۱۱۱۱۰۱۲
۱۱۱۱۰۱۴
۱۱۱۱۱۱۷
۱۱۱۱۴۹۷
۱۲۱۴۱۵۰
۱۲۱۸۷۸۷
۱۲۱۸۸۸۲
۹۰-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۰-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۱-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۱-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۲-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۲-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۲-۳ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۳-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۳-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۴-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۴-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۵-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۵-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۶-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۶-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۷-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۸-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۸-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۹-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
4500 تومان – دانلود
ریاضیات پایه و مقدمات آمار (۲)۱۱۱۱۰۰۶۱۱۱۱۰۱۰
۱۱۱۱۰۱۵
۱۱۱۱۱۱۸
۱۱۱۱۴۹۶
۱۲۱۴۱۵۲
۱۲۱۸۷۹۵
۹۰-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۰-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۰-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۱-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۱-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۲-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۲-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۳-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۳-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۴-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۴-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۵-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۵-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۶-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۶-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۷-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۷-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۸-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۸-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۹-۱ - با پاسخنامه تستی
4500 تومان – دانلود
زبان انگلسیی ۲۱۲۱۲۰۱۵۱۲۲۵۰۰۲۹۰-۱
۹۰-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۱-۱
۹۱-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۱-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۲-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۲-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۹-۱ - با پاسخنامه تستی
4500 تومان – دانلود
زبان انگلیسی تخصصی ۱۱۲۱۲۰۱۰۱۲۱۲۰۱۷
۱۲۱۸۹۱۸
۹۰-۱ - با پاسخنامه تشریحی
۹۰-۲
۹۰-۳
۹۱-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۲-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۲-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۲-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۳ - با پاسخنامه تستی
4500 تومان – دانلود
زبان انگلیسی ۱۱۲۲۵۰۰۱۱۲۱۸۸۹۲
۱۲۳۹۰۱۷
۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۱-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۲-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۲-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۹-۱ - با پاسخنامه تستی
4500 تومان – دانلود
زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت۱۲۱۲۱۷۴ ۹۰-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۰-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۱-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۱-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۱-۳
۹۲-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۲-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۹-۱ - با پاسخنامه تستی
4500 تومان – دانلود
زبان دوم ۲۱۲۱۲۰۰۹۱۲۱۸۲۶۲۹۰-۱
۹۰-۲
۹۰-۳
۹۱-۱
۹۱-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۱-۳
۹۲-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۲-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۲-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۹-۱ - با پاسخنامه تستی
4500 تومان – دانلود
شناخت صنایع دستی ایران۱۲۲۶۰۰۳۱۲۱۸۹۳۰۹۰-۱
۹۰-۲
۹۰-۳
۹۱-۱
۹۱-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۱-۳
۹۳-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۳ - با پاسخنامه تستی
4500 تومان – دانلود
شناخت صنعت جهانگردی۱۲۱۸۰۰۱۱۲۱۸۸۸۶۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۱-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۲-۱
۹۲-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۹-۱ - با پاسخنامه تستی
4500 تومان – دانلود
فرهنگ عامه۱۲۱۸۰۱۱۱۲۱۸۹۰۱
۱۲۳۹۰۰۱
۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۲-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۲-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۹-۱ - با پاسخنامه تستی
4500 تومان – دانلود
فن راهنمایی۱۲۱۸۰۱۶۱۲۱۸۲۶۳
۱۲۱۸۹۱۷
۹۰-۱
۹۱-۱
۹۱-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۲-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۲-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۹-۱ - با پاسخنامه تستی
4500 تومان – دانلود
گذراندن اوقات فراغت۱۲۱۸۰۰۵۱۲۱۸۸۹۶
۱۲۲۲۲۶۶
۹۰-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۰-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۱-۱
۹۱-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۱-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۲-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۲-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۲-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۹-۱ - با پاسخنامه تستی
4500 تومان – دانلود
مالیه عمومی(اقتصاد بخش عمومی)۱۲۱۸۰۹۰۱۲۱۴۱۵۵
۱۲۱۸۷۲۱
۱۲۲۱۰۰۸
۱۲۲۱۰۳۴
۹۰-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۰-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۱-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۱-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۲-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۹-۱ - با پاسخنامه تستی
4500 تومان – دانلود
مبانی روش تحقیق۱۲۱۸۰۰۶۱۲۱۸۰۲۹
۱۲۱۸۰۶۸
۱۲۱۸۰۹۲
۱۲۱۸۱۲۱
۱۲۱۸۵۱۶
۱۲۲۱۰۳۵
۱۲۱۸۹۰۰
۹۰-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۰-۲ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۰-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۱-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۱-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۱-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۲-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۲-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۳
۹۴-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۹-۱ - با پاسخنامه تستی
4500 تومان – دانلود
مبانی و اصول سازمان مدیریت۱۳۱۴۰۵۸۱۲۱۸۰۹۱
۱۲۲۲۱۸۷
۱۳۱۴۰۵۳
۱۲۱۸۱۸۲
۱۲۱۸۱۰۱
۱۲۱۸۰۰۷
۱۲۱۸۰۹۶
۱۲۱۸۱۰۲
۱۴۱۱۵۵۷
۱۲۱۸۴۱۶
۱۲۱۸۳۸۶
۱۲۱۸۰۰۷
۱۲۱۸۰۹۷
۱۲۱۸۰۲۶
۱۲۱۸۰۹۹
۱۲۲۲۳۱۰
۱۲۲۱۰۳۳
۱۲۲۲۱۴۵
۱۲۱۸۵۸۵
۹۰-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۰-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۰-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۱-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۱-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۲-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۲-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۲-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۹-۱ - با پاسخنامه تستی
4500 تومان – دانلود
مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردی۱۲۱۸۰۱۵۱۲۱۸۹۰۲
۱۲۳۹۰۱۴
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۱-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۱-۳
۹۲-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۲-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۳
۹۴-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۹-۱ - با پاسخنامه تستی
4500 تومان – دانلود
مدیریت رفتار سازمانی۱۲۱۸۰۶۷۱۲۱۸۱۲۳
۱۲۱۸۷۹۷
۹۰-۱ - با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۰-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۱-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۱-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۱-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۲-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۲-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۹-۱ - با پاسخنامه تستی
4500 تومان – دانلود
مطالعات تطبیقی سیاستهای جهانگردی۱۲۱۸۰۲۳۱۲۱۸۹۲۷۹۰-۱
۹۰-۲
۹۰-۳
۹۱-۱
۹۱-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۱-۳
۹۲-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۲-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۲-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۲
۹۴-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۳ - با پاسخنامه تستی
4500 تومان – دانلود
نقشه خوانی و آشنایی با نقشه۱۲۱۸۰۱۲۱۲۱۸۹۰۴
۱۲۳۹۰۱۳
۹۰-۱
۹۰-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۱-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۱-۳
۹۲-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۲-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۹-۱ - با پاسخنامه تستی
4500 تومان – دانلود
هنر و معماری ایران۱۱۲۲۶۰۰۱ ۹۰-۱
۹۰-۲
۹۰-۳
۹۱-۱
۹۱۱-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۱-۳
۹۲-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۲-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۳
۹۴-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۹-۱ - با پاسخنامه تستی
4500 تومان – دانلود
هنر و معماری ایران۲۱۲۲۶۰۰۲ ۹۰-۱
۹۰-۲
۹۰-۳
۹۱-۱
۹۱-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۱-۳
۹۲-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۲-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۳-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۴-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۵-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۷-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۱ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۲ - با پاسخنامه تستی
۹۸-۳ - با پاسخنامه تستی
۹۹-۱ - با پاسخنامه تستی
4500 تومان – دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

شروع گفتگو
پشتیبانی
پشتیبانی خرید نمونه سوالات
پاسخگویی فقط برای دانشجویانی که بعد از خرید سوالات دچار مشکل شده اند