امروز شنبه , ۵ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۰۰

رشته آمورش محیط زیست

نمونه سوالات درس نظریه ها و کاربردهای آموزش محیط زیست ۱۲۴۰۰۰۶ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس نظریه ها و کاربردهای آموزش محیط زیست با پاسخنامه رشته آموزش محیط زیست کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات درس نظریه ها و کاربردهای آموزش محیط زیست ۱۲۴۰۰۰۶ با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت PDF و بدون آرم …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس مقدمات روش تخقیق در علوم تربیتی ۱۲۱۱۰۱۹ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس مقدمات روش تخقیق در علوم تربیتی با پاسخنامه رشته آموزش محیط زیست کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات درس مقدمات روش تخقیق در علوم تربیتی ۱۲۱۱۰۱۹ با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس مبانی برنامه ریزی آموزشی و مدیریت محیط زیست ۱۲۴۰۰۱۴ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس مبانی برنامه ریزی آموزشی و مدیریت محیط زیست با پاسخنامه رشته آموزش محیط زیست کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات درس مبانی برنامه ریزی آموزشی و مدیریت محیط زیست ۱۲۴۰۰۱۴ با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت PDF و …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس قوانین حقوقی و حقوق محیط زیست ۱۲۴۰۰۰۵ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس قوانین حقوقی و حقوق محیط زیست  با پاسخنامه رشته آموزش محیط زیست کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات درس قوانین حقوقی و حقوق محیط زیست ۱۲۴۰۰۰۵ با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس شناخت محیط زیست ۱۱۲۱۰۵۰ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس شناخت محیط زیست  با پاسخنامه رشته آموزش محیط زیست کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات درس شناخت محیط زیست ۱۱۲۱۰۵۰ با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس زبان تخصصی ۱۲۱۲۱۷۹ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس زبان تخصصی با پاسخنامه رشته آموزش محیط زیست کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات درس زبان تخصصی ۱۲۱۲۱۷۹ با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس روش های سنجش و ارزشیابی آموزشی ۱۲۴۰۰۰۸ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس روش های سنجش و ارزشیابی آموزشی با پاسخنامه رشته آموزش محیط زیست کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات درس روش های سنجش و ارزشیابی آموزشی ۱۲۴۰۰۰۸ با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس روشهای تدریس ویژه آموزش محیط زیست ۱۲۴۰۰۰۷ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس روشهای تدریس ویژه آموزش محیط زیست با پاسخنامه رشته آموزش محیط زیست کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات درس روشهای تدریس ویژه آموزش محیط زیست ۱۲۴۰۰۰۷ با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس روش تحقیق پیشرفته در آموزش محیط زیست ۱۲۴۰۰۱۲ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس روش تحقیق پیشرفته در آموزش محیط زیست  با پاسخنامه رشته آموزش محیط زیست کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات درس روش تحقیق پیشرفته در آموزش محیط زیست ۱۲۴۰۰۱۲ با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت PDF و بدون آرم …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس تهیه و تولید مواد و وسایل پیشرفته آموزش محیط زیست ۱۲۴۰۰۰۲ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس تهیه و تولید مواد و وسایل پیشرفته آموزش محیط زیست با پاسخنامه رشته آموزش محیط زیست کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات درس تهیه و تولید مواد و وسایل پیشرفته آموزش محیط زیست ۱۲۴۰۰۰۲ با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها …

توضیحات بیشتر »
شروع گفتگو
پشتیبانی
پشتیبانی خرید نمونه سوالات
پاسخگویی فقط برای دانشجویانی که بعد از خرید سوالات دچار مشکل شده اند