امروز سه شنبه , ۸ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۶:۰۱

نمونه سوالات رشته مدیریت نیمسال اول ۹۱-۹۲ پیام نور

[wpfmb type=’success’ theme=1]

جهت دانلود سوالات آخرین نیمسال و سایر نیمسالهای این رشته به صورت یکجا و طبقه بندی شده اینجا کلیک کنید

[/wpfmb]
مرتب شده بر اساس کد درس . کد درس در برگه انتخاب واحد و یا در بالای ورقه امتحانی نوشته شده است . برای جستجوی بهتر دکمه Ctrl+F را  زده و در کادر ظاهر شده کد درس را بنویسید.

 ۱۲۱۲۰۱۵٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۴۰۰۲٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۴۰۰۷٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۴۰۱۳٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۴۰۱۴٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۴۰۱۹٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۷۰۰۴٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۸۰۰۱٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۸۰۰۴٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۸۰۰۶٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۸۰۰۷٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۸۰۳۴-۱۲۱۸۱۰۸-۱۲۱۸۲۶۵٫pdf  ۲۴
 ۱۲۱۸۰۳۷٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۸۰۳۹٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۸۰۴۱٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۸۰۶۲-۱۲۱۸۲۷۳-۱۲۲۲۳۲۲-۱… ۲۴
 ۱۲۱۸۰۷۰-۱۲۱۸۱۰۶٫pdf          ۲۴
 ۱۲۱۸۱۲۵٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۲۲۳۱۰٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۲۳۰۰۶_۱٫pdf                ۲۴
 ۱۲۲۹۱۲۸٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۳۵۰۰۷٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۳۵۰۱۰٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۳۵۰۱۴٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۳۵۰۴۵٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۳۵۰۴۷-۱۲۱۷۱۷۴-۱۲۱۷۱۷۳٫pdf  ۲۴
 _۱۱۱۱۰۰۴_۱۱۱۱۰۰۵_۱۱۱۱۰۰۹_… ۲۴
 _۱۱۱۱۰۰۴_۱۱۱۱۰۰۵_۱۱۱۱۰۰۹_… ۲۴
 _۱۱۱۱۰۰۶_۱۱۱۱۰۱۰_۱۱۱۱۰۱۳_… ۲۴
 _۱۱۱۱۰۰۶_۱۱۱۱۰۱۰_۱۱۱۱۰۱۳_… ۲۴
 _۱۱۱۱۰۱۱_۱۱۱۷۰۰۹_۱۱۱۷۰۸۶_… ۲۴
 _۱۱۱۱۰۱۷_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۱۱۵۱۵۸_۱۲۱۴۰۴۶_۱۲۱۸۰۰۹_… ۲۴
 _۱۱۱۷۰۱۰_۱۱۱۷۰۱۳_۱۱۱۷۰۱۵_… ۲۴
 _۱۱۱۷۰۱۴_۱۱۱۷۰۱۶_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۱۲۱۰۳۹_۱۲۱۴۰۷۱_۱۲۲۱۰۲۰_… ۲۴
 _۱۲۱۲۰۰۸_۱۲۱۲۰۱۶_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۲۰۰۹_۱۲۱۸۲۶۲_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۲۰۱۰_۱۲۱۲۰۱۷_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۲۰۱۵_۱۲۲۵۰۰۲_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۲۰۱۹_۱۲۱۲۰۲۱_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۲۰۲۰_۱۲۱۲۰۴۱_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۲۰۲۴_۱۲۱۲۰۳۵_۱۲۱۲۰۳۷_… ۲۴
 _۱۲۱۲۰۲۵_۱۲۱۸۲۶۱_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۲۱۷۴_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۲۱۷۵_۱۲۳۴۰۳۱_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۲۱۷۵_۱۲۳۴۰۳۱_۶٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۲۱۷۶_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۳۲۱۰_۱۲۱۳۲۱۶_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۴۰۰۲_۱۲۱۴۰۰۴_۱۲۱۴۰۱۷_… ۲۴
 _۱۲۱۴۰۰۳_۱۲۱۴۰۰۵_۱۲۱۴۰۱۱_… ۲۴
 _۱۲۱۴۰۰۳_۱۲۱۴۰۰۵_۱۲۱۴۰۱۱_… ۲۴
 _۱۲۱۴۰۰۶_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۴۰۰۷_۱۲۱۴۰۳۲_۱۲۱۸۲۶۰_… ۲۴
 _۱۲۱۴۰۰۷_۱۲۱۴۰۳۲_۱۲۱۸۲۶۰_… ۲۴
 _۱۲۱۴۰۱۲_۱۲۱۴۰۲۱_۱۲۱۴۰۳۸_… ۲۴
 _۱۲۱۴۰۱۲_۱۲۱۴۰۲۱_۱۲۱۴۰۳۸_… ۲۴
 _۱۲۱۴۰۱۳_۱۲۱۴۰۲۶_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۴۰۱۴_۱۲۱۴۰۳۴_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۴۰۱۹_۱۲۱۴۰۷۶_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۴۰۱۹_۱۲۱۴۰۷۶_۴٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۴۰۲۷_۱۲۱۴۰۷۳_۱۲۱۴۰۷۷_… ۲۴
 _۱۲۱۴۰۳۰_۱۲۱۴۰۷۰_۱۲۳۵۰۰۴_… ۲۴
 _۱۲۱۴۱۰۶_۱۲۱۸۰۷۲_۱۲۱۸۰۹۵_… ۲۴
 _۱۲۱۶۰۰۴_۱۲۱۶۰۴۲_۱۲۱۶۳۸۵_… ۲۴
 _۱۲۱۶۱۲۶_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۷۰۰۴_۱۲۱۷۱۱۴_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۸۰۰۱_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۸۰۰۳_۱۲۲۲۰۰۵_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۸۰۰۴_۱۲۲۱۰۰۵_۱۲۲۱۰۳۶_… ۲۴
 _۱۲۱۸۰۰۴_۱۲۲۱۰۰۵_۱۲۲۱۰۳۶_… ۲۴
 _۱۲۱۸۰۰۶_۱۲۱۸۰۲۹_۱۲۱۸۰۶۸_… ۲۴
 _۱۲۱۸۰۰۷_۱۲۱۸۰۲۶_۱۲۱۸۰۶۴_… ۲۴
 _۱۲۱۸۰۰۷_۱۲۱۸۰۲۶_۱۲۱۸۰۶۴_… ۲۴
 _۱۲۱۸۰۱۰_۱۲۱۸۰۳۲_۱۲۱۸۰۶۷_… ۲۴
 _۱۲۱۸۰۱۱_۱۲۳۹۰۰۱_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۸۰۱۳_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۸۰۱۵_۱۲۳۹۰۱۴_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۸۰۱۶_۱۲۱۸۲۶۳_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۸۰۱۷_۱۲۳۹۰۰۵_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۸۰۲۰_۱۲۱۸۲۶۴_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۸۰۲۱_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۸۰۲۲_۱۲۲۲۰۳۶_۱۲۲۲۱۷۱_… ۲۴
 _۱۲۱۸۰۲۳_۱۲۲۲۱۹۹_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۸۰۳۳_۱۲۱۸۰۷۱_۱۲۱۸۱۲۴_… ۲۴
 _۱۲۱۸۰۳۴_۱۲۱۸۰۷۵_۱۲۱۸۱۰۸_… ۲۴
 _۱۲۱۸۰۳۵_۱۲۳۴۰۰۳_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۸۰۳۶_۱۲۳۴۰۰۸_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۸۰۳۷_۱۲۳۴۰۰۴_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۸۰۳۹_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۸۰۴۰_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۸۰۴۱_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۸۰۴۲_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۸۰۴۳_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۸۰۷۰_۱۲۱۸۱۰۶_۱۲۱۸۱۲۲_… ۲۴
 _۱۲۱۸۰۷۷_۱۲۱۸۲۷۲_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۸۰۷۸_۱۲۳۸۰۱۵_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۸۰۸۰_۱۲۱۸۱۳۲_۱۲۳۸۰۱۴_… ۲۴
 _۱۲۱۸۰۸۳_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۸۰۸۴_۱۲۱۸۲۷۰_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۸۱۲۵_۱۲۳۵۰۰۶_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۸۳۷۸_۱۲۳۵۰۴۴_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۲۰۵۴۲_۱۲۲۲۰۶۷_۱۲۲۲۰۷۳_… ۲۴
 _۱۲۲۱۰۲۸_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۱۰۳۲_۱۲۲۱۰۰۳_۱۲۲۱۰۰۶_… ۲۴
 _۱۲۲۱۰۳۴_۱۲۱۸۰۹۰_۱۲۲۱۰۰۸_… ۲۴
 _۱۲۲۲۰۶۵_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۵۰۰۱_۱۲۳۹۰۱۷_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۲۶۰۰۱_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۶۰۰۲_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۹۰۰۳_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۳۵۰۰۳_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۳۵۰۰۷_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۳۵۰۱۰_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۳۵۰۱۱_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۳۵۰۱۲_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۳۵۰۱۳_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۳۵۰۱۴_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۳۵۰۱۵_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۳۵۰۱۶_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۳۵۰۴۵_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۳۸۰۰۱_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۳۸۰۰۲_۱٫pdf               ۲۴

۱۳ دیدگاه

 1. سلام خوبید؟ اول از همه مرسی از زحماتی که میکشید
  من دانشجو ارشد مدیریت اجرایی م و دنبال درس مدیریت طرح های توسعه با کد ۱۲۱۸۲۳۴ هستم ولی نبود :eek:

  • با سلام
   دوست عزیز برای درس فوق برای نیمسال های ۹۰-۹۱-۱ و قبل نمونه سوال موجود می باشد.

 2. با سلام
  خواهش میکنم برای رشته مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی یک لینک برای دریافت تست های مربوطه معرفی کنید . ممنون

 3. با سلام لطفاً برای رشته مدیریت رسانه ارشد پیام نور نمونه سوالات تستی ترم دانشپذیری رو بذارید تورو خدا ۲۹ آذر آزمون دارم .

 4. ممنونم از شما …
  خیلی خوبه

 5. سلام.مرسی از زحماتتون.یه سوال داشتم.جواباشون رو نذاشتین؟

 6. لطفا نمونه سوال حقوق تجارت برای مدیریت بازرگانی میخوام
  هر دو نیم سال ۹۰-۹۱ رو بزارید ممنون میشم.

  • با سلام
   کاربر گرامی نمونه سوالات درخواستی شما در قسمت نمونه سوالات درخواستی در انجمن قرار گرفت.چنانچه به پاسخنامه این درس نیز نیاز دارید لطفا پس از عضویت طلائی اقدام به درخواست کنید.
   با تشکر

 7. سلام خسته نباشىد کاش مىشد به جاى کد درس اسم درسو واسه د
  انلود بذارىد.
  خدا قوت

 8. سلام.ممنون بابت نمونه سوالا.اما کاش به جای کد درس ها از عنوان درس ها استفاده کنید.بازم ممنون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

شروع گفتگو
پشتیبانی
پشتیبانی خرید نمونه سوالات
پاسخگویی فقط برای دانشجویانی که بعد از خرید سوالات دچار مشکل شده اند