امروز دوشنبه , ۲۵ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۸:۳۲

نمونه سوالات رشته ادبیات فارسی نیمسال دوم ۹۲-۹۳

نام درسدانلود سوالپاسخنامهسایر دوره ها
زبان تخصصی قسمت دوم_۱۲۱۳۰۳۴_۱۲۱۳۲۸۶_۱٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
زبان تخصصی قسم اول_۱۲۱۳۰۳۰_۱۲۱۳۲۸۱_۱٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
متون نظم ۲-شاهنامه ۱- نظم ۲ بخش ۱_۱۲۱۳۰۰۹_۱۲۱۳۲۶۷_۱٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
قواعد عربی ۲_۱۲۱۳۰۰۶_۱٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
تاریخ ادبیات ۱ پیش از اسلام تا آغاز دوره سلجوقی_۱۲۱۳۰۱۳_۱۲۱۳۲۷۱_۱٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
تحقیق در دستور زبان فارسی_۱۲۱۳۱۳۹_۱٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
تفکر و زبان ( درسنامه)_۱۲۱۷۰۳۳_۱۲۱۷۰۶۲_۱٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
متون نظم ۴ قسمت چهارم-مثنوی و معنوی ۲- نظم ۴ بخش ۲- مثنوی ۲۱۲۱۳۰۳۵_۱۲۱۳۲۹۷٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
متون نظم ۳ قسمت اول-شاعران حوزه ادبی خراسان – نظم ۱ بخش ۲ فرخی و کسایی_۱۲۱۳۰۰۴_۱۲۱۳۲۷۷_۱٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
تاریخ زبان فارسی_۱۲۱۳۰۲۱_۱۲۱۳۳۰۴_۱٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
زبان و ادبیات فارسی_۱۲۱۳۰۴۲_۱۲۱۳۲۹۹_۱٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
متون نثر ۳متون ادبی- تعلیمی با تاکید بر گلستان_۱۲۱۳۰۴۵_۱۲۱۳۲۷۴_۱٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
 _۱۲۱۳۰۵۲_۱۲۱۳۲۷۶_۱٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
نظم ۵ بخش ۱ بوستان سعدی_۱۲۱۳۰۴۳_۱٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
نظم ۵ بخش ۲ غزلیات و قصاید سعدی_۱۲۱۳۰۵۰_۱٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
قواعد عربی ۴_۱۲۱۳۰۲۰_۱٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
 _۱۲۱۳۰۲۳_۱۲۱۳۲۸۵_۱٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
متون نظم ۴ قسمت اول: اشعار سنایی_۱۲۱۳۰۴۴_۱۲۱۳۲۹۱_۱٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
قرائت عربی ۴_۱۲۱۳۰۱۹_۱٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
عروض و قافیه_۱۲۱۳۰۵۹_۱٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
متون نظم ۲ فسمت سوم_۱۲۱۳۰۱۷_۱۲۱۳۲۷۰_۱٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
سبک شناسی ۲ نثر_۱۲۱۳۰۴۹_۱٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
روش تحقیق_۱۱۱۲۱۷۷_۱۲۱۱۰۱۹_پاسخنامهکلیک کنید
قواعد عربی ۳_۱۲۱۳۰۱۱_۱٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
سبک شناسی ۱ نظم۱۲۱۳۰۴۶٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
تاریخ ادبیات ۲۱۲۱۳۰۳۲-۱۲۱۳۲۷۹٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
متون نظم ۲ قسمت اول۱۲۱۳۰۰۹-۱۲۱۳۲۶۷٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
آئین نگارش و فنون ساده نویسی-۱۲۱۳۲۴۴-۱۲۱۳۲۶۲٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
آشنایی با علوم قرآنی۱۲۱۳۰۵۵٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
متنون نظم ۴ قسمت چهارم- نظم ۴ بخش ۲ مثنوی ۲۱۲۱۳۰۳۵-۱۲۱۳۲۹۷٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
تاریخ ادبیات فارسی ۱۱۲۱۳۰۱۳-۱۲۱۳۲۷۱٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
متنو نثر ۵ –نثر ۲ بخش ۲ کشف الاسرار۱۲۱۳۰۱۸-۱۲۱۳۲۷۸٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
سبک شناسی ۲۱۲۱۳۰۴۹٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
زبان تخصصی قسمت دوم – زبان خارجه تخصصی ۲۱۲۱۳۰۳۴-۱۲۱۳۲۸۶٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
تاریخ زبان فارسی۱۲۱۳۰۲۱-۱۲۱۳۳۰۴٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
متون نظم ۴ قسمت دوم مثنوی های عطار- نظم ۴ بخش ۳ منطق الطیر عطار۱۲۱۳۰۳۶-۱۲۱۳۲۹۲٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
دستور زبان فارسی ۲۱۲۱۳۰۲۶٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
ادبیات معاصر ۲ نثر-جریان شناسی نثر معاصر ایران۱۲۱۳۰۴۸-۱۲۱۳۳۰۵٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
کلیات نقد ادبی – نقد ادبی۱۲۱۳۰۳۱-۱۲۱۳۲۹۳٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
متون نثر ۴ متون ادبی – نثر۴ مرصاد العباد۱۲۱۳۰۵۲-۱۲۱۳۲۷۶٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
ادبیات معاصر ۱ نظم – جریان شناسی شعر معاصر ایران۱۲۱۳۰۴۲-۱۲۱۳۲۹۹٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
متون نظم ۳ قسمت اول –نظم ۱ بخش ۲ فرخی و کسایی۱۲۱۳۰۰۴-۱۲۱۳۲۷۷٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
مرجع شناسی و روش تحقیق ۱۱۲۱۳۰۲۲-۱۲۱۳۲۶۵٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
متنون نثر ۳ تاکید بر گلستان سعدی۱۲۱۳۰۴۵-۱۲۱۳۲۷۴٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
متون نظم ۵ قسمت سوم سبک هندی۱۲۱۳۰۵۸-۱۲۱۳۳۰۷٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
متون نظم ۲ قسمت دوم –شاهنامه ۲۱۲۱۳۰۱۶-۱۲۱۳۲۷۲٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
دستور زبان فارسی ۱۱۲۱۳۰۱۵٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
متون نظم ۳ قسمت سوم نظامی۱۲۱۳۰۲۷-۱۲۱۳۲۸۳٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
مبانی عرفان و تصوف۱۲۱۳۰۳۹٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
متون نظم ۳ قسمت چهارم۱۲۱۳۰۲۳-۱۲۱۳۲۸۵٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
زبان تخصصی قسمت اول –زبان تخصصی ۱۱۲۱۳۰۳۰-۱۲۱۳۲۸۱٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
آئین نگارش و ویرایش ۲۱۲۱۳۰۱۴-۱۲۱۳۳۰۸٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی۱۲۱۳۲۸۹-۱۲۲۰۵۲۷٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
متون نظم ۴ قسمت اول سنایی۱۲۱۳۰۴۴-۱۲۱۳۲۹۱٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
متون نظم ۵ قسمت ۲ اشعار حافط۱۲۱۳۰۵۷-۱۲۱۳۳۰۶٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
عروض و قافیه۱۲۱۳۰۵۹٫pdfپاسخنامهکلیک کنید
متون نظم ۲ قسمت سوم ناصر خسرو۱۲۱۳۰۱۷-۱۲۱۳۲۷۰٫pdfپاسخنامهکلیک کنید

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

شروع گفتگو
پشتیبانی
پشتیبانی خرید نمونه سوالات
پاسخگویی فقط برای دانشجویانی که بعد از خرید سوالات دچار مشکل شده اند