امروز چهارشنبه , ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۱:۰۲

نمونه سوالات کارشناسی تمامی رشته ها ترم تابستان ۹۱ دانشگاه پیام نور

سوالات به صورت یکجا و مرتب شده به وسیله کد درس می باشد.

این پکیج کاملترین پکیج موجود تابستان ۹۱ می باشد.

جهت جستجو کلید Ctrl+F را فشار دهید و در کادر ظاهر شده در مرورگر خود کد درس را نوشته و جستجو کنید.

پاسخنامه سوالات در انجمن سایت موجود می باشد جهت دانلود پاسخنامه ها کلیک کنید

۱۱۱۴۰۷۷٫pdf

۱۳۸٫۷ KB

Feb/21/2014

_۱۲۱۷۱۶۱_۱٫pdf

۱۰۶٫۵ KB

Feb/21/2014

_۱۱۱۴۰۲۱_۱٫pdf

۱۶۱٫۳ KB

Feb/21/2014

_۱۲۱۳۰۴۷_۱٫pdf

۱۱۲٫۶ KB

Feb/21/2014

_۱۲۱۳۰۳۱_۱٫pdf

۱۰۶٫۶ KB

Feb/21/2014

_۱۲۱۳۰۴۲_۱٫pdf

۱۰۶٫۶ KB

Feb/21/2014

_۱۲۱۸۱۷۶_۱٫pdf

۱۴۱ KB

Feb/21/2014

_۱۴۱۱۱۷۵_۱٫pdf

۱۰۸٫۲ KB

Feb/21/2014

_۱۲۱۱۴۰۹_۱٫pdf

۱۰۸٫۹ KB

Feb/21/2014

_۱۲۳۳۰۳۸_۱٫pdf

۱۰۵٫۹ KB

Feb/21/2014

۱۲۲۰۱۹۲٫pdf

۱۱۷٫۷ KB

Feb/21/2014

_۱۲۱۱۳۶۳_۱٫pdf

۱۰۸٫۸ KB

Feb/21/2014

_۱۲۱۱۰۴۳_۱٫pdf

۱۰۶٫۵ KB

Feb/21/2014

_۱۲۱۳۰۳۵_۱٫pdf

۱۰۸٫۵ KB

Feb/21/2014

_۱۲۱۳۰۲۵_۱٫pdf

۱۲۷٫۳ KB

Feb/21/2014

_۱۱۱۹۰۰۶_۱٫pdf

۱۲۹٫۹ KB

Feb/21/2014

_۱۲۱۷۱۰۸_۱٫pdf

۹۳٫۴ KB

Feb/21/2014

_۱۲۱۳۲۰۹_۱٫pdf

۱۲۴٫۳ KB

Feb/21/2014

_۱۲۲۲۲۰۲_۱٫pdf

۱۰۶ KB

Feb/21/2014

_۱۴۱۱۱۸۲_۱٫pdf

۱۲۵ KB

Feb/21/2014

_۱۲۱۳۰۵۴_۱٫pdf

۹۲٫۳ KB

Feb/21/2014

_۱۲۱۳۰۲۹_۱٫pdf

۱۰۴٫۴ KB

Feb/21/2014

_۱۳۱۲۰۰۲_۱٫pdf

۱۲۳٫۴ KB

Feb/21/2014

_۱۲۱۸۱۵۱_۱٫pdf

۱۲۴٫۲ KB

Feb/21/2014

_۱۲۳۵۰۴۵_۱٫pdf

۱۰۶٫۵ KB

Feb/21/2014

_۱۵۱۱۰۰۲_۱٫pdf

۱۵۳٫۱ KB

Feb/21/2014

_۱۱۱۴۰۱۸_۱٫pdf

۲۰۲٫۵ KB

Feb/21/2014

_۱۲۱۱۱۰۲_۱٫pdf

۱۰۸٫۹ KB

Feb/21/2014

_۱۱۱۴۰۵۵_۱٫pdf

۱۱۴ KB

Feb/21/2014

_۱۲۲۱۰۰۱_۱٫pdf

۱۴۲٫۱ KB

Feb/21/2014

_۱۲۱۱۰۶۲_۱٫pdf

۱۰۷٫۴ KB

Feb/21/2014

_۱۲۱۲۱۶۷_۱٫pdf

۱۰۷٫۵ KB

Feb/21/2014

_۱۲۱۱۰۳۵_۱٫pdf

۱۰۸٫۵ KB

Feb/21/2014

_۱۴۱۱۱۰۵_۱٫pdf

۷۷٫۱ KB

Feb/21/2014

_۱۲۱۳۰۵۷_۱٫pdf

۱۰۷٫۵ KB

Feb/21/2014

_۱۲۲۲۰۲۰_۱٫pdf

۱۰۵٫۸ KB

Feb/21/2014

_۱۱۲۱۰۴۷_۰٫pdf

۱۱۲ KB

Feb/21/2014

_۱۲۳۳۰۳۹_۱٫pdf

۱۰۷٫۶ KB

Feb/21/2014

_۱۲۱۸۱۷۵_۱٫pdf

۱۴۲٫۴ KB

Feb/21/2014

_۱۲۱۳۰۴۱_۱٫pdf

۱۰۹٫۱ KB

Feb/21/2014

_۱۲۱۳۰۵۵_۱٫pdf

۱۰۶٫۷ KB

Feb/21/2014

_۱۲۱۳۰۴۵_۱٫pdf

۱۰۹٫۱ KB

Feb/21/2014

_۱۲۲۲۲۱۹_۱٫pdf

۱۰۸٫۹ KB

Feb/21/2014

_۱۱۱۴۰۱۲_۱٫pdf

۲۲۸٫۸ KB

Feb/21/2014

_۱۲۱۳۰۵۸_۱٫pdf

۱۱۱ KB

Feb/21/2014

_۱۱۱۸۰۳۵_۱٫pdf

۱۰۵٫۹ KB

Feb/21/2014

_۱۴۱۱۱۰۷_۱٫pdf

۱۰۷٫۱ KB

Feb/21/2014

_۱۲۱۳۰۵۳_۱٫pdf

۱۰۷ KB

Feb/21/2014

_۱۲۳۵۰۰۸_۱٫pdf

۱۲۰٫۴ KB

Feb/21/2014

_۱۲۱۳۰۵۱_۱٫pdf

۱۰۹٫۱ KB

Feb/21/2014

_۱۲۱۱۰۷۸_۱٫pdf

۹۵ KB

Feb/21/2014

_۱۲۲۹۱۴۰_۱٫pdf

۱۱۰٫۲ KB

Feb/21/2014

_۱۲۲۳۰۱۷_۱٫pdf

۱۲۲ KB

Feb/21/2014

_۱۲۲۲۲۱۲_۱٫pdf

۹۸٫۷ KB

Feb/21/2014

_۱۲۱۱۰۲۴_۱٫pdf

۱۲۳٫۶ KB

Feb/21/2014

_۱۵۱۲۰۰۲_۱٫pdf

۱۴۲٫۷ KB

Feb/21/2014

_۱۱۱۸۰۳۴_۱٫pdf

۹۵٫۴ KB

Feb/21/2014

_۱۲۱۱۰۹۵_۱٫pdf

۱۰۷٫۳ KB

Feb/21/2014

_۱۲۱۳۰۴۶_۱٫pdf

۹۲٫۸ KB

Feb/21/2014

_۱۲۲۲۰۱۰_۱٫pdf

۱۲۰٫۱ KB

Feb/21/2014

_۱۲۱۳۰۵۰_۱٫pdf

۱۰۹٫۴ KB

Feb/21/2014

_۱۲۱۸۰۲۷_۱٫pdf

۱۰۰٫۶ KB

Feb/21/2014

_۱۲۲۹۰۵۳_۱٫pdf

۱۴۲٫۴ KB

Feb/21/2014

_۱۲۳۵۰۱۲_۱٫pdf

۱۰۸٫۸ KB

Feb/21/2014

_۱۲۱۱۰۷۶_۱٫pdf

۱۳۵٫۴ KB

Feb/21/2014

_۱۲۱۳۰۳۶_۱٫pdf

۱۰۷٫۶ KB

Feb/21/2014

_۱۲۱۱۴۴۹_۱٫pdf

۱۰۸ KB

Feb/21/2014

۱۲۲۰۱۸۷٫pdf

۱۱۵ KB

Feb/21/2014

_۱۲۲۲۰۳۷_۱٫pdf

۱۰۷٫۳ KB

Feb/21/2014

_۱۴۱۱۱۰۸_۱٫pdf

۹۴٫۴ KB

Feb/21/2014

_۱۲۲۹۰۵۰_۱٫pdf

۱۲۲٫۳ KB

Feb/21/2014

_۱۲۱۳۰۳۳_T91.pdf

۱۰۹٫۴ KB

Feb/21/2014

_۱۲۱۶۰۵۰_۱٫pdf

۱۰۶٫۶ KB

Feb/21/2014

_۱۱۱۴۰۵۶_۱٫pdf

۲۷۱٫۱ KB

Feb/21/2014

_۱۲۲۹۰۵۱_۱٫pdf

۱۰۶٫۴ KB

Feb/21/2014

_۱۲۲۹۰۴۵_۱٫pdf

۱۰۸٫۲ KB

Feb/21/2014

_۱۱۱۴۰۲۵_۱٫pdf

۱۵۹٫۵ KB

Feb/21/2014

_۱۲۱۳۰۲۰_۱٫pdf

۱۲۳٫۹ KB

Feb/21/2014

_۱۳۱۲۰۰۶_۱٫pdf

۱۳۵٫۸ KB

Feb/21/2014

_۱۲۳۵۰۱۳_۱٫pdf

۱۰۵ KB

Feb/21/2014

_۱۲۳۵۰۰۷_۱٫pdf

۱۰۷٫۳ KB

Feb/21/2014

_۱۲۱۳۰۲۴_۱٫pdf

۱۱۰٫۳ KB

Feb/21/2014

_۱۲۱۱۰۳۷_۱٫pdf

۱۰۸٫۱ KB

Feb/21/2014

_۱۱۱۴۰۳۵_۱٫pdf

۲۸۹٫۸ KB

Feb/21/2014

_۱۲۲۲۲۱۶_۱٫pdf

۱۲۲٫۸ KB

Feb/21/2014

_۱۲۱۳۰۴۳_۱٫pdf

۹۴٫۵ KB

Feb/21/2014

_۱۲۲۲۲۰۷_۱٫pdf

۱۰۸٫۳ KB

Feb/21/2014

_۱۲۱۱۰۹۶_۱٫pdf

۱۰۸٫۲ KB

Feb/21/2014

_۱۲۳۵۰۱۱_۱٫pdf

۱۰۷٫۳ KB

Feb/21/2014

_۱۲۲۲۰۳۳_۱٫pdf

۱۰۵٫۷ KB

Feb/21/2014

_۱۲۱۲۱۶۹_۱٫pdf

۹۳٫۲ KB

Feb/21/2014

_۱۲۲۰۰۱۰_۱٫pdf

۱۰۵٫۲ KB

Feb/21/2014

_۱۲۱۱۱۰۱_۱٫pdf

۱۰۸٫۷ KB

Feb/21/2014

_۱۲۱۳۰۳۷_۱٫pdf

۱۰۵٫۳ KB

Feb/21/2014

_۱۲۳۵۰۱۶_۱٫pdf

۱۰۶٫۹ KB

Feb/21/2014

_۱۲۲۹۰۳۰_۱٫pdf

۱۳۷٫۸ KB

Feb/21/2014

_۱۱۱۵۱۵۲_۱٫pdf

۱۹۰٫۸ KB

Feb/21/2014

۲ دیدگاه

  1. بابا این چه طرز سوال گذاشتن یعنی اگه یکی یه سوال از رشته حقوق بخواد کل این فایلها رو باید باز بکنه آخرشم شاید سوال مورد نظرش باشه یا نباشه ؟؟؟؟؟

  2. نه باید کد درست رو بدونی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

شروع گفتگو
پشتیبانی
پشتیبانی خرید نمونه سوالات
پاسخگویی فقط برای دانشجویانی که بعد از خرید سوالات دچار مشکل شده اند