امروز پنج شنبه , ۲۸ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۷:۰۳

نمونه سوالات رشته مدیریت پیام نور نیمسال دوم ۹۰-۸۹

[wpfmb type=’success’ theme=1]

جهت دانلود سوالات آخرین نیمسال و سایر نیمسالهای این رشته به صورت یکجا و طبقه بندی شده اینجا کلیک کنید

[/wpfmb]

برای دریافت پاسخنامه ها لطفا به انجمن سایت مراجعه فرمائید و یا بر روی این لینک کلیک کنید .
نام درس

شماره درس

دانلود سوال

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت

۱۱۱۱۰۰۵-۱۱۱۱۰۱۲-۱۱۱۱۰۱۴-۱۱۱۱۱۱۷-۱۱۱۱۰۰۴-۱۱۱۱۰۰۹-۱۱۱۲۱۶۶

دانلود سوال

معادلات دیفرانسیل

۱۱۱۱۲۸۴-۱۱۱۱۰۳۶-۱۱۱۱۱۰۱-۱۱۱۱۰۹۴-۱۱۱۱۱۱۰

دانلود سوال

فیزیولوژی عمومی

۱۱۱۲۰۰۱-۱۱۱۲۰۰۲-۱۱۱۲۰۰۳

دانلود سوال

کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت

۱۱۱۵۰۰۷-۱۲۱۸۲۵۹

دانلود سوال

جمعیت و تنظیم خانواده

۱۱۱۸۰۳۴

دانلود سوال

جمعیت و تنظیم خانواده

۱۱۱۸۰۳۵

دانلود سوال

تحقیق در عملیات ۱

۱۱۲۲۰۰۱-۱۲۱۸۱۱۵

دانلود سوال

زبان تخصصی- مطالعه مطون علوم اجتماعی ۱

۱۲۱۲۰۰۱-۱۲۲۲۱۸۰-۱۲۲۲۱۵۸-۱Q

دانلود سوال

زبان تخصصی- مطالعه مطون علوم اجتماعی ۲

۱۲۱۲۰۰۲-۱۲۲۲۱۶۳-۱۲۲۲۱۹۸-۱Q

دانلود سوال

متون جغرافیای انسانی به زبان خارجه ۲

۱۲۱۲۰۰۷-۱۲۱۲۰۰۳-۱Q

دانلود سوال

زبان دوم فرانسه ۲

۱۲۱۲۰۰۹-۱۲۱۸۲۶۲

دانلود سوال

زبان دوم فرانسه ۱

۱۲۱۲۰۱۶-۱۲۱۲۰۰۸

دانلود سوال

متون روانشناسی به زبان خارجه ۱

۱۲۱۲۰۱۸-۱Q

دانلود سوال

زبان تخصصی ۱

۱۲۱۲۰۲۲-۱Q

دانلود سوال

زبان تخصصی ۳

۱۲۱۲۰۲۴-۱۲۱۲۰۳۵-۱Q

دانلود سوال

زبان تخصصی ۴

۱۲۱۲۰۲۵

دانلود سوال

زبان تخصصی ۲

۱۲۱۲۰۳۴-۱۲۱۲۰۲۳-۱Q

دانلود سوال

زبان تخصصی مدیریت صنعتی

۱۲۱۲۰۳۷-۱Q

دانلود سوال

متون سیاسی به زبان خارجه ۲

۱۲۱۲۰۳۹

دانلود سوال

متون زبان خارجه در مدیریت آموزشی

۱۲۱۲۰۴۰

دانلود سوال

متون زبان خارجه در برنامه ریزی آموزشی و درسی

۱۲۱۲۰۴۱-۱۲۱۲۰۲۰

دانلود سوال

زبان تخصصی پیس دبستانی و بستانی

۱۲۱۲۰۴۲-۱۲۱۲۰۴۳-۱Q

دانلود سوال

زبان تخصصی مشاوره

۱۲۱۲۰۴۴

دانلود سوال

متون اختصاصی انگلیسی ۱

۱۲۱۲۱۵۴-۱۷۱۲۱۶۳-۱Q

دانلود سوال

متون اختصاصی انگلیسی ۲

۱۲۱۲۱۵۵-۱۷۱۲۱۷۰

دانلود سوال

متون خارجی تخصصی ۲

۱۲۱۲۱۵۹

دانلود سوال

زبان تخصصی

۱۲۱۲۱۶۰

دانلود سوال

متون زبان خارجی در اقتصاد کشاورزی

۱۲۱۲۱۶۵-۱۲۲۵۰۰۹

دانلود سوال

زبان تخصصی ۴

۱۲۱۲۱۶۷-۱Q

دانلود سوال

زبان تخصصی ۲

۱۲۱۲۱۶۸

دانلود سوال

زبان تخصصی ۳

۱۲۱۲۱۶۹-۱Q

دانلود سوال

زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت

۱۲۱۲۱۷۴

دانلود سوال

زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت

۱۲۱۲۱۷۴-a

دانلود سوال

زبان تخصصی ۲

۱۲۱۲۱۷۶-۱Q

دانلود سوال

زبان تخصصی ۲

۱۲۱۲۱۷۶-۱Q-a

دانلود سوال

متون حقوقی ۱ به زبان خارجه

۱۲۱۲۱۷۷

دانلود سوال

متون حقوقی ۲ به زبان خارجه

۱۲۱۲۱۷۸

دانلود سوال

متون حقوقی ۲ زبان خارجه نخصصی

۱۲۱۲۱۷۸-a

دانلود سوال

زبان خارجه ۲

۱۲۱۲۲۰۶-۱Q

دانلود سوال

زبان تخصصی

۱۲۱۲۲۱۳

دانلود سوال

زبان خارجه

۱۲۱۲۲۴۹

دانلود سوال

زبان خارجه

۱۲۱۲۲۵۵

دانلود سوال

زبان خارجه

۱۲۱۲۲۵۵-۱Q

دانلود سوال

زبان خارجه

۱۲۱۲۲۵۶-۱۲۱۲۲۷۰-۱Q

دانلود سوال

فارسی عمومی

۱۲۱۳۲۱۶-۱۲۱۳۲۱۰

دانلود سوال

اصول حسابداری ۱

۱۲۱۴۰۱۷-۱۲۱۴۰۰۴-۱۲۱۸۰۶۱-۱۲۱۴۰۰۲-۱۲۱۴۰۶۶-۱۲۱۴۰۱۷-۱۲۱۴۰۹۲

دانلود سوال

مدیریت مالی ۱

۱۲۱۴۰۷۰-۱۲۳۵۰۰۴-۱۲۱۸۰۶۹-۱Q-a

دانلود سوال

نحوه تنظیم و کنترل بودجه ریزی

۱۲۱۴۰۷۹

دانلود سوال

روانشناسی سیاسی

۱۲۱۷۰۹۱

دانلود سوال

روانشناسی کار

۱۲۱۷۱۴۷

دانلود سوال

شناخت روحیات ملل

۱۲۱۸۰۰۸

دانلود سوال

مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن

۱۲۱۸۰۲۵-۱Q

دانلود سوال

مبانی مدیریت دولتی ۱

۱۲۱۸۰۲۷

دانلود سوال

تحقیق در عملیات ۱

۱۲۱۸۰۲۸-۱۲۱۸۱۱۹-۱۲۳۴۰۰۲-۱۲۱۸۲۶۸-۱۲۱۸۰۶۵-۱۲۱۸۰۰۹-۱۲۱۴۰۴۶

دانلود سوال

روش تحقیق در مدیریت

۱۲۱۸۰۲۹-۱۲۲۱۰۳۵-۱۲۱۸۱۲۱-۱۲۲۱۰۶۸-۱۲۱۸۰۰۶-۱۲۱۸۰۹۲-۱۲۱۸۰۶۸ (۱)

دانلود سوال

روش تحقیق در مدیریت

۱۲۱۸۰۲۹-۱۲۲۱۰۳۵-۱۲۱۸۱۲۱-۱۲۲۱۰۶۸-۱۲۱۸۰۰۶-۱۲۱۸۰۹۲۱۲۱۸۰۶۸ (۱)

دانلود سوال

روش تحقیق در مدیریت

۱۲۱۸۰۲۹-۱۲۲۱۰۳۵-۱۲۱۸۱۲۱-۱۲۲۱۰۶۸-۱۲۱۸۰۰۶-۱۲۱۸۰۹۲۱۲۱۸۰۶۸ (۱)-a

دانلود سوال

روش تحقیق در مدیریت

۱۲۱۸۰۲۹-۱۲۲۱۰۳۵-۱۲۱۸۱۲۱-۱۲۲۱۰۶۸-۱۲۱۸۰۰۶-۱۲۱۸۰۹۲۱۲۱۸۰۶۸ (۲-۹۰

دانلود سوال

مبانی مدیریت دولتی ۲

۱۲۱۸۰۳۰-۱Q

دانلود سوال

رفتار سازمانی

۱۲۱۸۰۳۲-۱۲۱۸۱۲۳-۱۲۱۸۰۱۰-۱۲۱۸۰۶۷

دانلود سوال

رفتار سازمانی

۱۲۱۸۰۳۲-۱۲۱۸۱۲۳-۱۲۱۸۰۱۰-p1218067

دانلود سوال

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

۱۲۱۸۰۳۳-۱۲۱۸۲۵۷-۱۲۱۸۲۶۷-۱۲۱۸۰۷۱-۱۲۱۸۱۲۴-۱۲۳۵۰۰۱

دانلود سوال

مدیریت منابع انسانی

۱۲۱۸۰۳۴-۱۲۳۵۰۰۲-۱۲۱۸۱۳۴-۱۲۱۸۰۷۵-۱۲۱۸۲۶۵-۱۲۱۸۱۰۸

دانلود سوال

سیستم های اطلاعات مدیریت

۱۲۱۸۰۳۵-۱۲۳۴۰۰۳

دانلود سوال

سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری

۱۲۱۸۰۳۶-۱۲۳۴۰۰۸

دانلود سوال

مدیریت سازمانهای محلی و شهرداریها

۱۲۱۸۰۳۷ -۱۲۳۴۰۰۴

دانلود سوال

مدیریت توسعه

۱۲۱۸۰۳۸

دانلود سوال

روابط کار در سازمان

۱۲۱۸۰۳۹

دانلود سوال

تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی

۱۲۱۸۰۴۰

دانلود سوال

تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی

۱۲۱۸۰۴۰-۱Q

دانلود سوال

سازماندهی اصلاح و تشکیلات و روش ها

۱۲۱۸۰۴۱

دانلود سوال

مدیریت تحول سازمانی

۱۲۱۸۰۴۲-۱Q

دانلود سوال

مباحث ویژه در مدیریت دولتی

۱۲۱۸۰۴۳

دانلود سوال

مدیریت تطبیقی

۱۲۱۸۰۴۴

دانلود سوال

حقوق اساسی

۱۲۱۸۰۶۲ – ۱۲۱۸۲۷۳ – ۱۲۲۳۰۰۵ – ۱۲۲۳۰۰۴

دانلود سوال

بازاریابی و مدیریت بازار

۱۲۱۸۰۷۰-۱۲۱۸۲۶۹-۱۲۱۸۱۲۲

دانلود سوال

بررسی اقتصاد طرحهای صنعتی

۱۲۱۸۰۷۶-۱۲۱۸۲۷۱

دانلود سوال

طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری

۱۲۱۸۰۷۷-۱۲۱۸۲۷۲

دانلود سوال

تحقیق در عملیات ۳

۱۲۱۸۰۸۱

دانلود سوال

کارسنجی

۱۲۱۸۰۸۴-۱۲۱۸۲۷۰

دانلود سوال

پژوهش عملیاتی ۱

۱۲۱۸۰۹۳

دانلود سوال

پژوهش عملیاتی ۲

۱۲۱۸۰۹۴

دانلود سوال

مدیریت کیفیت و بهره وری

۱۲۱۸۱۰۳-۱۲۱۸۱۱۳

دانلود سوال

سیستم های اطلاعاتی مدیریت

۱۲۱۸۱۰۵-۱۲۱۸۱۱۲

دانلود سوال

مدیریت استراتژیک

۱۲۱۸۱۰۹

دانلود سوال

تحقیق در عملیات ۲

۱۲۱۸۱۲۰-۱۲۱۸۰۳۱-۱۲۱۸۰۶۶

دانلود سوال

مدیریت تولید

۱۲۱۸۱۲۶-۱۲۳۸۰۰۸-۱۲۱۸۰۷۲-۱۲۱۸۰۹۵-۱۲۱۴۱۰۶-۱Q

دانلود سوال

بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان

۱۲۱۸۱۳۲

دانلود سوال

بازاریابی بین الملل

۱۲۱۸۱۴۵-۱۲۱۸۰۷۹

دانلود سوال

تحقیقات بازاریابی

۱۲۱۸۱۴۸

دانلود سوال

تحقیقات بازاریابی

۱۲۱۸۱۴۸-a

دانلود سوال

حقوق بازرگانی بین الملل

۱۲۱۸۱۵۱

دانلود سوال

بازاریابی و مدیریت بازار

۱۲۱۸۱۷۵

دانلود سوال

مدیریت توسعه

۱۲۱۸۱۷۶

دانلود سوال

مدیریت تعاونی ها

۱۲۱۸۱۷۷-۱Q

دانلود سوال

تجارت بین الملل

۱۲۱۸۱۸۱

دانلود سوال

نظام های اداری تطبیقی پیشرفته

۱۲۱۸۱۸۷

دانلود سوال

مدیریت طرحهای توسعه

۱۲۱۸۲۳۴-a

دانلود سوال

مسایل جاری مدیریت

۱۲۱۸۲۳۹

دانلود سوال

حسابداری و حسابرسی دولتی

۱۲۱۸۲۶۰-۱۲۱۴۰۰۷-۱۲۱۴۰۳۲

دانلود سوال

حسابداری و حسابرسی دولتی

۱۲۱۸۲۶۰-۱۲۱۴۰۰۷-۱۲۱۴۰۳۲-a

دانلود سوال

زبان تخصصی ۳

۱۲۱۸۲۶۱-۱Q

دانلود سوال

تاریخ فلسفه اسلامی ۲

۱۲۲۰۱۵۵

دانلود سوال

مبانی و اصول سازمان و مدیریت

۱۲۲۱۰۳۳-۱۲۱۸۰۲۶-۱۲۱۸۰۰۷-۱۲۱۸۱۱۸-۱۲۱۸۰۹۱-۱۲۲۲۱۴۵-۱۲۱۸۰۶۴-۱۲۱۸

دانلود سوال

اقتصاد خرد-اصول علم اقتصاد ۱

۱۲۲۱۰۳۶-۱۲۲۱۰۱۸-۱۲۱۸۰۰۴-۱۲۲۱۰۰۵

دانلود سوال

اصول آموزش و ترویج تعاونی

۱۲۲۲۰۵۱

دانلود سوال

مدیریت تعاونی ها

۱۲۲۲۰۶۵

دانلود سوال

حقوق بازرگانی

۱۲۲۳۰۱۶-۱۲۱۴۱۰۴

دانلود سوال

تاریخ فرهنگ ایران ۱

۱۲۲۹۰۰۱

دانلود سوال

زبان تخصصی ۱

۱۲۳۴۰۳۱-۱۲۱۲۱۷۵

دانلود سوال

زبان تخصصی ۲

۱۲۳۴۰۳۲

دانلود سوال

مبانی مدیریت بازرگانی

۱۲۳۵۰۰۳

دانلود سوال

مبانی مدیریت بازرگانی

۱۲۳۵۰۰۳-taj

دانلود سوال

کاربرد آمار در مدیریت بازرگانی

۱۲۳۵۰۰۵-۱۱۱۷۰۱۵-۱۱۱۷۰۱۰-۱۱۱۷۰۸۷-۱۱۱۷۰۱۳

دانلود سوال

تجارت بین الملل

۱۲۳۵۰۰۶

دانلود سوال

مدیریت استراتژیک

۱۲۳۵۰۰۷

دانلود سوال

حقوق تجارت

۱۲۳۵۰۰۸

دانلود سوال

حقوق تجارت

۱۲۳۵۰۰۸-taj

دانلود سوال

تحقیق در عملیات

۱۲۳۵۰۱۰

دانلود سوال

مدیریت بازرگانی

۱۲۳۵۰۱۱

دانلود سوال

تجارت الکترونیک ۱

۱۲۳۵۰۱۲

دانلود سوال

مدیریت اسلامی پیشرفته

۱۲۳۵۰۱۳

دانلود سوال

بازاریابی بین الملل

۱۲۳۵۰۱۴

دانلود سوال

بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان

۱۲۳۵۰۱۶

دانلود سوال

سیستم های اطلاعاتی مدیریت

۱۲۳۵۰۱۷-۱۲۱۸۱۲۷-۱۲۱۸۰۸۵-۱Q

دانلود سوال

سیستم های اطلاعاتی مدیریت

۱۲۳۵۰۱۷-۱۲۱۸۱۲۷-۱۲۱۸۰۸۵-۱Q-a

دانلود سوال

مدیریت بازرگانی

۱۲۳۵۰۴۴

دانلود سوال

مدیریت بازرگانی

۱۲۳۵۰۴۵

دانلود سوال

کارآفرینی

۱۲۳۵۰۴۶-۱۲۲۲۱۸۸-۱۲۲۲۱۷۶-۱۲۳۴۰۲۷-۱۲۳۴۰۲۹

دانلود سوال

خلاقیت حل مسئله و تفکر راهبردی

۱۲۳۵۰۴۷-۱۲۱۷۱۷۴-۱۲۱۷۱۷۳

دانلود سوال

مبانی مدیریت صنعتی

۱۲۳۸۰۰۲

دانلود سوال

تصمیم گیری و تعیین خط مشی صنعتی

۱۲۳۸۰۱۱-۱Q

دانلود سوال

بهره وری و تجزیه و تحلیل در پخش صنعت

۱۲۳۸۰۱۴-۱۲۱۸۰۸۰

دانلود سوال

 

دانلود سوال

۵ دیدگاه

  1. واقعا عالیه ولی همه نمونه سوالات پاسخ نداره دمت کوک مرسی

  2. پس فارسی و عمومی یاش کوووووووو؟

  3. ممنون .کاش نمونه سوالای نیمسال های جدید رو هم بذارید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

شروع گفتگو
پشتیبانی
پشتیبانی خرید نمونه سوالات
پاسخگویی فقط برای دانشجویانی که بعد از خرید سوالات دچار مشکل شده اند