امروز یکشنبه , ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۲:۲۰

دستورالعمل ترم تابستان ۹۸ پیام نور

دستورالعمل ارائه دوره تابستانی سال تحصیلی ۹۷-۹۸به شرح ذیل ابلاغ می شود.دستورالعمل ترم تابستان پیام نور
۱ – مطابق مصوبه هزار و یکصد و چهاردهمین نشست هیات رئیسه دانشگاه، هر
استان میتواند حداکثر % ۲۰مراکز خود را برای برگزاری دوره تابستانی فعال
کند. در مواردی که سقف مذکور قابل اجرا نباشد معاون آموزشی و تحصیلات
تکمیلی با هماهنگی استان تصمیمگیری میکند. بر این اساس، در دوره
تابستانی ۱۳۹۸فقط مراکز مطابق فهرست پیوست مجری دوره تابستانی
هستند.
۲ – مهمان شدن دانشجویان در دوره تابستانی از تاریخ ۹۸/۴/۱۱لغایت ۹۸/۴/۱۷به
مراکز و واحدهای مجری به شرح ذیل امکانپذیر می باشد.
۲ – ۱ – دانشجویان مراکز/ واحدهایی که مجری آزمونهای دوره تابستانی نیستند
درون استان خود اختیار دارند (بدون احتساب ضریب افزایش مهمانی در شهریه متغیر)
نسبت به ارائه درخواست مهمانی اقدام نمایند. لازم است اسامی این افراد با ذکر مرکز
مبدا و مقصد و مشخصات دانشجویی طی فایل اکسل تا تاریخ ۹۸/۴/۱۷به اداره کل مالی
دانشگاه ارسال شود

۲ – ۲ – دانشجویانی که در مراکز غیرمجری مهمان دائم هستند لازم است اسامی و
مشخصات کامل و مرکز انتخابی آنان حداکثر تا تاریخ ۹۸/۴/۱۶به دفتر برنامه ریزی
آموزشی ارسال تا جهت مهمان (انتخاب محل آزمون) به مراکز مجری اقدام لازم انجام
شود.
۲ – ۳ – دانشجویانی که به دلایل شخصی متقاضی مهمان شدن به سایر مراکز/ واحدها
می باشند؛ مهمان شدن آنها با رعایت مقررات و آیین نامه آموزشی بلامانع می باشد.
۲ – ۴ – پذیرش و ثبت نام دانشجویان مهمان از سایر دانشگاهها تا تاریخ ۹۸/۴/۱۹در
مراکز/ واحدهای مجری امکان پذیر است.
۲ – ۵ – مهمان شدن دانشجویانی که صرفاً درس پایاننامه ادامه دار را انتخاب نموده اند
امکان پذیر نمیباشد.
۳ – دروس قابل ارائه در دوره تابستانی حداکثر ۸واحد و به شرح زیر است:
۳ – ۱ – دروس دارای تاریخ امتحان صرفاً در مراکز مجری شامل موارد زیر:
۳ – ۱- ۱ – دروس نیمسالهای ۸ ،۷ ،۶و ۹کلیه رشته های مقطع کارشناسی پیوسته
و دروس نیمسالهای ۵ ،۴و دروس جبرانی کلیه رشته های مقطع کارشناسی ناپیوسته و
درس جزء سی ام قرآن کریم، (به غیر از دروس بدون منبع، دارای واحد عملی و بدون
تاریخ امتحان).
۳ – ۱ – ۲ – کلیه دروس عمومی مقطع کارشناسی در این دوره ارائه میگردد. برگزاری
دروس عمومی معارف به صورت عادی (کلاسهای رفع اشکال گروهی مطابق ضوابط
مندرج در آیین نامه فعالیت های علمی و اعمال نمره میان نمره مطابق ضوابط مربوط(
امکان پذیر است. هر دانشجو میتواند در قالب ۸واحد مجاز دوره تابستانی صرفا یک
عنوان درس گروه معارف اسلامی را انتخاب و بگذراند

 ۳ – ۱ – ۳ – درس زبان عمومی مقطع کارشناسی در این دوره به صورت الکترونیکی
صرفاً در مرکز آموزش الکترونیکی )کد مرکز (۵۳۰۸ارائه میشود و اعمال نمره میان ترم
مطابق ضوابط مربوط میباشد. دانشجویانی میتوانند درس مذکور را اخذ نمایند که در
یکی از مراکز مجری فعال بوده یا به آن مهمان شوند. )شرایط پیوست میباشد(
۳ – ۱ – ۴ – دروس تربیت بدنی، ورزش ،۱تربیت بدنی ویژه و ورزش ویژه برای
دانشجویان دارای شرایط خاص مطابق مقررات )در صورت وجود امکانات در مراکز مجری(
برای مقطع کارشناسی
۳ – ۱ – ۵ -دروس دانشپذیری ارائه شده در دفترچه فراگیر نوبت نوزدهم و دروس
جبرانی، صرفاً شامل دروسی که در جدول دروس جبرانی در انتهای برنامه ارائه دروس
)ترمی( در هر رشته اعلام شده است (به غیر از دروس بدون منبع، دارای واحد عملی و
بدون تاریخ امتحان و درس جزء سیام قرآن کریم برای دانشجویان مقطع کارشناسی
ارشد(
۳ – ۱ – ۶ -انتخاب دروس ارائه شده با کد مشترک و دارای تاریخ امتحان، برای
رشته هایی که این دروس در ترم های پایین تر قرار دارد بلامانع میباشد.
یادآوری مهم :۱کلیه دروس دارای تاریخ امتحان به جز دروس عمومی معارفی و
زبان عمومی و دروس تربیت بدنی به صورت خودخوان و فاقد نمره میان ترم میباشد.
۳ – ۲ – دروس بدون تاریخ امتحان صرفاً شامل برخی دروس عملی که ارائه آن از
سوی بخش علمی در دوره تابستانی ضروری تشخیص داده شده و نیز تمدید پایاننامه به
شرح ذیل در کلیه مراکز و واحدها امکانپذیر میباشد.
۳ -۲ – ۱- دروس کارآموزی، کارورزی و پروژه برای دانشجویان رشتههای فنی و
مهندسی و درس کارآموزی تابستانی رشته شیمی، مطابق برنامه ارائه دروس و
محدودیتهای انتخاب واحد (رعایت حداقل تعداد واحد گذرانده) قابل ارائه میباشد

۳ – ۲- ۲ – درس کارورزی رشته علم اطلاعات و دانششناسی گرایش مطالعات
کتابخانه عمومی (کدرشته (۱۲۲۴۲۶مقطع کارشناسی ارشد صرفا در دوره تابستانی سال
تحصیلی ۹۷-۹۸برای دانشجویانی که کلیه دروس (بجز درس پایاننامه) را گذراندهاند.
۳ – ۲ – ۳ – تمدید درس پایاننامه (پایاننامه ادامهدار) برای دانشجویانی که در
نیمسالهای قبل از تابستان ۱۳۹۸درس پایاننامه را اخذ نموده و در دوره تابستان جاری
دفاع خواهند نمود.
۴ – با عنایت به محدود بودن تعداد مراکز مجری در هر استان مناسب است
هماهنگی لازم جهت جمع آوری اطلاعات دروس قابل ارائه هر استان و اطلاع رسانی آن
به مراکز و دانشجویان توسط آموزش و کاربر ارشد استان/مرکز/ واحد صورت پذیرد.
 ۴ – ۱- کلیه مراکز غیرمجری لازم است کد دروسی که واجد شرایط ارائه درس
میباشد را (شرایط ذکر شده در بند (۳جهت ارائه در مراکز مجری استان خود حداکثر تا
تاریخ ۹۸/۴/۱۱به کاربر ارشد استان اعلام نمایند.
۴ – ۲ – کلیه کاربران ارشد استان ها موظفند حداکثر تا تاریخ ۹۸/۴/۱۵نسبت به
جمع آوری و ارسال فهرست ارائه دروس (دروس اعلام شده در بند (۳به مراکز/ واحدهای
مجری اقدام نمایند.
۴ – ۳ – هر استان موظف است تا قبل از تاریخ ۹۸/۴/۱۱نسبت به اطلاعرسانی
مقتضی به دانشجویان درخصوص اعلام مراکز/ واحدهای مجری و دروس ارائه شده
اقدام نمایند تا دانشجو بتواند با توجه به اینکه در دوره تابستانی به هیچ عنوان
تغییر محل آزمون امکان پذیر نیست برای مهمانی و انتخاب دروس برنامهریزی

دقیق و لازم را انجام دهد

۵ – دانشجویانی که مایل به اخذ همزمان دروس دارای تاریخ امتحان (بند (۱-۳و
بدون تاریخ امتحان (بند (۲-۳میباشند صرفاً میتوانند در مراکز/ واحدهای مجری
انتخاب واحد )در صورت ارائه دروس( نمایند و در صورت نیاز درخواست مهمانی خود را
ارائه دهند.
یادآوری مهم :۲دانشجویانی که صرفاً دروس بند ۲-۳شامل دروس: کارآموزی،
کارورزی، پروژه و یا پایان نامه ناتمام که فاقد آزمون پایان ترم هستند را در دوره تابستان
انتخاب مینمایند میتوانند در مرکز خود (غیر مجری) انتخاب واحد نمایند.
۶ – انتخاب واحد دانشجویان از تاریخ ۹۸/۴/۱۵لغایت ۹۸/۴/۲۳از طریق سامانه
جامع آموزشی گلستان و مطابق برنامه زمانبندی شده برای دانشجویان دورههای
کارشناسی و کارشناسی ارشد انجام میپذیرد.
۷ – دانشجویانی که واجد شرایط معرفی به استاد میباشند (به استثناء دروس عملی(
میتوانند دروس مورد نظر را از طریق پیشخوان سامانه جامع گلستان در کلیه مراکز/
واحدها (در قالب تاریخهای اعلام در تقویم آموزشی) درخواست نمایند.
۸ – دوره تابستانی در مراکز برون مرزی دانشگاه ارائه نمیشود.
۹ – دانشجویان مقطع کارشناسی که فقط با ۸واحد غیر عملی دانش آموخته (با
رعایت مقررات اخذ دروس معارف) میشوند، در صورت عدم ارائه دروس در دانشگاه
میتوانند دروس مورد نظر را در سایر دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و
فناوری به صورت مهمان اخذ و بگذرانند. لازم است کارشناسان ذیربط قبل از موافقت،
نسبت به بررسی سرفصل دروس و اطمینان از واحدهای باقی مانده دقت لازم را به عمل
آورند.
۱۰ – رعایت پیش نیاز دروس الزامی میباشد.
۱۱ – حذف و اضافه دروس در دوره تابستانی امکان پذیر نمیباشد

۱۲ – تاریخ دریافت کارت آزمون ۹۸/۰۵/۲۴لغایت ۹۸/۶/۴و از طریق سامانه جامع
آموزشی گلستان امکان پذیر میباشد.
۱۳-  برگزاری امتحانات از تاریخ ۹۸/۰۵/۲۶لغایت ۹۸/۰۶/۴میباشد و آزمونها در
سه نوبت با ساعتهای ۸تا ۱۰:۳۰ ،۱۰تا ۱۳:۳۰ ،۱۲:۳۰تا ۱۴:۳۰برگزار میشود.
۱۴ – اقدام کاربران مراکز/ واحدها از طریق پردازش نمره و درس برخلاف بندهای
۱۳گانه فوقالذکر، مجاز نیست و منجر به حذف اطلاعات آزمونی دانشجو خواهد شد.
ضمن تشکر از زحمات همکاران گرامی امید است با رعایت دقیق مفاد این
دستورالعمل و سایر مقررات مربوط دوره تابستانی با موفقیت اجرا شود

 

مطالب مرتبط : 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

شروع گفتگو
پشتیبانی
پشتیبانی خرید نمونه سوالات
پاسخگویی فقط برای دانشجویانی که بعد از خرید سوالات دچار مشکل شده اند